ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
AGA ANO 2016

Rematado o ano 2016, as estatísticas do procedemento de resolución de conflitos colectivos de traballo (AGA) amosan os seguintes resultados:RESULTADO FINAL DE CADA EXPEDIENTE (01.01.2016 / 31.12.2016)

Expdtes iniciados Expdtes rexeitados ou desistidos Conflictos resoltos por acordo previo Expdtes tramitados Expdtes con resultado positivo Expdtes con resultado negativo Expdtes en tramitación
Com. Autónoma 13 4 1 8 5 3
A Coruña 32 12 3 17 8 9
Lugo 7 6 1 1
Ourense 4 1 3 2 1
Pontevedra 35 6 2 27 27
Total 91 29 6 56 43 13


Ao desagregar estes 91 expedientes, vemos que se desenvolveron do seguinte xeito:

AGA 2016

EXPEDIENTES XESTIONADOS

• Expediente AGA 1/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa en xxxxxxxxxxxxxx, ante os desacordos entre as partes no referente ás contribuciónsda empresa de diversas Primas ao Plan de Pensións. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 2/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa en xxxxxxxxxxxxxx, ante a existencia de discrepancias na aplicación dos calendarios de quendas. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 3/16: Arbitraxe promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx, ante a existencia de diferenzas na aplicación do ERE para o ano 2016. Os arbitros designados foron D. José Mª Casas de Ron e Dª Verónica Martínez Barbero. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 4/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa en xxxxxxxxxxxxxx, motivada, entre outros motivos, pola discrepancias na negociación dunha serie de traslados. O mediador designado foi Carlos Domenech de Aspe. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 5/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa xxxxxxxxxxxxxx, ante as situacións irregulares existentes no relativo ao desfrute do descanso de fin de semana. O mediador designado foi Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado negativo, ao non acadar acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 6/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa en xxxxxxxxxxxxxx, ante a situación de bloqueo existente na negociación do convenio colectivo de aplicación. O mediador designado foi Benigno Sánchez García. O procedemento rematou con resultado negativo, ao non acadar acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 7/16: Mediación solicitada polo Comité de Empresa en xxxxxxxxxxxxxx, motivada ao alegarse incumprimento da empresa dun acordo preexistente en materia de redución de xornada. O mediador designado foi Carlos Domenech de Aspe. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 8/16: Mediación solicitada por MCA-UGT Lugo-Lemos no SECTOR DA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRXICA DA PROVINCIA DE LUGO ante a situación de bloqueo existente na negociación dun novo Convenio colectivo de sector. O mediador designado foi José Vázquez Portomeñe. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 9/16: Mediación solicitada pola CIG na empresa xxxxxxxxxxxxxx, alegando modificación de xornada-réxime de quendas do persoal de produción, así como incumprimento do acordo ERTE do 22.07.2014. O mediador designado foi D. Benigno García Sánchez. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 10/16. Mediación promovida polo Comité de Empresa en xxxxxxxxxxxxxx, derivada da reclamación de aboamento das pagas extraordinarias de Nadal e setembro do ano 2015. A mediadora designada foi Dª Teresa Díaz López. A mediación rematou con resultado negativo ao non ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 11/16: Arbitraxe promovido de mutuo acordo na xxxxxxxxxxxxxx, e derivado da existencia de diversas discrepancias na negociación do Convenio colectivo de aplicación. O árbitro designado foi José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 12/16: Mediación promovida polo sindicato CIG na empresa xxxxxxxxxxxxxx, ante o incumprimento por parte da empresa dos prazos para o aboamento da débeda salarial contraída cos traballadores do citado centro. A mediadora designada foi Verónica Martínez Barbero. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 13/16: Mediación promovida polo sindicato CIG na empresa xxxxxxxxxxxxxx, derivada da pretensión da empresa de modificar o sistema de compensaciòn dos festivos, o calendario de vacacións e outras cuestións relativas á xornada de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 14/16: Mediación promovida polo sindicato SN de CC.OO. de Galicia na empresa xxxxxxxxxxxxxx, derivada da pretensión da empresa de modificar o sistema de compensaciòn dos festivos, o calendario de vacacións e outras cuestións relativas á xornada de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 15/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa de xxxxxxxxxxxxxx polo conflito derivado da aplicación do Permiso de matrimonio coincidente con vacacións. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 16/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa de xxxxxxxxxxxxxx polo conflito suscitado polo listado de becarios, así como por algunhas actuacións relacionadas con eles dentro da empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 17/16: Mediación derivada en arbitraxe promovida de mutuo acordo polas representacións do persoal (CIG) e da empresa en SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, SA polo conflito existente na citada empresa en materia de cesión ilegal de traballadores. A mediadora designada foi Verónica Martínez Barbero. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 18/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa de xxxxxxxxxxxxxx, polo conflito xurdido na revisión de descrición e valoración dos postos que operan na zona ATEX. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 19/16: Arbitraxe promovido de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx, derivado da existencia de diferenzas sobre a aplicación e a interpretación do artigo 23 do Convenio Colectivo de empresa. O árbitro designado foi D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 20/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa de xxxxxxxxxxxxxx , conflito que deriva da aplicación do calendario laboral na citada empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 21/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx  para resolver diversas cuestións relativas á contratación e tempo de traballo. O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 22/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx para resolver diversas cuestións relativas á contratación e tempo de traballo. O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 23/16: Mediación promovida desde o Consello Galego de Relacións Laborais na empresa xxxxxxxxxxxxxx , relativa á existencia de discrepancias de diversa natureza nos citados centros. O mediador designado foi Benigno Sánchez García. O procedemento rematou con resultado negativo, ao non acadar acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 24/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa en xxxxxxxxxxxxxx por conflitos derivados do establecemento do calendario laboral e de vacacións. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 25/16: Mediación promovida pola empresa en xxxxxxxxxxxxxx, relacionada coa situación de bloqueo no período de consultas para proceder á inaplicación do Convenio colectivo vixente. O procedemento rematou co rexeitamento da parte sindical a participar.
• Expediente AGA 26/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx, motivada ante a convocatoria de folga no citado centro de traballo por diferenzas no Plan Industrial da empresa. O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 27/16: Mediación promovida polo sindicato CIG na empresa xxxxxxxxxxxxxx , relativa ás discrepancias existentes en materia de xornada laboral. A mediadora designada foi Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado negativo, ao non acadar acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 28/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa de xxxxxxxxxxxxxx  no seu centro de traballo na Coruña, ante a situación de bloqueo existente na negociación do convenio colectivo. O mediador designado foi Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado negativo, ao non acadar acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 29/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx  pola existencia de diferenzas sobre o Plan industrial de competitividade na empresa. O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 30/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa de xxxxxxxxxxxxxx  por un conflito relativo a cambio de horarios de xantar aos mantedores de xornada normal cando cobren ausencias da Brigada de quendas. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 31/16: Arbitraxe promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx ante a existencia de diferenzas xurídicas sobre a condición dos Xefes de Equipo de mergullo, segundo a lexislación aplicable e o Convenio colectivo propio. O árbitro designado foi José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 32/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx pola Federación de Servizos de CC.OO. motivada na falta de aplicación de convenio colectivo. O mediador designado foi Benigno Sánchez García. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 33/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx con motivo do bloqueo na negociación do convenio colectivo en materia salarial, categorías, garantías e outros. Os mediadores designados foron Verónica Martínez Barbero e José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 34/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx pola central sindical CIG-Industria, motivada pola falta de acordo na regularización do segundo trienio do Complemento de Permanencia e Rendemento na citada empresa. O procedemento rematou ao chegarse a unha solución previa entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 35/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx para resolver o conflito orixinado con motivo da negociación dun anexo ao convenio colectivo provincial para as empresas da industria siderometalúrxica sen convenio propio da provincia de Pontevedra que afecta á referida empresa (contratacións por obras ou servizos determinados). O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 36/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx  para resolver o conflito orixinado con motivo da negociación dun anexo ao convenio colectivo provincial para as empresas da industria siderometalúrxica sen convenio propio da provincia de Pontevedra que afecta á referida empresa (contratacións por obras ou servizos determinados). O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 37/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx polos delegados de persoal (CIG) con motivo dunha modificación de horarios de carácter colectivo establecida unilateralmente pola empresa. O procedemento rematou ao chegarse a unha solución previa entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 38/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx polos delegados de persoal (CIG), motivada pola discrepancia na aplicación de diversos acordos en materia salarial. O procedemento rematou ao chegarse a unha solución previa entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 39/16: Mediación promovida na empresaxxxxxxxxxxxxxx pola Secretaría Comarcal da Federación de Banca da CIG, motivada nos incumprimentos de diversos acordos. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 40/16: Mediación derivada en Arbitraxe promovida no SECTOR DO COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, pola Asociación Provincial de Supermercados e Autoservicios da provincia de Pontevedra, con motivo do bloqueo na constitución da Mesa Negociadora do Convenio colectivo. O arbitro designado foi José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 41/16: Arbitraxe promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx polo Sindicato Comarcal de CC.OO de Industria de Vigo, con motivo das discrepancias en materia de aplicación de incrementos salariais. O arbitro designado foi José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 42/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, pola central sindical CIG, derivado das discrepancias en materia de convenio colectivo aplicable. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 43/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, polo Comité de Empresa, motivada polas discrepancias na regularización das horas non realizadas polos traballadores e traballadoras dentro do 1º trimestre do ano 2016. A mediadora designada foi Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado negativo, ao non acadar acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 44/16: Mediación derivada en Arbitraxe promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, pola representación sindical, derivada do bloqueo na constitución da Mesa Negociadora do Convenio colectivo. Os árbitros designados foron Verónica Martínez Barbero e José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 45/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, coa conformidade da representación empresarial e sindical, no conflito xurdido na negociación das condicións de aplicación transitoria aos traballadores e traballadoras do xxxxxxxxxxxxxx, en tanto en canto non se acade un Convenio de centro. A mediadora designada foi Verónica Martínez Barbero. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 46/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, coa conformidade da representación empresarial e sindical, en relación co réxime de quendas de traballo (compensación, organización e limitacións). O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 47/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx pola central sindical CIG, con motivo discrepancias xurdidas en relación coa inaplicación do Convenio de empresa. O mediador designado foi Carlos Domenech de Aspe. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 48/16: Mediación derivada en Arbitraxe promovida pola empresa xxxxxxxxxxxxxx, con motivo do bloqueo na negociación do Convenio Colectivo. O arbitro designado foi José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 49/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, pola representación sindical, polas discrepancias en materia de retribucións. A mediadora designada foi Dª. Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado negativo, ao non acadar acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 50/16: Mediación promovida no SECTOR DE LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA PROVINCIA DA CORUÑA, polas central sindicais CIG, CC.OO e UGT, con motivo do bloqueo na negociación do Convenio Colectivo. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 51/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, con motivo das discrepancias xurdidas na negociaciln dun procedemento de inaplicación de Convenio colectivo. O procedemento rematou co rexeitamento da parte social a participar.
• Expediente AGA 52/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, con motivo das discrepancias xurdidas na negociación de determinadas condicións laborais. A mediadora designada foi Verónica Martínez Barbero. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 53/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, con motivo da negociación das futuras condicións de afectación do ERE 3/16 e tramitación dun novo para os traballadores excluídos daquel. A mediadora designada foi Verónica Martínez Barbero. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 54/16: Mediación promovida no xxxxxxxxxxxxxx, pola FeSP – UGT Galicia, polas discrepancias na interpretación do establecido no artigo 26.5 do V Convenio Colectivo para o persoal laboral da Xunta de Galicia. O procedemento rematou co rexeitamento da representación da Consellería a participar.
• Expediente AGA 55/16: Arbitraxe promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx, con motivo do bloqueo na negociación do Convenio Colectivo. O arbitro designado foi José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 56/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx, con motivo das diferenzas de criterio respecto da aplicabilidade do II Convenio colectivo de Axuda a domicilio de Galicia. A mediadora designada foi Ana Pouso Lijó. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 57/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx. pola CIG, con motivo da reclamación de cantidades. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 58/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx polo Delegado de Persoal, ante o desacordo pola falla de aplicación de determinados incrementos salariais. A mediadora designada foi Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado negativo, ao non acadar acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 59/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx con motivo da convocatoria dunha folga indefinida na antedita empresa. Os mediadores designados foron José Mª Casas de Ron e Verónica Martínez Barbero. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 60/16: Mediación promovida na xxxxxxxxxxxxxx  pola Sección Sindical da CNT na antedita organización, polas discrepancias coa inclusión de determinadas cláusulas nos contratos de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 61/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx pola CIG – Lugo, con motivo das discrepancias xurdidas no Convenio Colectivo de aplicación. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 62/16: Mediación promovida pola empresa AUTONEUM xxxxxxxxxxxxxx ante a convocatoria de folga. O procedemento rematou ao chegarse a unha solución previa entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 63/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx  polo Comité Intercentros, con motivo das discrepancias xurdidas ante a falla de criterios para a asignación de traballadores e traballadoras na cobertura dos procesos electorais. A mediadora designada foi Teresa Díaz López. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 64/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx polo Comité de Empresa, motivada polas discrepancias en materia de regularización de horas de exceso ou defecto polos traballadores e traballadoras, así como en materia de calendario de vacacións. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 65/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx , polo Comité de Empresa, motivada polas discrepancias sobre o cumprimento do establecido no artigo 13.c) do Convenio de Comercio vario (Licenzas retribuídas). O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 66/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx , polo Comité de Empresa, motivada polo incumprimento do establecido no artigo 18 do V Convenio colectivo de ámbito estatal do sector de “contact center”. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 67/16: Mediación derivada en arbitraxe na empresa xxxxxxxxxxxxxx motivada pola falta de acordo entre as partes na negociación de pacto de empresa en temas salariais e outros. O arbitro designado foi José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o pertinente laudo arbitral.
• Expediente AGA 68/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx relativo á modificación substancial das condicións de traballo e mobilidade xeográfica levadas a cabo no mes de xullo de 2016. A mediadora designada foi Dª Ana Pouso Lijó. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 69/16: Mediación promovida no SECTOR DE LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA PROVINCIA DE OURENSE, polas centrais UGT, CC.OO e CIG,  derivada do estancamento na negociación do Convenio colectivo do sector. O mediador designado foi Benigno Sánchez García. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 70/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx , pola representación dos traballadores, motivada polas discrepancias en materia de compensacións por festivos. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar.
• Expediente AGA 71/16: Mediación promovida no SECTOR DE OBRADOIROS E DESPACHOS DE CONFEITARÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, motivada pola falta de acordo entre as partes na negociación de táboas salariais así como doutros aspectos recollidos no convenio colectivo do sector. O mediador designado foi José Mª Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 72/16: Mediación promovida na xxxxxxxxxxxxxx , pola central sindical CSI-F, derivada do bloqueo na negociación do Convenio colectivo do persoal laboral da Mancomunidade. O procedemento rematou co rexeitamento da representación daquela a participar.
• Expediente AGA 73/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa de xxxxxxxxxxxxxx  polo conflito derivado da implantación unilateral do Plan de Igualdade e o incumprimento das reunións trimestrais da Comisión de Igualdade. O procedemento rematou co rexeitamento da representación daquela a participar.
• Expediente AGA 74/16: Mediación promovida pola representación sindical na empresa xxxxxxxxxxxxxx  ante as discrepancias xurdidas na negociación dun novo convenio colectivo na empresa. O procedemento rematou ao chegarse a unha solución previa entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 75/16: Mediación promovida pola CIG na empresa xxxxxxxxxxxxxx , e relativa á existencia de incumprimentos de diversas cuestións pactadas en materia salarial. O procedemento rematou ao chegarse a unha solución previa entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 76/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx ,  pola UGT, e relativa a incumprimentos en materia de gastos en roupa de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 77/16: Mediación promovida na empresa xxxxxxxxxxxxxx , polo Comité de Empresa, e derivada do bloqueo na negociación do Convenio colectivo. O mediador designado foi José Vázquez Portomeñe. A mediación rematou con resultado negativo ao non ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 78/16: Mediación promovida no SECTOR DO COMERCIO DO METAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, polas centrais sindicais CIG, UGT e CC.OO, con motivo do bloqueo na constitución da Mesa Negociadora do Convenio colectivo. O procedemento rematou ao chegarse a unha solución previa entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 79/16: Mediación promovida pola Asociación Provincial de Supermercados e Autoservicios da provincia de Pontevedra ASAP no SECTOR DO COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, con motivo do bloqueo na negociación do Convenio colectivo. O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 80/16: Mediación promovida por CC.OO. no SECTOR DE RESIDENCIAS PRIVADAS DA TERCEIRA IDADE, polas discrepancias no relativo as cantidades a aboar na paga correspondente ás vacacións e á inclusión nela do plus de asistencia. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 81/16: Mediación promovida por UGT no SECTOR DE RESIDENCIAS PRIVADAS DA TERCEIRA IDADE, con motivo do bloqueo na negociación do Conevnio colectivo. O procedemento rematou co rexeitamento da maioria da representación social a participar no mesmo.
• Expediente AGA 82/16: Mediación promovida de mutuo acordo no SECTOR DO INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, ao efecto de proceder a regularización salarial e os atrasos do Conevnio colectivo. O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 83/16: Mediación promovida pola CIG no SECTOR DE PERRUCARÍAS DE DONAS, CABALEIROS, UNISEX E BELEZA DE GALICIA, con motivo do bloqueo na negociación do convenio colectivo. O mediador designado foi Alfonso Álvarez Gandara. A mediación rematou con resultado negativo ao non ter chegado a acordo as partes en conflito..
• Expediente AGA 84/16: Mediación promovida pola empresa xxxxxxxxxxxxxx , con motivo dunha convocatoria de folga na referida empresa. O mediador designado foi José María Casas de Ron. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 85/16: Mediación promovida polas centrais sindicais UGT, CC.OO e CIG no SECTOR DE SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DA CORUÑA, con motivo do bloqueo na negociación do Convenio colectivo do sector. O mediador designado foi Benigno Sánchez García. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 86/16: Mediación promovida polo Comité de Empresa da xxxxxxxxxxxxxx, derivada das discrepancia cos servizos mínimos establecidos pola empresa con motivo dunha convocatoria de folga. A mediadora designada foi Teresa Díaz López. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 87/16: Mediación promovida por CC.OO. na empresa xxxxxxxxxxxxxx , con motivo das decisións adoptadas pola empresa e que consideran como modificación substancial de condicións de traballo. O procedemento rematou co desestimento no procedemento de mediación.
• Expediente AGA 88/16: Mediación promovida pola CIG na empresa xxxxxxxxxxxxxx , derivada das discrepancias relativas ao complemento de permanencia e rendemento para a totalidade dos traballadores do servizo de mantemento dos edificios administrativos da Xunta de Galicia. A mediadora designada foi Dª Teresa Díaz López. A mediación rematou con resultado negativo ao non ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 89/16: Mediación promovida polos representantes da empresa xxxxxxxxxxxxxx derivada da convocatoria de folga na citada empresa. Os mediadores designados foron José María Casas de Ron e Ana Pouso Lijó. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 90/16: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa xxxxxxxxxxxxxx derivada das discrepancias na elaboración do calendario laboral para o ano 2017. O mediador designado foi José Vázquez Portomeñe. A mediación rematou con resultado positivo ao ter chegado a acordo as partes en conflito.
• Expediente AGA 91/16: Mediación promovida pola CIG na empresa xxxxxxxxxxxxxx   derivada das discrepancias relativas en materia de permisos e licenzas. O mediador designada foi José Vázquez Portomeñe. A mediación rematou con resultado negativo ao non ter chegado a acordo as partes en conflito.