Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
AGA: ACORDO SOBRE SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLITOS COLECTIVOS DE TRABALLO

Ver texto do AGA

O Pleno do Consello Galego de Relacións Laborais celebrado o día un de marzo de 1991 adoptou a resolución de instar ás organización nel representadas a comezar as negociacións dun acordo para a solución extraxudicial dos conflitos de traballo. Un ano despois, o día catro de marzo de 1992, as organización sindicais máis representativas da nosa Comunidade Autónoma (UGT-Galicia, SN de CC.OO. de Galicia, Confederación Intersindical Galega) e a Confederación de empresarios de Galicia, asinaron o Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais para a Solución de Conflitos Colectivos de Traballo (AGA), acontecemento de gran transcendencia para o mundo das relación laboráis.

A continuación referirémonos aos datos correspondentes aos expedientes xestionados ao abeiro do AGA.

Nunha primeira aproximación a esta estatística, podemos dicir que dos 1.189 expedientes promovidos ata o 18 de maio de 2017, o 56,7% corresponden ao sector servizos, o 40,3% ao da industria, o 1,1% ao da construción, o 0,8% ao da pesca e un 0,2% corresponden ao sector agrícola. Esta proxección porcentual segue a mesma liña que en anos precedentes.

TOTAL EXPTES POR SECTORES ECONÓMICOS E NÚMERO DE PERSOAS TRABALLADOARAS AFECTADAS (01.06.92 / 18.05.2017)

Núm. Exptes % Núm. Persoas traballadoras %
Agricultura 2 0,20% 22 0,0%
Pesca 9 0,8% 7.600 0,8%
Industria 491 41,3% 193.759 21,6%
Construción 13 1,1% 16.763 1,9%
Servizos 674 56,7% 678.651 75,7%
Total 1.189 100% 896.795 100%

Se analizamos os expedientes promovidos segundo o ámbito do conflito (sector ou empresa) e clasificando ao mesmo tempo en función do seu ámbito xeográfico, obtemos a seguinte información:

TOTAL EXPTES INICIADOS. TRABALLADORES AFECTADOS POR SECTOR E EMPRESA. (01.06.92 / 18.05.2017)

Comunidade Autónoma A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total
Exptes iniciados 133 489 143 45 379 1.189
Traballadores afectados 136.564 343.050 61.556 15.738 339.887 896.795
Expedientes
conflitos sector
41 47 11 13 82 194
Traballadores afectados conflitos sector 112.728 268.958 23.950 11.202 295.230 712.068
Expedientes
conflitos empresa
92 442 132 32 297 995
Traballadores afectados conflitos empresa 23.836 74.092 37.606 4.536 44.657 184.727


E, analizando os expedientes que tiveron entrada no rexistro do AGA segundo o seu resultado final, os datos que obtemos son os seguintes:


AGA. RESULTADO DOS EXPEDIENTES. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL (01.06.1992 / 18.05.2017)

Expdtes iniciados Expdtes rexeitados ou desistidos Conflictos resoltos por acordo previo Expdtes tramitados Expdtes con resultado positivo Expdtes con resultado negativo Expdtes en tramitación
Com. Autónoma 133 56 4 69 51 18 4
A Coruña 489 183 22 277 212 65 7
Lugo 143 62 4 75 64 11 2
Ourense 45 15 1 28 22 6 1
Pontevedra 379 85 14 274 241 33 6
Total 1189 401 45 723 590 133 20

EXPEDIENTES XESTIONADOS (01.06.92 / 18.05.2017)

Expedientes iniciados 1189
Expedientes en tramitación 20
Expedientes rexeitados 376
Expedientes desistidos 25

Conflitos resoltos Empresas afectadas Traballadores afectados
Expedientes tramitados 768 634 93.835 496.659
Expedientes arquivados por solución previa 45 44 2.077 13.129
Conciliación / mediación 558 426 69.420 374.613
Arbitraxes 165 164 22.338 108.917


Por último, o balance anual dos expedientes tramitados ao longo do ano 2016 segundo o seu resultado reflicte os seguintes datos:


RESULTADO FINAL DE CADA EXPEDIENTE NO ANO 2016

Expdtes iniciados Expdtes rexeitados ou desistidos Expdtes desistidos Conflitos resoltos por acordo previo Expdtes tramitados Expdtes con resultado positivo Expdtes con resultado negativo Expdtes en tramitación
Com. Autónoma 13 4 0 1 8 5 3 0
A Coruña 32 11 1 3 17 8 9 0
Lugo 7 6 0 0 1 1 0 0
Ourense 4 1 0 0 3 2 1 0
Pontevedra 35 6 0 2 27 27 0 0
Total 91 28 1 6 56 43 13 0
 

      Ver texto do AGA


     Modelos de Solicitudes
        Conciliación-Mediación
        Arbitraxe


     Datos anuais
        AGA do ano 2016
        AGA do ano 2015
        AGA do ano 2014
        AGA do ano 2013
        AGA do ano 2012
        AGA do ano 2011
        AGA do ano 2010
        AGA do ano 2009
        AGA do ano 2008
        AGA do ano 2007
        AGA do ano 2006
        AGA do ano 2005
        AGA do ano 2004
        AGA do ano 2003
        AGA do ano 2002