Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
AGA: ACORDO SOBRE SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLITOS COLECTIVOS DE TRABALLO

Ver texto do AGA

O Pleno do Consello Galego de Relacións Laborais celebrado o día un de marzo de 1991 adoptou a resolución de instar ás organización nel representadas a comezar as negociacións dun acordo para a solución extraxudicial dos conflitos de traballo. Un ano despois, o día catro de marzo de 1992, as organización sindicais máis representativas da nosa Comunidade Autónoma (UGT-Galicia, SN de CC.OO. de Galicia, Confederación Intersindical Galega) e a Confederación de empresarios de Galicia, asinaron o Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais para a Solución de Conflitos Colectivos de Traballo (AGA), acontecemento de gran transcendencia para o mundo das relación laboráis.

A continuación referirémonos aos datos correspondentes aos expedientes xestionados ao abeiro do AGA.

Nunha primeira aproximación a esta estatística, podemos dicir que dos 988 expedientes promovidos ata o 31 de decembro de 2014, o 57,4% corresponden ao sector servizos, o 40,3% ao da industria, o 1,2% ao da construción, o 0,9% ao da pesca e un 0,2% corresponden ao sector agrícola. Esta proxección porcentual segue a mesma liña que en anos precedentes.

TOTAL EXPTES POR SECTORES ECONÓMICOS E NÚMERO DE PERSOAS TRABALLADOARAS AFECTADAS (01.06.92 / 31.12.2014)

Núm. Exptes % Núm. Persoas traballadoras %
Agricultura 2 0,20 22 0,00
Pesca 9 0,91 7.600 0,97
Industria 398 40,28 159.125 20,35
Construción 12 1,21 16.653 2,13
Servizos 567 57,39 598.605 76,55
Total 988 100 782.005 100

Se analizamos os expedientes promovidos segundo o ámbito do conflito (sector ou empresa) e clasificando ao mesmo tempo en función do seu ámbito xeográfico, obtemos a seguinte información:

TOTAL EXPTES INICIADOS. TRABALLADORES AFECTADOS POR SECTOR E EMPRESA. (01.06.92 / 31.12.2014)

Comunidade Autónoma A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total
Exptes iniciados 112 408 122 37 309 988
Traballadores afectados 119.101 314.371 48.113 10.736 289.684 782.005
Expedientes
conflitos sector
38 43 10 10 61 162
Traballadores afectados conflitos sector 100.478 249.278 22.150 7.502 259.004 638.412
Expedientes
conflitos empresa
74 365 112 27 248 826
Traballadores afectados conflitos empresa 18.623 65.093 25.963 3.234 30.680 143.593


E, analizando os expedientes que tiveron entrada no rexistro do AGA segundo o seu resultado final, os datos que obtemos son os seguintes:


AGA. RESULTADO DOS EXPEDIENTES. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL (01.06.1992 / 31.12.2014)

Iniciados Rexeitados ou desistidos Conflictos resoltos por acordo previo Tramitados Con resultado positivo Con resultado negativo En tramitación
Com. Autónoma 112 50 3 57 41 16 2
A Coruña 408 152 16 236 188 48 4
Lugo 122 46 4 72 62 10 0
Ourense 37 11 1 25 20 5 0
Pontevedra 309 72 11 223 193 30 3
Total 988 330 35 614 506 108 9

EXPEDIENTES XESTIONADOS (01.06.92 / 31.12.2014)

Iniciados 988
En tramitación 9
Rexeitados 309
Desistidos 22

Conflitos resoltos Empresas afectadas Persoas traballadoras afectadas
Tramitados 650 539 82.808 425.868
Arquivados por solución previa 35 35 1.058 9.750
Conciliación / mediación 467 359 64.973 323.317
Arbitraxes 146 145 16.777 92.801


Por último, o balance anual dos expedientes tramitados ao longo do ano 2014 segundo o seu resultado reflicte os seguintes datos:


RESULTADO FINAL DE CADA EXPEDIENTE (01.01.2014 / 31.12.2014)

Iniciados Rexeitados pola contraparte afectada Desistidos Conflitos resoltos por acordo previo Tramitados Con resultado positivo Con resultado negativo En tramitación
Com. Autónoma 14 7 1 0 6 5 1 0
A Coruña 45 19 0 2 22 15 7 2
Lugo 12 3 0 1 8 5 3 0
Ourense 3 1 0 0 2 2 0 0
Pontevedra 31 3 1 1 25 17 8 1
Total 105 33 2 4 63 44 19 3
 

      Ver texto do AGA


     Listado de mediadores e árbitros
        Mediadores e árbitros


     Modelos de Solicitudes
        Conciliación-Mediación
        Arbitraxe


     Datos anuais
        AGA do ano 2016
        AGA do ano 2015
        AGA do ano 2014
        AGA do ano 2013
        AGA do ano 2012
        AGA do ano 2011
        AGA do ano 2010
        AGA do ano 2009
        AGA do ano 2008
        AGA do ano 2007
        AGA do ano 2006
        AGA do ano 2005
        AGA do ano 2004
        AGA do ano 2003
        AGA do ano 2002