ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

Ano 2002

Este Comité Delegado emitiu ó longo do ano 2002 un total de 32 ditames, dos que se dá conta a continuación.


  Ditame 1/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PARTICIPACIÓN NA PROGRAMACIÓN DE CURSOS DO PLAN AUTONÓMICO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL DO ANO 2002


  Ditame 2/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DA RESOLUCIÓN POLA QUE SE DESENVOLVE A ORDE DE 22 DE NOVEMBRO DE 2001, POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROGRAMACIÓN DOS CURSOS DO PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTES Ó EXERCICIO DE 2002


  Ditame 3/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DA ORDE DA CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS, POLA QUE SE DESENVOLVEN ACCIÓNS DIRIXIDAS Á PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN DO COOPERATIVISMO E A ECONOMÍA SOCIAL CORRESPONDENTES Ó EXERCICIO DE 2002


  Ditame 4/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE REGULA O RÉXIME DE SUBVENCIÓNS ÁS CENTRAIS SINDICAIS DA CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS, PARA O ANO 2002


  Ditame 5/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DA ORDE POLA QUE SE DETERMINA O FINANCIAMENTO DO ABOAMENTO DE COTAS Á SEGURIDADE SOCIAL A TRABALLADORES QUE PERCIBISEN A PRESTACIÓN DE DESEMPREGO NA SÚA MODALIDADE DE PAGAMENTO ÚNICO E SE PUBLICA O MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUDE DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE


  Ditame 6/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE DESENVOLVE O DECRETO 134/2001, do 7 de xuño, E SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS Ó FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO, PROCEDÉNDOSE Á SÚA CONVOCATORIA


  Ditame 7/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DA ORDE DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DIRIXIDOS A FAVORECE-LA CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR


  Ditame 8/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DA ORDE DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS Ó PROGRAMA DE ESCOLAS OBRADOIRO E CASAS DE OFICIOS


  Ditame 9/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DA ORDE DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS Ó PROGRAMA DE OBRADOIROS DE EMPREGO


  Ditame 10/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DE EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE, POLA QUE SE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON ÓRGANOS E ORGANISMOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS DISTINTAS DA LOCAL, UNIVERSIDADES E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA O EXERCICIO DO ANO 2002


  Ditame 11/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REXEN DETERMINADOS PROGRAMAS DE AXUDAS PARA O EXERCICIO DO ANO 2002 DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE, QUE, BAIXO A RÚBRICA XERAL DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, ESTÁN DESTINADAS Ó FINANCIAMENTO DE ACCIÓNS DE FOMENTO DE EMPREGO POR PARTE DAS ENTIDADES LOCAIS E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA


  Ditame 12/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE REGULA O RÉXIME DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO OU COMO INICIATIVAS DE EMPREGO RURAL PARA O ANO 2002


  Ditame 13/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN OS PROGRAMAS DE FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E PARA A INTEGRACIÓN LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E TRABALLO AUTÓNOMO PARA O 2002


  Ditame 14/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO PARA O ANO 2002


  Ditame 15/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROGRAMACIÓN DO MÓDULO MEDIOAMBIENTAL NOS CURSOS DO PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTES Ó EXERCICIO DO ANO 2002


  Ditame 16/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE PROCEDE A CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS EXPERIMENTAIS E COMPLEMENTARIAS DO PLAN FIP COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTES Ó ANO 2002


  Ditame 17/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE REGULA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS ASOCIADOS Ó SERVICIO GALEGO DE COLOCACIÓN E SE ESTABLECEN AS BASES E A CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DAS COMPENSACIÓNS ECONÓMICAS DAS ACCIÓNS A REALIZAR POLOS CENTROS ASOCIADOS CORRESPONDENTES Ó ANO 2002


  Ditame 18/02

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA O PROGRAMA “LABORA: XUVENTUDE CON EXPERIENCIA”


  Ditame 19/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE DA CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS, POLA QUE SE DICTAN NORMAS DE PROCEDEMENTO PARA A XESTIÓN DE AXUDAS PREVISTAS NO DECRETO 106/1994, DO 21 DE ABRIL, DA XUNTA DE GALICIA E NA ORDE DO 5 DE OUTUBRO DE 1994, DO MINISTERIO DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL, POLA QUE SE REGULA A CONCESIÓN DE AXUDAS PREVIAS Á XUBILACIÓN ORDINARIA NO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL, A TRABALLADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS, PARA O ANO 2002


  Ditame 20/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE REGULA O RÉXIME DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (Iebts) PARA Ó EXERCICIO DO ANO 2002


  Ditame 21/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REXEN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O EXERCICIO 2002 PARA A CONTRATACIÓN POR PARTE DAS ENTIDADES LOCAIS DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA “LABORA:XUVENTUDE CON EXPERIENCIA” POLA REALIZACIÓN DE OBRAS OU SERVICIOS DE INTERESE XERAL, DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE


  Ditame 22/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PARA O ANO 2002 DAS AXUDAS A EMPRESARIOS AUTÓNOMOS SEN ASALARIADOS POLA CONTRATACIÓN DO SEU PRIMEIRO TRABALLADOR FIXO


  Ditame 23/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PARA O ANO 2002 DO PROGRAMA DE AXUDAS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE TRABALLADORES CON DISCAPACIDADE


  Ditame 24/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PARA O ANO 2002 DOS PROGRAMAS DE FOMENTO DOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS E PARA A INNOVACIÓN TECNOLÓXICA


  Ditame 25/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PARA O ANO 2002 DO PROGRAMA DE FOMENTO DA ESTABILIDADE E DA CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS


  Ditame 26/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PARA O ANO 2002 DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA CON ORIXE EN PLANS EMPRESARIAIS DE INCREMENTO DA ESTABILIDADE LABORAL


  Ditame 27/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O ANTEPROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE DETERMINA O CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2003 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, DA CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS


  Ditame 28/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS LOCAIS DE EMPREGO NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE E AS ENTIDADES LOCAIS A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN E SE PROCEDE A SÚA CONVOCATORIA


  Ditame 29/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE MODIFICA, COMO CONSECUENCIA DUNHA AMPLIACIÓN DE CRÉDITO, A ORDE DO 12 DE ABRIL DE 2002, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE PROCEDE Á CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS EXPERIMENTAIS E COMPLEMENTARIAS DO PLAN FIP, COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTES Ó EXERCICIO DO ANO 2002


  Ditame 30/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROGRAMACIÓN DE CURSOS DO PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTES Ó EXERCICIO DO ANO 2003.


  Ditame 31/02

DICTAME SOBRE O BORRADOR DA RESOLUCIÓN POLA QUE SE DESENVOLVE A ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROGRAMACIÓN DOS CURSOS DO PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTES Ó EXERCICIO DE 2003.


  Ditame 32/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE PROCEDE A CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS EXPERIMENTAIS E COMPLEMENTARIAS DO PLAN FIP COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTES Ó ANO 2003.