ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

Ano 2004

Este Comité Delegado emitiu ó longo do ano 2004 un total de 41 ditames, dos que se dá conta a continuación.


  Ditame 1/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO.


  Ditame 2/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DO DECRETO 134/2001, DO 7 DE XUÑO, POLO QUE SE ESTABLECE O PROGRAMA DAS UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.


  Ditame 3/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON ÓRGANOS E ORGANISMOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS DISTINTAS DA LOCAL, UNIVERSIDADES E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O EXERCICIO DE 2004 E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA.


  Ditame 4/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REXEN DETERMINADOS PROGRAMAS DE AXUDAS PARA O EXERCICIO DE 2004 DA CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS QUE, BAIXO A RÚBRICA XERAL DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, FINANCIAN ACCIÓNS DE FOMENTO DO EMPREGO DAS ENTIDADES LOCAIS E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA.


  Ditame 5/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REXEN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O EXERCICIO DE 2004 DA CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS PARA A CONTRATACIÓN POR PARTE DAS ENTIDADES LOCAIS DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA “LABORA: XUVENTUDE CON EXPERIENCIA” E DO PROGRAMA DE FOMENTO DA INSERCIÓN LABORAL DE MULLERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS OU SERVICIOS DE INTERESE XERAL E SOCIAL E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA.


  Ditame 6/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO DESENVOLVEMENTO LOCAL NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS COAS ENTIDADES LOCAIS E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2004


  Ditame 7/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE DESENVOLVE O DECRETO 344/1999, DO 23 DE DECEMBRO, E SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS Ó PROGRAMA DE ESCOLAS OBRADOIRO E CASAS DE OFICIOS, ASÍ COMO SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA


  Ditame 8/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE DESENVOLVE O DECRETO 171/1999, DO 27 DE MAIO, E SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS Ó PROGRAMA DE OBRADOIROS DE EMPREGO, ASÍ COMO SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA


  Ditame 9/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE DESENVOLVE O DECRETO 134/2001, DO 7 DE XUÑO E SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS Ó FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO, ASÍ COMO SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA


  Ditame 10/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A POSTA EN PRÁCTICA EN GALICIA DE PROGRAMAS EXPERIMENTAIS EN MATERIA DE EMPREGO.


  Ditame 11/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE CONVOCA PARA O ANO 2004 OS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DIRIXIDOS A FAVORECE-LA CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR


  Ditame 12/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBTS) COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO , E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2004


  Ditame 13/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS A EMPRESARIOS SEN ASALARIADOS POLA CONTRATACIÓN DO SEU PRIMEIRO TRABALLADOR FIXO COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2004


  Ditame 14/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO RÉXIME DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (ILES) OU COMO INICIATIVAS DE EMPREGO RURAL (IER) COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2004


  Ditame 15/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE RESOLUCIÓN POLA QUE SE DESENVOLVE A ORDE DO 27 DE NOVEMBRO DE 2003, POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROGRAMACIÓN DE CURSOS DO PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DE 2004


  Ditame 16/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PARTICIPACIÓN NA PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE CARÁCTER PRESENCIAL E A DISTANCIA DO PLAN AUTONÓMICO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DO ANO 2004.


  Ditame 17/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E A SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2004


  Ditame 18/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASE REGULADORAS DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA COMO MEDIDA DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, COFINANCIADOS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA


  Ditame 19/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASE REGULADORAS DO PROCEDEMENTO DE ABOAMENTO DE COTAS Á SEGURIDADE SOCIAL A TRABALLADORES QUE PERCIBIRAN A PRESTACIÓN POR DESEMPREGO NA SÚA MODALIDADE DE PAGAMENTO ÚNICO, E SE PROCEDE A SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2004.


  Ditame 20/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASE REGULADORAS E A CONVOCATORIA PARA O ANO 2004 DOS PROGRAMAS DE FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL E DE PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN DO COOPERATIVISMO


  Ditame 21/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASE REGULADORAS DOS PROGRAMAS PARA O FOMENTO DA ESTABILIDADE NO EMPREGO, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA 2004


  Ditame 22/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS PARA A PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2004


  Ditame 23/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREA O INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL E SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL


  Ditame 24/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE DICTAN NORMAS DE PROCEDEMENTO PARA A XESTIÓN DAS AXUDAS PREVISTAS NO DECRETO 106/1994 DO 21 DE ABRIL, DA XUNTA DE GALICIA E NA ORDE DO 5 DE OUTUBRO DE 1994, DO MINISTERIO DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL, POLA QUE SE REGULA A CONCESIÓN DE AXUDAS PREVIAS A XUBILACIÓN ORDINARIA NO SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL, A TRABALLADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS


  Ditame 25/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE CONVOCAN PARA O ANO 2004 INCENTIVOS ÁS FAMILIAS PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR.


  Ditame 26/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE PROCEDE Á CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS A TRABALLADORES OCUPADOS COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O EXERCICIO DE 2004.


  Ditame 27/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS LOCAIS DE EMPREGO NO ÁMBITO DA COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS COAS ENTIDADES LOCAIS E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2004.


  Ditame 28/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE REGULA A CREACIÓN DUN CATÁLOGO DE EXPERTOS DOCENTES ASÍ COMO O ESTABLECEMENTO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE EXPERTOS PARA A IMPARTICIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS DO PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL (PLAN FIP) NOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL DEPENDENTES DA XUNTA DE GALICIA.


  Ditame 29/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE DETERMINA O CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2005 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.


  Ditame 30/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULA A ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO REXISTRO ADMINISTRATIVO DE CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO.


  Ditame 31/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PÚBLICAS MEDIANTE CONTRATOS PROGRAMA, DE ÁMBITO AUTONÓMICO, PARA A FORMACIÓN DE TRABALLADORES OCUPADOS


  Ditame 32/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE REGULA O RÉXIME DE SUBVENCIÓNS ÁS CENTRAIS SINDICAIS PARA O ANO 2005


  Ditame 33/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PÚBLICAS DESTINADAS Á REALIZACIÓN DE ACCIÓNS COMPLEMENTARIAS E DE ACOMPAÑAMENTO Á FORMACIÓN, DE ÁMBITO AUTONÓMICO, EN APLICACIÓN DA ORDE TAS/2782/2004, DO 30 DE XULLO, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DAS CITADAS SUBVENCIÓNS, COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO.


  Ditame 34/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE DESENVOLVEN OS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN DO COOPERATIVISMO E A ECONOMÍA SOCIAL


  Ditame 35/04

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROGRAMACIÓN DE CURSOS DO PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DO ANO 2005


  Ditame 36/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO.


  Ditame 37/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A POSTA EN PRÁCTICA EN GALICIA DE PROGRAMAS EXPERIMENTAIS EN MATERIA DE EMPREGO.


  Ditame 38/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE PROCEDE Á CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS EXPERIMENTAIS E COMPLEMENTARIAS DO PLAN FIP DIRIXIDAS A DESEMPREGADOS COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O EXERCICIO DE 2005


  Ditame 39/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 148/2002, DO 18 DE ABRIL, POLO QUE SE ESTABLECE NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA O PROGRAMA “LABORA: XUVENTUDE CON EXPERIENCIA”


  Ditame 40/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE MODIFICA A ORDE DE 5 DE XUÑO DE 2003 QUE ESTABLECE UN PROGRAMA DE FOMENTO DA INSERCIÓN LABORAL DAS MULLERES VÍCTIMAS DA VIOLENCIA DOMÉSTICA


  Ditame 41/04

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREA E REGULA O FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA.