ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

Ano 2008

Este Comité Delegado emitiu ó longo do ano 2008 un total de 71 ditames, dos que se dá conta a continuación.


  Ditame 1/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE OS ÓRGANOS DA XUNTA DE GALICIA PARA A IMPOSICIÓN DE SANCIÓNS NAS MATERIAS LABORAIS, DE PREVENCIÓN DE RISCOS E POR OBSTRUCCIÓN DO LABOR INSPECTOR


  Ditame 2/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE EMPREGO CON APOIO COMO MEDIDA DE FOMENTO DO EMPREGO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO MERCADO ORDINARIO DE TRABALLO, E SE PROCEDE A SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 3/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS ÁS UNIDADES DE APOIO Á ACTIVIDADE PROFESIONAL NO MARCO DOS SERVIZOS DE AXUSTE PERSOAL E SOCIAL DOS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 4/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CREA A COMISIÓN CONSULTIVA TRIPARTITA DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DE GALICIA.


  Ditame 5/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE CONVOCAN PARA O ANO 2008 OS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DIRIXIDOS A FAVORECER A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR.


  Ditame 6/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT), COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 7/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA COMO MEDIDA PARA FAVORECER A INSERCIÓN DA MOCIDADE, COFINANCIADOS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 8/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA DAS MULLERES COMO MEDIDA PARA LOGRAR UN MERCADO DE TRABALLO IGUALITARIO, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 9/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DE PERSOAS DESEMPREGADAS PERTENCENTES A COLECTIVOS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 10/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS PARA O FOMENTO DA ESTABILIDADE NO EMPREGO, COFINANCIADOS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 11/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS PARA A PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E NA EMPRESA ORDINARIA, COFINANCIADOS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 12/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS DE FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL E DE PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO E SE PROCEDE A SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 13/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE DE DESENVOLVEMENTO DO DECRETO 251/2007 POLO QUE SE REGULA O RECOÑECEMENTO DE ENTIDADE COLABORADORA DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA EN CAPTACIÓN DE OFERTAS E A CREACIÓN DO REXISTRO ADMINISTRATIVO.


  Ditame 14/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULAN AS MEDIDAS MUNICIPAIS DE CONCILIACIÓN DE PROMOCIÓN AUTONÓMICA E SE ESTABLECEN OS REQUISITOS PARA A SÚA VALIDACIÓN E FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS ESTABLECIDOS NA LEI 2/2007, DO 28 DE MARZO, DO TRABALLO EN IGUALDADE DAS MULLERES DE GALICIA.


  Ditame 15/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULAN AS ESTRUTURAS NECESARIAS PARA A INTRODUCIÓN O DESENVOLVEMENTO DO PRINCIPIO DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES EN MATERIA DE EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS.


  Ditame 16/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 17/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREAN E REGULAN OS PACTOS TERRITORIAIS DE EMPREGO.


  Ditame 18/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PROMOVER A AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DAS PERSOAS COTITULARES OU TITULARES DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 19/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A PLANS EMPRESARIAIS DE ESTABILIDADE LABORAL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 20/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO E OS REQUISITOS PARA ACADAR OS ACORDOS SOBRE A TAXA DE ESTABILIDADE EN SECTORES PRODUTIVOS, CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIAIS E DE EMPRESA.


  Ditame 21/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CREA O REXISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS DE GALICIA PARA INTERVIR NO PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SECTOR DA CONSTRUCIÓN.


  Ditame 22/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN DAS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL E A ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO SEU REXISTRO ADMINISTRATIVO.


  Ditame 23/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE O PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL (EIL) COFINANCIADO POLO FSE, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 24/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO RÉXIME DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (ILES) E DO PROGRAMA DAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E DE EMPREGO (I+E+E), COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 25/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE AMPLÍAN OS CRÉDITOS E OS PRAZOS PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DETERMINADOS PROGRAMAS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO QUE SE FINANCIARÁN E EXECUTARÁN CON CARGO AO ORZAMENTO DO ANO 2008, AO AMPARO DO I PLAN INTEGRAL DE EMPREGO DE GALICIA.


  Ditame 26/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE DITAN NORMAS DE PROCEDEMENTO PARA A XESTIÓN DAS AXUDAS PREVISTAS NO DECRETO 106/1994 DO 21 DE ABRIL, DA XUNTA DE GALICIA E NA ORDE DO 5 DE OUTUBRO DE 1994, DO MINISTERIO DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL, POLA QUE SE REGULA A CONCESIÓN DE AXUDAS PREVIAS Á XUBILACIÓN ORDINARIA NO SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL, A PERSOAS TRABALLADORAS AFECTADAS POR PROCESOS DE REESTRUTURACIÓN DE EMPRESAS.


  Ditame 27/08

DITAME SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS E EMPRESARIAIS MÁIS REPRESENTATIVAS DE GALICIA


  Ditame 28/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONSTITÚEN OS PACTOS TERRITORIAIS DE EMPREGO DO BARBANZA, DE FERROL, DA MARIÑA, DE LEMOS, DE OURENSE, DA LIMIA-VERÍN E DO DEZA-TABEIRÓS.


  Ditame 29/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DAS SUBVENCIÓNS A PEME, PARA O IMPULSO DE ACTUACIÓNS DE FOMENTO, DIFUSIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.


  Ditame 30/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO DE ABOAMENTO DE COTAS Á SEGURIDADE SOCIAL A TRABALLADORES E TRABALLADORAS QUE PERCIBISEN A PRESTACIÓN POR DESEMPREGO NA SÚA MODALIDADE DE PAGAMENTO ÚNICO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


  Ditame 31/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA O APOIO ÁS COOPERATIVAS DE CARÁCTER NON LUCRATIVO PARA O ANO 2008.


  Ditame 32/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE SOBRE PUBLICACIÓN DAS SANCIÓNS POR INFRACCIÓNS MOI GRAVES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORÁIS E CREACIÓN DUN REXISTRO DE CONSULTA PÚBLICA.


  Ditame 33/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULA A PROMOCIÓN DA IGUALDADE NAS EMPRESAS E A INTEGRACIÓN DO PRINCIPIO DE IGUALDADE NAS POLÍTICAS DE EMPREGO.


  Ditame 34/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE DETERMINA O CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2009 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.


  Ditame 35/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONVOCAN PARA O ANO 2008 AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL NO ÁMBITO DA COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS.


  Ditame 36/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO ÁS TRABALLADORAS E TRABALLADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DO TÉXTIL E DA CONFECCIÓN, E SE EFECTÚA A SÚA CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO DE 2008.


  Ditame 37/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O FINANCIAMENTO DE PLANS DE FORMACIÓN SECTORIAIS DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABALLADORES OCUPADOS MEDIANTE A SUBSCRICIÓN DE CONVENIO DE ÁMBITO AUTONÓMICO, EN APLICACIÓN DA ORDE TAS/718/2008, DE 7 DE MARZO, POLA QUE SE DESENVOLVE O REAL DECRETO 395/2007, DE 23 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA O SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO, EN MATERIA DE FORMACIÓN DE OFERTA E SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PÚBLICAS DESTINADAS AO SEU FINANCIAMENTO.


  Ditame 38/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O FINANCIAMENTO DE PLANS DE FORMACIÓN INTERSECTORIAIS DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E A PERSOAS TRABALLADORAS E SOCIAS DA ECONOMÍA SOCIAL MEDIANTE A SUBSCRICIÓN DE CONVENIO DE ÁMBITO AUTONÓMICO, EN APLICACIÓN DA ORDE TAS/718/2008, DE 7 DE MARZO, POLA QUE SE DESENVOLVE O REAL DECRETO 395/2007, DE 23 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA O SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO, EN MATERIA DE FORMACIÓN DE OFERTA E SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PÚBLICAS DESTINADAS AO SEU FINANCIAMENTO.


  Ditame 39/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DE AXUDAS EN MATERIA DE TRABALLO EN IGUALDADE DAS MULLERES DE GALICIA.


  Ditame 40/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE AMPLÍAN OS CRÉDITOS E OS PRAZOS PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DETERMINADOS PROGRAMAS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO QUE SE FINANCIARÁN E SE EXECUTARÁN CON CARGO A FONDOS FINALISTAS, AO ABEIRO DO PLAN EXTRAORDINARIO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL.


  Ditame 41/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIÓNS DESTINADAS ÁS ENTIDADES LOCAIS PARA O ESTABLECEMENTO DE PLANS DE PROGRAMACIÓN DO TEMPO NA CIDADE.


  Ditame 42/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PÚBLICAS DESTINADAS Á REALIZACIÓN DE ACCIÓNS COMPLEMENTARIAS E DE ACOMPAÑAMENTO Á FORMACIÓN, DE ÁMBITO AUTONÓMICO, CORRESPONDENTES AO EXERCICIO DO ANO 2008, EN APLICACIÓN DA ORDE TAS/2782/2004, DO 30 DE XULLO, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DAS CITADAS SUBVENCIÓNS, COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO.


  Ditame 43/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONVOCA A REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE EN DETERMINADAS OCUPACIÓNS PARA AQUELAS PERSOAS QUE PARTICIPARAN NAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN CONVOCADAS NOS ANOS 2006 E/OU 2007 E TEÑAN ACREDITADA ALGUNHA UNIDADE DE COMPETENCIA DAS QUE CONSTA O CORRESPONDENTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE.


  Ditame 44/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE AOS TRABALLADORES E TRABALLADORAS DESEMPREGADOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2009.


  Ditame 45/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN CON CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA O EXERCICIO DE 2009, AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN EXCLUSIVAMENTE COS CONCELLOS GALEGOS QUE TEÑAN EMPADROADOS TRABALLADORES E TRABALLADORAS QUE PERDERAN O SEU POSTO DE TRABALLO NAS EMPRESAS DE EXTRACCIÓN DE MINERAIS NON METÁLICOS NIN ENERXÉTICOS DE LOUSA COMO CONSECUENCIA DA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA.


  Ditame 46/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCESIÓN DIRECTA DIRIXIDAS AOS TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARA FACILITAR A SÚA MOBILIDADE XEOGRÁFICA E A SÚA PARTICIPACIÓN EN ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN CON CARGO AO PLAN EXTRAORDINARIO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL.


  Ditame 47/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A POSTA EN PRÁCTICA EN GALICIA DURANTE OS ANOS 2009 E 2010 DE PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO.


  Ditame 48/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIÓNS AOS CONCELLOS DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E FOMENTO DO COOPERATIVISMO.


  Ditame 49/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DAS ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS.


  Ditame 50/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS A ACTIVIDADES DE FOMENTO DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NO EXERCICIO DE 2009.


  Ditame 51/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREA O REXISTRO DE ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.


  Ditame 52/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE REGULA O RÉXIME DE SUBVENCIÓNS ÁS CENTRAIS SINDICAIS PARA O ANO 2009


  Ditame 53/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO.


  Ditame 54/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONVOCAN PARA O EXERCICIO DO ANO 2009, AS SUBVENCIÓNS DESTINADAS ÁS ENTIDADES LOCAIS PARA A IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE BANCOS MUNICIPAIS DE TEMPO, PLANS DE PROGRAMACIÓN DO TEMPO NA CIDADE, PLANS DE CONCILIACIÓN LOCAL E/OU OUTRAS MEDIDAS MUNICIPAIS DE CONCILIACIÓN.


  Ditame 55/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE O PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL (EIL) COFINANCIADO POLO FSE, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 56/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DE PERSOAS DESEMPREGADAS PERTENCENTES A COLECTIVOS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 57/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 58/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS PARA A PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E NA EMPRESA ORDINARIA, COFINANCIADOS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 59/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA DAS MULLERES COMO MEDIDA PARA LOGRAR UN MERCADO DE TRABALLO IGUALITARIO, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 60/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO E OS REQUISITOS PARA ACADAR OS ACORDOS SOBRE A TAXA DE ESTABILIDADE EN SECTORES PRODUTIVOS, CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIAIS E DE EMPRESA.


  Ditame 61/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DIRIXIDOS A FAVORECER A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 62/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS ÁS UNIDADES DE APOIO Á ACTIVIDADE PROFESIONAL NO MARCO DOS SERVIZOS DE AXUSTE PERSOAL E SOCIAL DOS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 63/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN, PARA O EXERCICIO DO ANO 2009, AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS E COS ÓRGANOS E ORGANISMOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS DISTINTAS DA LOCAL, UNIVERSIDADES E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA.


  Ditame 64/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA DOS PARADOS DE LONGA DURACIÓN, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 65/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN DAS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL E A ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO SEU REXISTRO ADMINISTRATIVO.


  Ditame 66/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PROMOVER A AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DAS PERSOAS COTITULARES OU TITULARES DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 67/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA OS PROGRAMAS DE ESCOLAS OBRADOIRO E CASAS DE OFICIOS, DE OBRADOIROS DE EMPREGO E DE UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 68/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A PLANS EMPRESARIAIS DE ESTABILIDADE LABORAL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 69/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA COMO MEDIDA PARA FAVORECER A INSERCIÓN DA MOCIDADE, COFINANCIADOS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 70/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO RÉXIME DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (ILES), COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.


  Ditame 71/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E DE EMPREGO (I+E+E), COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2009.