ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

Ano 2011

Este Comité Delegado emitiu ó longo do ano 2011 un total de 38 ditames, dos que se dá conta a continuación.


  Ditame 1/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011


  Ditame 2/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT), COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011


  Ditame 3/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS PARA A PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E DE SUBVENCIÓNS ÁS UNIDADES DE APOIO Á ACTIVIDADE PROFESIONAL NO MARCO DOS SERVIZOS DE AXUSTE PERSOAL E SOCIAL DOS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011


  Ditame 4/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE PROCEDE Á CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS TRABALLADORAS OCUPADAS COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO PARA O EXERCICIO DE 2011


  Ditame 5/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE REGULA O RÉXIME DE SUBVENCIÓNS ÁS CENTRAIS SINDICAIS PARA O ANO 2011


  Ditame 6/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PROMOVER A AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DAS PERSOAS COTITULARES OU TITULARES DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011


  Ditame 7/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NA EMPRESA ORDINARIA, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E DO PROGRAMA DE EMPREGO CON APOIO, COMO MEDIDA DE FOMENTO DO EMPREGO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO MERCADO ORDINARIO DE TRABALLO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011


  Ditame 8/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E DE EMPREGO (I+E+E), COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011


  Ditame 9/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DAS SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) NAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE CONVOCAN PARA O EXERCICIO 2011.


  Ditame 10/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011.


  Ditame 11/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DE AXUDAS EN MATERIA DE TRABALLO EN IGUALDADE DAS MULLERES DE GALICIA, COFINANCIADAS PARCIALMENTE POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE CONVOCAN PARA O EXERCICIO 2011.


  Ditame 12/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A POSTA EN PRÁCTICA EN GALICIA DURANTE OS ANOS 2011 E 2012 DE PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO.


  Ditame 13/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO RÉXIME DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (ILES), COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011.


  Ditame 14/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O FINANCIAMENTO DE PLANS DE FORMACIÓN INTERSECTORIAIS E SECTORIAIS DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS TRABALLADORAS OCUPADAS MEDIANTE A SUBSCRICIÓN DE CONVENIOS DE ÁMBITO AUTONÓMICO, EN APLICACIÓN DA ORDE TAS/718/2008, DE 7 DE MARZO, POLA QUE SE DESENVOLVE O REAL DECRETO 395/2007, DE 23 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA O SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO, EN MATERIA DE FORMACIÓN DE OFERTA E SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PÚBLICAS DESTINADAS AO SEU FINANCIAMENTO.


  Ditame 15/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL (EIL) COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011.


  Ditame 16/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN OS REQUISITOS FORMATIVOS PARA O ACCESO Á FORMACIÓN DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL APROBADOS AO ABEIRO DO REAL DECRETO 34/2008, DO 18 DE XANEIRO, E SE REGULAN AS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE DENTRO DAS ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.


  Ditame 17/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE DERROGA A ORDE DO 9 DE XULLO DE 2004 POLA QUE SE REGULA A CREACIÓN DUN CATÁLOGO DE EXPERTOS DOCENTES ASÍ COMO O ESTABLECEMENTO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE EXPERTOS PARA A IMPARTICIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS DO PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL (PLAN FIP) NOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL DEPENDENTES DA XUNTA DE GALICIA.


  Ditame 18/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO DE ABOAMENTO DE COTAS Á SEGURIDADE SOCIAL A TRABALLADORES E TRABALLADORAS QUE PERCIBISEN A PRESTACIÓN POR DESEMPREGO NA SÚA MODALIDADE DE PAGAMENTO ÚNICO, E SE PROCEDE A CONVOCATORIA DAS CORRESPONDENTES AXUDAS


  Ditame 19/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE DETERMINA O CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2012 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA


  Ditame 20/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS AO ABEIRO DO REAL DECRETO 196/2010, DO 26 DE FEBREIRO, POLO QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FACILITAR A REINSERCIÓN LABORAL ASÍ COMO O ESTABLECEMENTO DE AXUDAS ESPECIAIS AOS TRABALLADORES AFECTADOS POLOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPREGO 76/2000, DO 8 DE MARZO DE 2001 E 25/2001, DO 31 DE XULLO DE 2001


  Ditame 21/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREA O CONSELLO AUTONÓMICO DE EMPREGO, OS CONSELLOS PROVINCIAIS DE EMPREGO E OS COMITÉS TERRITORIAIS DE EMPREGO


  Ditame 22/11

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIÓNS NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL PARA O EXERCICIO 2011


  Ditame 23/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras da subvención do custo salarial para o mantemento dos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego de galicia, e se procede a súa convocatoria para o período do último trimestre do ano 2011 e do primeiro semestre do ano 2012, dentro do programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego


  Ditame 24/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se regula a convocatoria pública para a determinación da representatividade das asociacións profesionais de traballadores autónomos no ámbito territorial da Comunidade autónoma de Galicia


  Ditame 25/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se determinan os órganos de tramitación e instrución dos expedientes sancionadores na orde social no ámbito da Comunidade autónoma de Galicia en cumprimento do establecido polo artigo 18 do Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infracións na orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da seguridade social (RD 928/1998, do 14 de maio), modificado polo RD 772/2011, do 3 de xuño


  Ditame 26/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións a entidades de iniciativa social, para o desenvolvemento de programas que contribúan a fomentar a inclusión social e a integración no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social e se procede á súa convocatoria, cofinanciada polo Fondo Social Europeo 2007/2013


  Ditame 27/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se procede á convocatoria de axudas dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2012


  Ditame 28/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se modifican as bases reguladoras para a concesión de axudas para o fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais e se procede á súa convocatoria para o ano 2012


  Ditame 29/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e outras entidades locais de Galicia para a realización de actividades de promoción e fomento do cooperativismo e se procede a súa convocatoria para o ano 2012


  Ditame 30/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2012.


  Ditame 31/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego


  Ditame 32/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a actividades de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2012


  Ditame 33/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se regula o réxime de subvencións ás centrais sindicais para o ano 2012


  Ditame 34/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012


  Ditame 35/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012


  Ditame 36/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012


  Ditame 37/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á convocatoria para o exercicio do ano 2012


  Ditame 38/11

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro e se procede á convocatoria para o ano 2012