ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

-  Laudo 19/05

ACTA DE ARBITRAXE

En Vigo a 21 de abril de 2005, sendo as 01:40, reunidos dunha parte Dña Maruxa Sanmartín Gómez, administradora única, D.Daniel Gómez Prieto, apoderado, Dña Noemí López Bravo, responsable de RR.HH. da empresa MAVIVA S. A-N., e doutra os representantes legais dos traballadores, D. Benxamín Dacosta Rodríguez, presidente do Comité de empresa (CC.OÍR), e os membros do mesmo D. Anxo Prado Barbosa e Dª Maite Santiago Ríos (CC.OÍR), D. Juan Carlos Rodríguez González e D. Fernando Dacosta Rocha (UGT), D. Javier González Vidal, D. Manuel Martínez Lago e D. Iván Álvarez Fernández (USO), no conflito formulado na empresa MAVIVA S. A-N. na negociación do convenio colectivo de empresa, e no que foi nomeado mediador, en acta de constitución da comisión prevista no artigo 15 do Acordo Interprofesionais Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo, José Mª Casas de Ron, ante a situación de bloqueo na reunión de mediación, acordan nomear ao citado mediador Arbitro, conforme ao procedemento establecido para tal efecto no Acordo de solución de conflitos.
En virtude do anterior, o Arbitro resolve as discrepancias formuladas ditando o presente laudo coas seguintes cláusulas:
1.Incremento vos salariais:
Ano 2005: o incremento será do 1% aplicado sobre o salario base e antigüidade máis media paga, que se devengará  no mes de setembro. O plus de absentismo fíxase en 33,04 euros. O resto de conceptos incrementaranse no 4,5%.
Efectuarase revisión salarial sempre que o IPC real supere o 3,25% aplicándose a devandita revisión dende o mes en que se supere tal porcentaxe.
Ano 2006: o incremento será do 1% aplicado sobre o salario base e antigüidade máis media paga, que se devengará no mes de setembro. O plus de absentismo fíxase en 33,04 euros. O resto de conceptos incrementaranse no 4,5%.
Efectuarase revisión salarial sempre que o IPC real supere o 3,25% aplicándose a devandita revisión dende o mes en que se supere tal porcentaxe.
2. Licencias por asuntos persoais: engádese á redacción establecida no actual convenio colectivo, o seguinte parágrafo “en caso de discrepancias na apreciación das causas ou xustificación, estas resolveranse no seo da Comisión paritaria do convenio, reunida para tal efecto. En caso de persistir o desacordo solicitarase consulta vinculante ao arbitro actuante que a emitirá motivadamente”.
3. Bolsa de horas: queda establecida en 4 días por ano para o período 2005 – 2006. En caso de formularse a súa alteración por necesidades empresariais será necesaria a apertura dun proceso de negociación cos representantes legais dos traballadores.
4. Contratos a tempo parcial: Aos efectos das previsións establecidas no artigo 12 do Estatuto dos Traballadores sobre número de horas complementarias establécese a porcentaxe do 60%. Esta modalidade de contratación queda expresamente vedada para a substitución de persoal por cambio de quendas por decisión unilateral da empresa. Así mesmo tampouco se poderá contratar a tempo parcial traballadores que prestasen servizo na empresa no último ano a través de contratos por obra ou servizo determinado.
5. Vixencia do convenio: Establécese unha vixencia para os anos 2005 e 2006.


De conformidade coas normas e procedementos establecidos no Acordo Interprofesionais Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo, no lugar, data e hora anteditos asínase o presente laudo que pon fin ao conflito colectivo formulado na empresa MAVIVA S. A-N.