ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

-  Laudo 38/05

LAUDO ARBITRAL


José Mª Casas de Ron, designado arbitro en acta de compromiso arbitral de data 19 de outubro de 2005 conforme ao art. 20 do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (AGA) no conflito que afecta á empresa ARRIVA NOROESTE, S. L. dirime a cuestión resolvendo a situación de litixio conforme ao presente laudo baseándose no seguinte:

ANTECEDENTES

En data 18 de outubro se constituíu a mesa de conciliación e mediación, en procedemento de solución extraxudicial de conflitos (AGA), cos representantes dos traballadores e da empresa ARRIVA NOROESTE, S. O.. Foi designado mediador o árbitro que subscribe o presente laudo. Despois de dúas longas sesións non foi posible que as partes concertasen unha solución ao conflito. En data 19 de outubro as partes, ante o desacordo insalvable, dispón poñer fin ao conflito colectivo formulado na empresa e á folga convocada, sometendo as súas diferenzas ao procedemento de arbitraxe prevista no art. 20.2 letra a do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (AGA) nomeando arbitro ao mediador designado, que dirimiría as cuestións referidas ás sancións impostas en expedientes disciplinarios aos traballadores D. José Abelardo Ramil Hermida e D. Francisco Jesús Mella Miranda.

Ante as partes asinantes do devandito compromiso, dun lado, en representación dos traballadores, D. Antonio Fraga Pérez, D. Miguel Angel Reboiras Casais, D. José Luis García Vázquez, D. Angel Maceiras Maceiras, D. José Antonio Villalba González, D. Luis Carmuega Chorén, D. José Varela López, membros do comité de Folga, D. Xesús Pastoriza Santamarina (CIG), D. Eladio Romero Ares (UGT-Galicia), D. Ramiro Otero Rodríguez (SN de CC.OO. de Galicia), D. Mario Díaz Bustamante (CUT), como asesores, e pola representación empresarial, D. Timothy Routledge, D. Rafael Sánchez Sostre, D. Francisco Javier Gilda Rodríguez.

O arbitro designado comunica que o sometemento do litixio, causa do conflito colectivo e folga, a arbitraxe, pon fin ao devandito conflito, engadindo que a base do laudo arbitral que se emitiría estaría sobre a base da proposta de traballo que o mediador fixo ás partes na sesión do 18 de outubro e que tiña os seguintes puntos articuladores da presente resolución arbitral:

1) Substitución das sancións de despedimento impostas aos dous traballadores antes referidos, así como modificación da simple postura de readmisión requirida polos representantes sociais.
2) Introdución no réxime disciplinario da empresa da figura específica dos supostos de alteración de documentos ou partes de traballo ou outros mecanismos de control de tempo de condución/traballo.
3) Estas condutas irregulares terían a sanción máxima do noso ordenamento laboral.

PROCEDEMENTO

1. - No presente procedemento o árbitro considera perfectamente garantidos os principios de audiencia, contradición e igualdade, dadas as dúas sesións previas ao acto arbitral, nas que as partes puideron explicar ante o árbitro diferenzas e motivos destas, alegando o que estimaban pertinente, con contradición entre partes.

2. - O conflito colectivo presentado na empresa baseábase nunha serie de incidencias acontecidas na empresa nos meses seguintes á sinatura dun pacto de data 11 de marzo de 2004 subscrito entre as partes. Unha serie de desencontros, provocaron unha folga de dous días a finais de decembro do pasado ano, desencontros que afectaban a varios temas do réxime interno e disposición e organización do traballo. No mes de agosto procedeuse ao despedimento de varios traballadores, elemento este, a xuízo das partes, decisivo para a solución do conflito colectivo, definitivamente exteriorizado pola folga convocada en setembro e con carácter completo e indefinido ao longo das últimas semanas. O mediador, agora árbitro, expuxo ás partes, dada a antinomía radical entre o despedimento por unha parte e a simple readmisión por outra, a necesidade de establecer unha liña de traballo que recollese os seguintes puntos e por estas consideracións:

- Necesidade de equilibrar, baseándose na solución colectiva dun conflito que afecta de xeito tan decisivo a practícaa totalidade dos traballadores da empresa e moi dilatado no tempo, non aceptando nin a pretensión empresarial, nin a dos representante dos traballadores.
- Necesidade de que condutas irregulares de alteración de mecanismos de control de tempos de traballo/horarios que afecten aos pasaxeiros, a outros traballadores ou ao propio traballador condutor sexan tipificadas como falta moi grave, sancionándose na forma máxima no noso ordenamento disciplinario laboral .
- Para estes efectos o acordo ou laudo que puxese fin ao conflito colectivo formulado disporía, co carácter vinculante que lle estable para os acordos que poñen fin aos conflitos colectivos ou para os laudos arbitrais, a complementación do vixente convenio colectivo sectorial de aplicación á empresa, coa introdución da conduta irregular tipificada dentro das faltas moi graves, a introdución do incremento da suspensión de emprego e soldo previsto para as faltas moi graves dende 30 a 90 días, e a previsión do despedimento para as mesmas.
- Estas consideracións foron as comunicadas ás partes unha vez asinada a acta de compromiso arbitral ao que se fixo anterior referencia.

3. - O arbitro actuante considera que o presente conflito que ten orixes complexas, e no que é necesario o establecemento dunha interlocución entre as partes nunha temática variada, tal como as mesmas puxeron de manifesto nas sesións de mediación, debe de resolverse baseándose nas anteriores premisas, é dicir, substitución das sancións impostas, sinalización como infracción moi grave da manipulación ou alteración de mecanismos de control do tempo de traballo/horarios, desenvolvemento do réxime disciplinario aplicable especificamente na empresa e compromiso de interlocución coa reanudación da mesa de acordos e traballo consecuencia do pacto do 11 de marzo de 2004, vital para o bo devir social da empresa.

4. - Baseándose en todo o anterior cumpridos os principios de garantías do procedemento, resolvo as cuestións formuladas no conflito colectivo na empresa ARRIVA NOROESTE, S. O. ditando o seguinte LAUDO conforme ao art. 24 do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Conflitos Colectivos de Traballo, publicado non DOG 4 de marzo de 1995, que ten a seguinte PARTE DISPOSITIVA:

a) Modifícase a sanción de despedimento imposta aos traballadores D. José Abelardo Ramil Hermida e D. Francisco Jesús Mella Miranda sutituíndoa pola de suspensión de emprego e soldo de 90 días.
b) A alteración ou manipulación de partes de traballo e alteración ou manipulación de mecanismos de control/tacógrafos constitúe falta moi grave sancionable sempre en grao máximo.
c) O réxime disciplinario e sancións da empresa, constituído polo anexo 2 do convenio colectivo provincial para o sector de transporte de viaxeiros en autobús empresas da provincia da Coruña, BOP 1 de agosto de 2005, convenio colectivo de aplicación, vese complementado e desenvolvido por a seguintes cláusula normativa de aplicación específica na empresa: Son consideradas faltas moi graves as alteracións ou manipulacións dos partes de traballo ou mecanismos de control/tacógrafos imputables aos traballadores, que serán sancionadas, no caso en que se puxese en perigo a seguridade dos viaxeiros ou dos propios traballadores, con despedimento.
d) Na empresa as faltas moi graves distintas da referida no punto anterior poderán ser sancionadas con suspensión de emprego e soldo dende 21 a 90 días, ou con despedimento.
e) Retomarase a concertación social na empresa en mesa disposta para tal efecto con compromiso negocial recíproco.


O presente laudo poderá recorrerse ante a xurisdición social nos termos establecidos no apartado 4 do art. 24 do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos Colectivos de Traballo (AGA).

Dado en Santiago a 19 de outubro de 2005.
O arbitro.