ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

-  Laudo 15/07


                                           LAUDO ARBITRAL


JULIO PORTELA CEBALLOS, designado árbitro en acta de compromiso arbitral de data 29 de marzo de 2007 subscrita polas representacións empresarial e dos traballadores da empresa EMESA-TREFILERÍA S.A., baseándose no establecido no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (AGA), visto o expediente e oídas as alegacións das partes, dita o presente

LAUDO


OBXECTO DA ARBITRAXE

As diferenzas entre as partes xorden como consecuencia da interpretación do último parágrafo do artigo 8 do Convenio Colectivo de Emesa-Trefilería S.A. que textualmente di: "A retribución dos devanditos días comprenderá a media de todos os conceptos salariais aboados nos 90 últimos días traballados ".


ANTECEDENTES

O árbitro convoca ás partes, comparecendo en data 29 de marzo de 2007 as representacións da empresa e traballadores de Emesa-Trefilería S.A., expoñendo ao árbitro o punto de desacordo e formulando as alegacións que consideraron convenientes.
Estableceuse un prazo para a comunicación por escrito dos argumentos en apoio das súas posturas, dentro do cal se fixeron chegar ao árbitro senllos escritos que, sucintamente, se transcriben:
Alegacións da empresa:
"Á vista do devandito artigo, ningunha dúbida pode haber de como debe realizarse o cálculo para o abono das vacacións. Os 23 días laborables de vacacións abonaranse da media dos últimos 90 días traballados. Os sábados, domingos e días festivos, que se gocen como vacacións dentro dos referidos 23 días laborables, aboaranse no mesmo importe que os restantes sábados, domingos e festivos do ano. Non debemos esquecer que no convenio colectivo da entidade Emesa Trefilería se precisan diversos complementos salariais por día efectivamente traballado (artigos 22 e 23 do convenio). O criterio retributivo para o abono das vacacións é o mesmo que para o resto do ano.
O anteriormente exposto é o que se acordou e o que di o artigo 8 do convenio colectivo. Calquera outra interpretación suporía apartarse do tenor literal do artigo e do espírito e finalidade do acordado entre as partes.
Por outro lado, non queremos deixar de resaltar que neste convenio colectivo se procedeu á modificación do anteriormente vixente no sentido de que o inciso final do artigo 8 era a media "nos tres últimos meses anteriores ás vacacións" mentres que agora a devandita media o é "nos 90 últimos días traballados". Polo tanto, anteriormente para o cálculo de todos os días de vacacións incluíanse tanto os días laborables como os sábados, domingos e festivos, mentres que, na actualidade, deben calcularse os 23 días laborables de vacacións da media dos 90 últimos días traballados e aboarse os sábados, domingos e festivos, que coincidan dentro do período vacacional, igual que o resto dos sábados, domingos e festivos do ano.
O anteriormente exposto está plenamente axustado a dereito e non vulnera normativa ningunha. Acompáñase ao presente escrito unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, de data 21 de setembro de 2000, ditada no recurso de suplicación número 2.516/2000 (ÁS 2000 \ 4248) que referenda a legalidade e plena eficacia do disposto no artigo 8 do convenio colectivo obxecto desta arbitraxe ".

Alegacións dos traballadores:
"3ª - Como vemos hai unha dobre modificación os traballadores ven minguados os seus dereitos, respecto ás baixas e en cambio o modulo retributivo é superior ao fixarse nos últimos 90 días traballados.
4ª - Que ao ter os convenios colectivos a condición de norma convencional lle é de aplicación o establecido no art.1281 e seguintes do C.C., así como no 3 do mesmo corpo legal, polo que á hora de interpretar a norma ao primeiro que haberá de estarse é ao sentido propio das súas palabras, iso é ao sentido gramatical, pártese das palabras para chegar ao espírito e no presente caso o sentido gramatical e o significado técnico-xurídico coinciden, pois os "os últimos 90 días traballados" teñen o mesmo e idéntico significado, co que xa de por si valería para resolver a cuestión; pero é que ademais a interpretación da patronal de que se establecerían dous módulos un para uns días e outro para outros carece de todo fundamento, non existe nin unha soa referencia na norma, nin aínda indiciaria que apoie tal hipótese e en dereito é de aplicación a regra xurídica de "que onde a lei quixo dixo e onde non quixo non dixo", pero é que ademais tal argumentación vai contra a lóxica e na interpretación da norma non cabe a interpretación que conduza ao absurdo, co que debe de rexeitarse, pois vai contra as regras da razón e a lóxica, ao igual que soster que como o parágrafo en cuestión, di: " A retribución dos devanditos días "... unicamente é de aplicación aos 23 días laborables; pois é evidente que a retribución que se fixa é a das vacacións e non outra cousa, sendo revelador que xa o anterior convenio tamén dicía o mesmo: "A retribución de dito días comprenderá "... e a ninguén se lle ocorreu manter que se refería aos 23 días laborables.
En resumo, que antes había unha norma e agora hai outra e que o modulo retributivo fixado nunha e noutra son distintos, e que a norma en vigor fixa un novo módulo retributivo das vacacións, que é máis beneficioso para os traballadores que o anterior e non ofrece dúbida ningunha na súa interpretación e aplicación ".


CONSIDERACIÓNS E FUNDAMENTOS XURÍDICOS


Claramente trátase dunha arbitraxe en dereito; e para un interpretación xuridicamente correcta é preciso acudir ás regras de interpretación que sinala o artigo 3º do Código Civil ("As normas interpretaranse segundo o sentido propio das súas palabras, en relación co contexto, os antecedentes históricos e lexislativos e a realidade social do tempo que han de ser aplicadas, atendendo fundamentalmente ao espiritu e finalidade daquelas").


Do exame da literalidade do expresado no parágrafo sobre o que existe controversia pódense facer as seguintes consideracións:


Vistas as alegacións das partes, debemos considerar que o conflito entre ambas as dúas, versa sobre a interpretación do art. 8 do Convenio Colectivo da Empresa Emesa Trefilería SA.  para os anos 2006, 2007, 2008, que supuxo unha modificación do seu contido, sobre o Convenio Colectivo anterior desta, xa recollido na exposición de feitos.

A modificación supón un cambio no módulo retributivo do período de vacacións, contido no último parágrafo do devandito art. 8 do Convenio Colectivo, e é onde se contrapoñen as dúas interpretacións en conflito, que non discuten o devandito módulo retributivo que comprende a media de todos os conceptos salariais aboados nos 90 últimos días traballados, senón en que para uns, os traballadores, este debe aplicarse sobre todos os días do período vacacional, mentres que para a empresa, dito módulo debe aplicarse solo aos 23 días laborais, e o resto, sábados, domingos e días festivos dentro do período vacacional, abonásense cun importe equivalente ao dos restantes sábados, domingos e festivos do ano.Apréciase que a única variación literal sobre o Convenio anterior estriba na descrición e contido do módulo a contabilizar que, se no anterior era da media de todos os conceptos salariais aboados nos tres últimos meses anteriores ás vacacións, no actual é a media de todos os conceptos salariais aboados nos 90 últimos días traballados sen que varíe a expresión "a retribución dos devanditos días" nin se faga distinción salarial algunha entre días presuntamente laborables ou días que, de traballar, fosen considerados de descanso, polo que, se no anterior Convenio o módulo se aplicaba á totalidade das vacacións, no actual non existe indicio ningún que permita deducir unha aplicación distinta.

Por todas as consideracións apuntadas dita a seguinte

RESOLUCIÓN

O último parágrafo do artigo 8 do vixente Convenio Colectivo da empresa Emesa-Trefilería S.A. debe interpretarse no sentido de aplicar o módulo pactado da media de todos os conceptos salariais aboados nos 90 últimos días traballados á totalidade dos días de vacacións.

O presente Laudo poderá ser impugnado ante a Xurisdición Social de acordo co punto 5 do artigo 24 do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos De Trabajo.

Dado en A Coruña a 13 de abril de 2007


O ÁRBITROJulio Portela Ceballos