ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

-  Laudo 56/07

Carlos Doménech de Aspe, designado arbitro no procedemento tramitado conforme ao artigo 26 do AGA promovido pola representación da empresa Corporación Alimentaria Peñasanta S. A. e aceptado pola representación dos traballadores, oídas as partes e examinada a documentación, dita o seguinte

LAUDO

ANTECEDENTES. -

Comunícase ao Comité de Empresa a necesidade de realizar traballos o día 29 de decembro ao amparo do acordo formalizado o 7 de decembro de 2004.

A representación da empresa en data 20 de decembro de 2007 remite ao Consello Galego de Relacións Laborais escrito de solicitude de arbitraxe obrigatoria ao amparo do establecido no acordo formalizado en data 7 de decembro de 2004.

Con data 26 de decembro, o árbitro mantén reunión coas partes que manifestan en síntese o seguinte:

Por razóns produtivas, necesítase a realización de traballos o próximo sábado, día 29 de decembro, alegando a representación da empresa que se trata dunha medida produtiva, xa que é necesario o procesado de leite, debido á acumulación na recollida e a imposibilidade de transformación nos días festivos. A dinámica da produción precisa, nestes días, a habilitación dun día adicional de traballo para evitar que o leite se acumule e se deteriore.
;
Pola súa parte, a representación dos traballadores, en virtude da valoración da documentación achegada pola empresa, fai un exame comparativo dos anos 2006 e 2007, tanto das saídas de leite a Granda como das entradas de Vilagarcía e das cifras de litros que, por estas mesmas datas, se acumularon nos dous anos do exame, chegando á conclusión de que é perfectamente posible, sen necesidade do traballo do sábado, procesar sen deterioración o leite acumulado.

Debátense na comparecencia os puntos de desacordo, afirmando a empresa que o problema reside fundamentalmente na imposibilidade de que os silos teñan capacidade para almacenar todo o leite recollido, cifrando o excedente nunha cifra aproximada de 400.000 litros.

Despois de examinar diversas opcións, ambas as dúas partes manifestan o seu sometemento o que se prescriba no laudo.

CONSIDERACIÓNS. -

Tal e como xa se expresou en laudos anteriores, a xurisprudencia considera, por vontade do lexislador nas reformas laborais dos anos 1994 e 1997, que o labor de xuíces ou administración, e conseguintemente para os árbitros dos procedementos de solución extraxudicial de conflitos colectivos de traballo, non é tanto unha valoración da xestión da empresa, toda vez os amplísimos poderes de organización e dirección que a lei laboral recoñece os empresarios, senón a apreciación concreta de se a causa alegada é xustamente económica, técnica, organizativa e produtiva, sen invadir o campo propio de xestión empresarial no que, como se dicía, nin xuíces nin árbitros deben entrar.

Pero se é necesario que, para que este arbitro poida emitir un laudo que valore a existencia ou non de razóns de carácter produtivo, acredítense suficientemente e, loxicamente, determinen a necesidade dunha modificación de xornada como a que se pretende con conseguinte afectación aos traballadores que concretamente designe a empresa.

E iso leva ao arbitro a facer unha primeira consideración sobre a posible realidade dunha causa produtiva a solución da cal debería ser prevista pola empresa polas canles normais, xa que a existencia dos festivos e a súa coincidencia cos días da semana é plenamente coñecida con antelación e, baseándose niso, a determinación do horario e calendario normal debería contemplar esta circunstancia.

Nunha segunda consideración, non se pode descoñecer que a solicitude de traballos neste sábado, 29 de decembro, pretende solucionar unha situación similar á da semana anterior, na cal non foi necesario acudir a este mecanismo extraordinario, dándose as mesmas circunstancias.

Non obstante, tampouco pode obviarse a existencia da posibilidade de acumulación de leite previsto nin os prexuízos que iso podería carrexar á produción, polo que debe contemplarse na arbitraxe unha solución que, causando o menor prexuízo aos traballadores, elimine ou atenúe os efectos prexudiciais para a empresa e ofrézalle a posibilidade de organizar o traballo para evitar, dun xeito proporcionada, ditas consecuencias. Para iso, é necesario ter en conta a cifra de litros de leite, posible excedente da capacidade de almacenamento, que ambas as dúas partes, con lixeiras diferenzas, coinciden en estimar e a necesidade de realización de traballos razoables para o seu tratamento, que levaría a consideración de que, se ben non é precisa a prestación de servizos nas tres quendas do sábado que se pretenden, pero si fan necesario o traballo nunha quenda nese día.

Baseándose nas consideracións apuntadas dítase a seguinte

RESOLUCIÓN

Autorizar a realización de traballos o sábado día 29 de decembro de 2007 por razóns de carácter produtivo que o permitirían en virtude do acordo de data 7 de decembro de 2004, pero limitada a unha soa quenda.

Santiago de Compostela a 26 de decembro de 2007


O ÁRBITRO


Carlos Doménech de Aspe