ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

-  Laudo 44/08

LAUDO ARBITRAL

CARLOS DOMENECH DE ASPE, designado árbitro en acta de compromiso arbitral de data 2 de setembro de 2008 subscrita polas representacións da empresa e dos traballadores de URBASER S.A. (SERVIZO DE LIMPEZA CONCELLO DE VILALBA) baseándose no establecido no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (AGA), visto o expediente e oidas as alegacións das partes, dita o presente

LAUDO

ANTECEDENTES

En data 26 de agosto de 2008 pola representación dos traballadores de Urbaser S.A. (servizo de limpeza concello de Vilalba) remítese solicitude ao Consello Galego de Relacions Laborais na que se expón:

"Que, dende o mes de Xaneiro de 2008, vén mantendo reunións periódicas coa Empresa Urbaser, co fin de chegar a un acordo para a sinatura dun convenio colectivo dos traballadores da empresa no seu centro de Vilalba, dada a postura negativa da empresa para alcanzar acordo bloquéanse as negociacións, e logo de acordo de asemblea de traballadores acordan convocar folga de carácter indefinido a partir do día 19 de Agosto de 2008, transcorridos sete días de folga e non habendo ningún tipo de contacto entre as partes afectadas, é polo que me dirixo a ese Organismo co fin de que consulte coa outra parte a posibilidade de someterse a unha arbitraxe ou mediación a través dese Consello"

Mediante escrito de data 27 de agosto de 2008 a empresa comunica a súa conformidade coa mediación solicitada.

Mantense reunión de mediación no Concello de Vilalba en data 28 de agosto de 2008 na que, despois de debater o tema formulado, se chega ao acordo de someter os puntos de controversia a arbitraxe.

Subscríbese en data 2 de setembro de 2008 o correspondente "Compromiso Arbitral" no que expresamente fanse constar como cuestiones a decidir:

Vixencia do Convenio, incremento salarial, contía da antigüidade, complemento nas situacións de Incapacidade Temporal derivada de Continxencias Comúns e días por asuntos propios.

Nesa mesma reunión efectúanse polas partes aclaracións das súas posturas achegando diversa documentación ao árbitro: Contrato subscrito co Concello de Vilalba, prego de condicións, simulacións de resultados segundo propostas, convenios colectivos da empresa Urbaser S.A. en Lugo e Vilalba, etc.


CONSIDERACIÓNS E FUNDAMENTOS

Como cuestión previa é preciso facer dúas consideracións de carácter xeral que deben ser tidas en conta á hora de chegar á decisión resolutiva final:

É claro que o árbitro debe cinguirse na súa decisión unicamente á presentación formulada polas partes e ao que someteron como obxecto da súa decisión a través deste procedemento. "Caberá o recurso contra o laudo arbitral no caso de que non se observasen no desenvolvemento da actuación arbitral os requisitos e formalidades establecidos ao efecto, ou cando o laudo resolvese sobre puntos non sometidos á súa decisión ". (Artigo 91 do Estatuto dos Traballadores).

Polo tanto, debe limitarse o árbitro ao sometemento concreto consensuado polas partes, xa que, para o resto das materias que podería contemplar o Convenio Colectivo, se manifestou a súa vontade de suxeitarse á redacción do que estivo vixente ata o inicio da vixencia do actual.

Por outra banda, é patente que se trata dun conflito que pode ser cualificado como económico ou de intereses e, polo tanto, é necesario precisar que a liña divisoria entre as modalidades arbitrais, xurídica e de intereses, atópanse no feito de que o árbitro de dereito resolve o litixio aplicando unha norma preexistente, realizando unha actividade de subsunción do caso concreto no tipo legal en todo semellante á que levan a cabo os xuíces e Tribunais de xustiza, mentres que o árbitro de equidade decide a contenda mediante unha solución de oportunidade dada a carencia de regras de dereito positivo aplicables ao caso.

Feitas estas consideracións xerais, debe facerse mención, en xeral, aos criterios que serven de fundamento ao árbitro para decidir as cuestións sometidas á arbitraxe:
Nalgúns dos puntos, a propia vontade manifestada das partes permite deducir unha solución que conciliaría as diferenzas postas de manifesto nas negociacións e na comparecencia deste procedemento.
Nas cuestións pura e directamente económicas, incremento salarial e antigüidade, e para resolver en equidade, o árbitro, xa que non pode realizar un exhaustivo exame e estudio da contabilidade, marcha económica, balances, posibilidades de acordos e revisións de futuro, contratos futuros, etc. debe, considerando as presentacións das partes, manterse nun xusto medio en virtude do sometemento á arbitraxe que ambas as dúas partes aceptaron.

Entrando no exame concreto de todas e cada unha das cuestións sometidas a arbitraxe, fanse as seguintes reflexións:

VIXENCIA DO CONVENIO. – Se manexaron  nas negociacións varias duracións no tema do ámbito temporal do Convenio, dende os tres anos que marcaba o anterior ata cinco anos formulados nunha proposta da empresa, manténdose o debate na súa fase final nunha posibilidade de consenso en catro anos.

COMPLEMENTO DE PRESTACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL. - Cinguido ao complemento da prestación derivada das continxencias comúns, enfermidade común e accidente non laboral, existiu certo achegamento nas posturas, con complemento ata o 100% sempre e cando se cumprisen determinados requisitos: inicio retardado da súa vixencia e condicionamento ao nivel de absentismo que se cifrou, como o real existente ata o momento, na contía media dunha cifra inferior aos 300 días anuais por estas continxencias, barallándose porcentaxes de incremento desta cifra que imposibilitarían o seu abono.

DÍAS POR ASUNTOS PROPIOS. - A discrepancia mantívose na pretensión dos traballadores de incrementar o número de días en catro mais sobre os cinco considerados no convenio actual, debaténdose as posibilidades da súa concesión graduada pola empresa en función da implantación de determinadas condicións restritivas non contempladas na redacción actual.

INCREMENTO SALARIAL. - A reivindicación mantida polos traballadores dende o inicio das negociacións consistiu na concesión dun incremento salarial que permitise equiparar o salario dos traballadores da empresa en Vilalba ao que se considera no Convenio Colectivo de Urbaser S.A. para o seu centro de traballo de Lugo. Tanto nas reunións mantidas antes do conflito, coma na mediación efectuada no seo do AGA, baralláronse diversas cifras de incremento, con carácter porcentual ou global.
É necesario, para manter o criterio de equidade, partir da situación última á que se chegou nas posturas das partes e a falta da cal de achegamento por ambas as dúas deu lugar á aceptación da arbitraxe: a empresa mantivo unha oferta de incremento de salarios na porcentaxe do IPC previsto cada ano coa correspondente cláusula de revisión no caso de que o IPC real fose superior; a representación dos traballadores estableceu como postura final unha táboa de cantidades fixas por categorías que cifrou porcentualmente nun incremento anual, cada un dos anos, do 11% con cláusula de revisión naquela porcentaxe que excedese o IPC real do 5% anual.
Iso leva á conclusión de que, se ben ambas as dúas posturas contemplan o criterio porcentual, se están a aplicar criterios que adoecen da homoxeneidade necesaria para que poida aplicarse unha estrita equidade e, en certo modo, parece estarse a partir dunha fixeza mínima na determinación da porcentaxe de incremento que vai experimentar o IPC.
Polo tanto, é preciso, para chegar a unha decisión que se manteña entre ambas as dúas posturas, aplicar criterios que, ao mesmo tempo que consideren a imparcialidade na moderación, se liguen ás posibles flutuacións do nivel de poder adquisitivo e faciliten a súa aplicación práctica.

ANTIGÜIDADE. - Neste concepto a pretensión dos traballadores mantívose nun cambio substancial en relación coa táboa de contías recollida no convenio colectivo, xa que solicita a implantación dunha táboa que, con establecemento de porcentaxes sobre o salario, contemple dende un 2% aos dous anos de antigüidade ata un 60% aos 33 anos, sendo dificilmente conciliables ambas as dúas táboas tanto pola diferenza de criterios, cuantitativos e porcentuais, coma pola existencia de distintos tramos.
Estima este árbitro, en consecuencia, que a táboa recollida no convenio colectivo é a que, a pesar da súa deficiente redacción que non pode ser rectificada a través deste laudo, debe servir de base para a aplicación do incremento, tendo en conta que o seu abono ata agora non formulou discrepancias.
E, partindo deste punto, parece a solución mais ecuánime aplicar as mesmas porcentaxes de incremento que se deciden debe experimentar o salario e, con iso, manter a táboa do convenio actual axustando cada ano as cifras que resulten desta operación aritmética.

En consecuencia, este árbitro por todas as consideracións apuntadas dita a seguinte

RESOLUCIÓN

O Convenio Colectivo da empresa Urbaser S.A. de Vilalba que, no restante, segundo manifestacións das partes, manterá a redacción do Convenio anterior, deberá contemplar, de acordo cos puntos formulados no presente procedemento arbitral, esta decisión nas seguintes materias:

ÁMBITO TEMPORAL. –
O Convenio terá unha duración de catro anos, con vixencia dende 1 de xaneiro de 2008 ao 31 de decembro de 2011.

COMPLEMENTO DA PRESTACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL DERIVADA DE CONTINXENCIAS COMÚNS. –
En caso de baixa por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, enfermidade común e accidente non laboral, a empresa complementará a prestación da seguridade social ata o 100%, sempre e cando o nivel de absentismo por estas continxencias non superara no ano anterior a cifra de 300 días incrementados nun 20% (360 días), ou o seu cálculo proporcional en caso de variación do equipo|persoal actual de 14 traballadores. Iso será aplicable dende o 1 de xaneiro de 2009

DÍAS POR ASUNTOS PROPIOS. –
AOS días por asuntos propios que contempla o Convenio (5) incrementaráselle un mais cada un dos anos 2009 (total a gozar: 6 días), 2010 (7días) e 2011 (8días). As datas a gozar deberán ser comunicadas polo traballador polo menos con 48 horas de antelación.

INCREMENTO SALARIAL. –
O salario verase incrementado nas seguintes porcentaxes:
Ano 2008. - O 8%
Ano 2009. - A porcentaxe equivalente ao experimentado polo IPC real do ano 2008 mais tres puntos
Ano 2010. - A porcentaxe equivalente ao experimentado polo IPC real do ano 2009 mais tres puntos
Ano 2011. - A porcentaxe equivalente ao experimentado polo IPC real do ano 2010 mais tres puntos

ANTIGÜIDADE. –
A táboa recollida no anterior Convenio verá incrementadas as súas cantidades nas mesmas porcentaxes que se fixan para os incrementos salariais

O presente Laudo poderá ser impugnado ante a Xurisdición Social de acordo co punto 5 do artigo 24 do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo.

Dado en Santiago a 5 de setembro de 2008

O ÁRBITRO

Carlos Domenech de Aspe