ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 

-  Laudo 29/14

CARLOS DOMENECH DE ASPE, designado árbitro en acta de compromiso arbitral de data 25 de abril de 2014 subscrita polas representacións da empresa e dos traballadores de GERIATROS S.A., en base ao establecido no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (AGA), visto o expediente e oídas as alegacións das partes, dita o presente


OBXECTO DA ARBITRAXE

A cuestión concreta sobre a que se solicita a arbitraxe ten a súa orixe nas discrepancias xurdidas entre as partes sobre a aplicación de Convenio Colectivo coa conseguinte actualización de salarios e aboamento de atrasos se procedesen, expóndose unha arbitraxe en equidade.


ANTECEDENTES

En data 23 de abril de 2014 solicítase pola representación da  empresa Geriatros S.A., con carácter urxente, ao Consello  Galego de Relacións Laborais o inicio de procedemento de mediación polas discrepancias existentes nos puntos antes sinalados.

En data 25 de abril de 2014 prodúcese a mediación levantándose  acta de acordo entre as partes na que se fai constar: “Que co fin de solucionar a controversia exposta ambas as partes decidiron someterse ao procedemento de arbitraxe en equidade, designando como árbitro a Carlos Domenech de Aspe sobre os seguintes extremos:

Aplicación do Convenio Colectivo, actualización de salarios e aboamento de atrasos”

Na mesma data, 25 de abril de 2014, tivo lugar a reunión co árbitro, unha vez subscrito o compromiso arbitral e a designación do mesmo, e as partes expuxeron o punto de desacordo e formularon as alegacións que estimaron convenientes.


CONSIDERACIÓNS E FUNDAMENTOS XURÍDICOS

A cuestión fundamental sometida a arbitraxe baséase na determinación do Convenio Colectivo de aplicación, feito que, para o sector de axuda a domicilio, suscitou unha controversia xurídica en base a aspectos como a vixencia, a posible ultraactividade ou a concorrencia.

Co fin de resolver a cuestión expúxose Conflito Colectivo no que, na súplica da demanda, solicitábase: “establézase a obriga de aplicar o II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia sempre que non se produza a entrada en vigor do convenio colectivo que haxa de substituír ao mesmo…”

Pois ben , a controversia foi resolta mediante sentenza do Tribunal Superior de Xustiza  de Galicia que, en sentenza de 29 de abril de 2013, emitiu o seguinte Fallo: “… declaramos vixente e de obrigada aplicación o II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia sempre que non se produza a entrada en vigor do convenio colectivo que haxa de substituírlle” condenando así mesmo ao aboamento efectivo aos traballadores dos salarios que se lles puidesen deber e dos atrasos xerados.

Por tanto, non  ofrece dúbida a aplicación actual dos preceptos contidos no II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia e, conseguintemente, as táboas salariais que resulten da devandita aplicación.

Independentemente diso e de acordo coas manifestacións das partes na comparecencia, tendo en conta as circunstancias de feito e de dereito concorrentes así como a documentación exhibida perante o árbitro, este maniféstase en equidade, no laudo, sobre os aspectos circunstanciais das contías, aboamentos e prazos dos salarios e os seus atrasos.

Por todas as consideracións apuntadas dita a seguinte


RESOLUCIÓN

PRIMEIRO.- O aboamento de atrasos  realizarase conforme aos incrementos solicitados nas papeletas de conciliación 1674/2014 e 2057/2014 en materia de conflito colectivo

SEGUNDO.- Sobre a cantidade que por tal concepto corresponda a cada traballador aplicarase unha quita do 21%.

TERCEIRO.- O aboamento dos atrasos salariais efectuarase o máis tarde o 30 de xuño de 2014 ou no momento inmediatamente anterior á adquisición do servizo por outra empresa se esta adquisición producísese con anterioridade á devandita data.

QUINTO.- O salario actualizado para o ano 2014 será o do IPC aplicado conforme ao artigo 7 do Convenio Colectivo. O devandito incremento aplicarase a partir do mes de abril de 2014 e nos meses sucesivos.

SEXTO.- O convenio colectivo de aplicación seguirá sendo de conformidade á sentenza do sector de axuda a domicilio de Galicia.


O presente Laudo poderá ser impugnado ante a Xurisdición Social de acordo co punto 5 do artigo 24 do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos De Traballo.  

Dado na Coruña  a 28 de abril de 2014
                                                            O ÁRBITRO

                                                  Carlos Domenech de Aspe