Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 

Cada norma contén un enlace que remite á base de datos do BOE “Iberlex” onde se pode consultar o seu contido íntegro e ademais as modificacións posteriores e as referencias anteriores (figuran ao final do documento no apartado “análise xurídica”).

 

NORMATIVA REGULADORA DO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

- Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais.

- Resolución do 23 de outubro de 2008 pola que se dispón a publicación do  regulamento interno de organización e funcionamento do Consello Galego de Relacións Laborais.

- Decreto 101/2015, do 18 de xuño, polo que se crea a Comisión Tripartita Galega para a Inaplicación de Convenios Colectivos e se regula o seu funcionamento.(Corrección de erros que incorpora os anexos I e II)LEXISLACIÓN BÁSICA ESTATAL


- Constitución española do 27 de decembro de 1978.

- Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

- Real decreto lei 10/2011, do 26 de agosto, de medidas urxentes para a promoción do emprego da mocidade, o fomento da estabilidade no emprego e o mantemento do programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego.

- Real Decreto 1483/2012, do 29 de outubro, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de despido colectivo e de suspensión de contratos e redución de xornada.

- Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo.

- Real Decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores.

- Real Decreto lexislativo 3/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de emprego.

- Real Decreto Legislativo, 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

- Lei 45/1999, do 29 de novembro, sobre o desprazamento de traballadores no marco dunha prestación de servizos transnacional.

- Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

- Lei 20/2007, do 11 de xullo, do estatuto do traballo autónomo.

- Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical.

- Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

- Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

- Real Decreto 928/1998, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de Orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social.

- Lei 23/2015, do 21 de xullo, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social

- Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad SocialCONVENIOS COLECTIVOS

- Real Decreto-lei 7/2011, do 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva.

- Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

- Real decreto 718/2005, do 20 de xuño, polo que se aproba o procedemento de extensión de convenios colectivos.

- Resolución do 13 de maio de 1997, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación do Acordo de cobertura de baleiros.

- Real Decreto 1362/2012, do 27 de setembro, polo que se regula a Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

- Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

- Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención.

- Real decreto 688/2005, do 10 de xuño, polo que se regula o réxime de funcionamento das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social como servizo de prevención alleo.

- Real decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

- Real decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo.

- Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

- Real decreto 487/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.

- Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción.

- Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

- Real decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo.

- Real decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

- Real decreto 1644/2008, do 10 de outubro, polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servizo das máquinas.

- Real decreto 1216/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.

- Real decreto 258/1999, do 12 de febreiro, polo que se establecen condiciones mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores del mar.

- Real decreto 1389/1997, do 5 de setembro, polo que se aproban as disposicións mínimas destinadas a protexer a seguridade e a saúde dos traballadores nas actividades mineiras.

- Real decreto 488/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen pantallas de visualización.

- Real decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual.

- Real decreto 413/1997, do 21 de marzo, sobre protección operacional dos traballadores externos con risco de exposición a radiacións ionizantes por intervención en zona controlada.

- Real decreto 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído.

- Real decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo.GALICIA

- Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.BUSCADOR DE NORMATIVA

Prema no seguinte enlace para acceder ao buscador da normativa que teña que ver con temáticas sobre as que a Consellería de Traballo e Benestar exerce competencias.