ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
DITAME 7/08

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA COMO MEDIDA PARA FAVORECER A INSERCIÓN DA MOCIDADE, COFINANCIADOS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2008.


I. ANTECEDENTES


O día 6 de febreiro de 2008 tivo entrada no Consello Galego de Relacións Laborais escrito da Secretaría Xeral da Consellería de Traballo, remitindo proxecto de Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida para favorecer a inserción da mocidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008 , e solicitando, para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 7/1988, do 12 de xullo, de creación do Consello Galego de Relacións Laborais, o ditame preceptivo sobre o citado proxecto normativo.

Regúlanse nesta orde un conxunto de incentivos que se configuran como un instrumento para o acceso e permanencia daqueles grupos de traballadores con maiores dificultades, e, pola súa vez , como una ferramenta para fomentar a estabilidade das novas contratacións e dos cadros de persoal das empresas galegas, coa finalidade de favorecer a creación de máis e mellores empregos e de avanzar no obxectivo de conseguir un mercado de traballo equilibrado cun nivel óptimo de emprego.  Así para reforzar a esixencia de estabilidade laboral, vincúlanse os incentivos á contratación á existencia dunha taxa de estabilidade nos cadros de persoal das empresas beneficiarias. Para o ano 2008, esíxese acadar unha taxa de estabilidade do 75%, que é superior en 2,5 puntos á esixida no ano anterior.

Á vista do borrador agora remitido e do texto da Orde reguladora dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida para favorecer a inserción da mocidade, publicado no DOG o día 6 de xuño de 2007 e tendo en conta o ditame emitido polo Consello con data 11 de maio de 2007 (Ditame 20/07), obsérvase que foron tidas en conta algunhas das consideracións manifestadas polos axentes sociais.

O novo proxecto normativo modifica e engade algúns aspectos que se relacionan a continuación:

Artigo 3º.- Competencia.
No apartado 2 letra b) modifícase a competencia atribuida ao titular da dirección xeral de Promoción do Emprego, a quen lle corresponderán as solicitudes presentadas para a contratación de 30 ou máis traballadores/as (15 traballadores/as na orde do 2007).

Artigo 4º.- Solicitudes e prazo.
A consideración manifestada por este Comité no Ditame 20/07 respecto do apartado 3 deste artigo recolleuse na Orde publicada no DOG o 6 de xuño de 2007, establecendo para a presentación destas solicitudes un prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde. Non obstante, no actual proxecto normativo non se ten en conta esta consideración, establecendo o prazo ata o 30 de abril de 2008.

Artigo 5º.- Instrución e tramitación.
O prazo para subsanación de erros na solicitude fíxase en 10 días, sendo un prazo máximo e improrrogable.

Artigo 6º.- Procedemento de concesión, resolución e recursos.
Son novos os apartados 1 e 2 deste artigo, establecendo este último que o órgano instrutor dos expedientes será o Servizo de Programación e Xestión para as solicitudes resoltas polo director xeral de Promoción do Emprego e os Servizos de Promoción do Emprego para as solicitudes resoltas polos delegados ou delegadas provinciais.

Artigo 8º.- Revogación e reintegro.
Modifícase este artigo para determinar as circunstancias nas que debe entenderse que se produce un incumprimento parcial e, polo tanto, procede o reintegro parcial das axudas (apartado 2) e os supostos que supoñen o reintegro total da subvención (apartado 3).

Disposición Adicional Cuarta
Introdúcese esta nova disposición adicional relativa á comprobación -polo órgano xestor das axudas- da inscrición no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego non ocupado, na data de alta na Seguridade Social dos traballadores e traballadoras.


ANEXOS

Establécese unha novidade con respecto ao borrador da orde do exercicio anterior, pero que, non obstante, xa se recollía no texto da orde publicado no DOG o 6 de xuño de 2007,  concretándose na base segunda, último apartado, dos anexos A, B, C, D e E, a consideración que terá o persoal con contratos de interinidade para os efectos do cálculo da taxa de estabilidade e do incremento do persoal fixo na empresa.

Así mesmo, modifícase a base cuarta de cada un dos citados anexos, increméntandose desde o 72,50% ata o 75% a taxa de estabilidade do cadro de persoal da empresa no mes anterior ao da contratación, que se esixe como requisito para acceder aos beneficios regulados na orde.

Modifícase a base novena dos anexos B, D e E, que obriga ás empresas beneficiarias das axudas a manter o número de persoas traballadoras fixas do seu cadro de persoal, en cómputo anual, durante polo menos 3 anos, ampliándose o prazo a cinco anos cando se trate de empregos ligados a un investimento.

Por outra banda, obsérvase que os anexos que deben acompañar á solicitude aos que fai referencia o proxecto normativo non foron remitidos para ditame.

Finalmente, ponse de manifesto a necesidade de respectar as diferenzas de xénero na linguaxe empregada no texto do proxecto de orde, inclusive na denominación dos cargos públicos.De modo inmediato foi enviada copia do borrador a todos os membros do Comité Delegado polo Pleno para a emisión de ditames, a fin de que o estudien e elaboren as súas propostas para a xuntanza a celebrar polo citado órgano.


II. CONTIDO

O texto do proxecto normativo remitido para ditame denominado “Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida para favorecer a inserción da mocidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008 ” consta de: Exposición de motivos, tres capítulos, once artigos, seis disposicións adicionais e dúas derradeiras, ademáis de cinco anexos (A, B, C, D e E) que regulan os cinco programas de fomento da contratación dos mozos e mozas.
O día 20 de febreiro de 2008 reúnese este Comité Delegado e acorda emitir o ditame que se referencia a continuación, que contén unha consideración xeral unánime, así como seis consideracións específicas unánimes sobre a valoración da norma.

Contén asi mesmo, como anexos, unha consideración xeral sobre a valoración da norma e dúas específicas, de carácter non unánime, manifestadas pola CIG (anexo I), así como cinco consideracións específicas sobre a valoración da norma, de carácter non unánime, manifestadas pola Confederación de Empresarios de Galicia (anexo II).
DITAME 7/08
En relación coa solicitude de ditame sobre o proxecto de Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida para favorecer a inserción da mocidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008, da Consellería de Traballo, con data de rexistro de entrada neste Consello o 6 de febreiro de 2008 e para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 7/1988, do 12 de xullo, de creación do Consello Galego de Relacións Laborais, o Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de ditames, despois da xuntanza celebrada o día 20 de febreiro de 2008, acordou pronunciarse en canto ás seguintes  consideracións:


CONSIDERACIÓN XERAL DE CARÁCTER UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAL E SINDICAIS:

Este Comité propón que sexa revisado o texto do proxecto normativo cara a utilizar unha redacción non sexista e que respecte a neutralidade de xénero nos cargos públicos.CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER UNÁNIME MANIFESTADAS POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS E EMPRESARIAL:

Primeira.- Artigo 4º. Solicitudes e prazo.

O apartado 3 deste artigo establece que o prazo para a presentación das solicitudes de axudas realizadas dende o 16 de setembro de 2007 e ata a data da publicación da presente será ata o 30 de abril de 2008.

Este Comité considera o prazo moi curto, polo que suxire que se manteña a redacción deste precepto na orde do pasado exercicio, publicada no DOG do 6 de xuño de 2007 (un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde).

Segunda.- Artigo 6º. Resolución e recursos.

O apartado 4 deste artigo establece o prazo para resolver e notificar será de seis meses que se computarán dende a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación.

Este Comité considera este prazo excesivo, polo que propón que sexa de tres meses e se compute a partires de que transcorra o prazo previsto para a presentación de solicitudes.

Terceira.- Artigo 9º. Incompatibilidades e concorrencia.
No apartado 5 deste artigo establécese que os incentivos regulados nesta orde non poden superar os límites establecidos pola Unión Europea e polo artigo 17.3º da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Este Comité considera que, para unha maior seguridade xurídica, deben figurar expresamente os citados límites no texto da orde.

Cuarta.- Artigo 10º. Obrigas dos beneficiarios.

No apartado c) deste artigo esíxese ás empresas beneficiarias adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Traballo, así como, se é o caso, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Este Comité considera ambiguo este parágrafo e propón que se aclare no texto normativo cales son as medidas axeitadas de difusión. Así mesmo, propón que se suprima do texto  a expresión ” se é o caso”, confinanciadas polo Fondo Social Europeo, xa que os programas regulados no proxecto normativo son cofinanciados en todo caso.

Quinta.- Anexo A. Base segunda. Ámbito de aplicación, contratacións subvencionables e definicións.

A finalidade deste programa é proporcionar experiencia laboral a aqueles mozos e mozas desempregados/as, cuxas titulacións profesionais presentan especiais dificultades de acceso ao mercado de traballo. No apartado 3 da base segunda faise referencia ao listado do anexo V-A, onde se definen os títulos de difícil empregabilidade.

Tendo en conta que non se enviou ao Consello Galego de Relacións Laborais o citado anexo V-A, este Comité descoñece cales son as titulacións de difícil empregabilidade e non se pode pronunciar ao respecto, considerando en todo caso que deben terse en conta os criterios apuntados por este organismo no ditame 16/05, sobre a Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida de mellora de empregabilidade de colectivos desfavorecidos (consideración específica cuarta sobre a redacción do Anexo B. Base quinta. Axudas pola contratación en prácticas).

Sexta.- Anexo D. Base sexta. Exclusións.

No apartado c) desta base establécese que exclúense dos incentivos as contratacións realizadas con traballadores e traballadoras que, nos 24 meses anteriores á data de contratación, prestasen servizos na mesma empresa ou grupo de empresas mediante un contrato por tempo indefinido.

Este Comité considera que debe constar no citado apartado qué se entende por grupo de empresas para os efectos desta orde.


ANEXO I

CONSIDERACIÓN XERAL NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG):

Dada a diversidade e amplitude dos cinco programas regulados no proxecto normativo, prácticamente poderían ser obxecto de subvención a inmensa maioría dos contratos de traballo realizados con persoas traballadoras menores de 31 anos.

Neste sentido, a Confederación Intersindical Galega lembra o sinalado no Ditame 17/05 e noutros posteriores deste Comité Delegado do Pleno do Consello Galego de Relacións Laborais, que facéndose eco do manifestado polas organizacións sindicais en propostas unitarias anteriores (Avaliación e propostas en materia de Servizo Público de Emprego galego e Políticas Activas, Maio de 2003; e Propostas sindicais ante a situación do Servizo Público de Emprego de Galicia, Políticas Activas e Precariedade, 110 propostas concretas ao Comité Autonómico de Emprego, Setembro de 2003), insiste na necesidade de “redefinir as políticas activas de fomento do emprego arredor dos seguintes eixes:


• As medidas, en calquera caso, estarán destinadas aos colectivos específicos que se determinen, coa única excepción das dirixidas á conciliación da vida laboral e familiar e á reducción da xornada laboral ordinaria sen perda de salario.

• Destinar os recursos dos programas de transferencias correntes ás empresas, ata onde sexa posible, a outras políticas activas de emprego.

• Conexión de todas as axudas á negociación colectiva de ámbito superior á empresa.”


CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DA CIG:

Primeira.- Artigo 9º. Incompatibilidades e concorrencia.

O apartado 4 deste artigo dispón que os beneficios establecidos á contratación nesta orde non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60% do custo salarial anual correspondente ao contrato que se subvenciona.

A Confederación Intersindical Galega considera que debe constar, en vez do establecido no citado apartado, que os incentivos non poderán superar, en ningún caso, o custo de Seguridade Social  da persoa contratada.

Segunda.- Artigo 10º. Obrigas dos beneficiarios.

Este artigo, no seu apartado e), en relación co disposto nos anexos D e E desta orde, obriga ás empresas beneficiarias a manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas ao abeiro desta orde por un período mínimo de tres anos (agás no caso de empregos ligados a un investimento).

A Confederación Intersindical Galega considera que, ao establecerse un prazo tan curto, pódese propiciar que se pervirta o obxectivo desta orde, que declara a pretensión de avanzar na estabilidade contractual das persoas traballadoras, xa que dase o paradoxo de que a indemnización por despedimento improcedente pode resultar moi inferior á subvención percibida pola contratación indefinida, polo que deberíase incrementar sensiblemente o número mínimo de anos do antedito período.
ANEXO II


CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA:


Primeira.- Anexo A. Programa de fomento da contratación en prácticas de mozos e mozas con titulacións de difícil empregabilidade.

A CEG non entende que, contrariamente ao que autoriza o art. 11 ET, a contratación inicial deba ser de 12 meses, cando, ao noso xuízo, debería facerse encaixar coas previsións do art. 11 ET e sinalar o mínimo de 6 meses.

Tampouco entendemos por que este tipo de contratos deben ser de xornada completa cando en moitos casos poderían ser a tempo parcial, aínda cando as subvencións fosen proporcionais ao tempo contratado; debemos defender a experiencia laboral, que como finalidade sinala o apartado 1º do anexo A, daqueles/as mozos/as desempregados/as cuxas titulacións profesionais presenten especiais dificultades de acceso ao mercado de traballo, e iso tamén se pode conseguir coa contratación a tempo parcial.

Consideramos que a taxa de estabilidade esixida ás empresas do 75% debe rebaixarse tendo en conta a taxa de estabilidade sectorial.Non se entende como se vai computar a porcentaxe de estabilidade que se lles esixe ás empresas que non tivesen traballadores no mes anterior á contratación, polo que a dicción literal da cláusula cuarta 1º in fine debería ser máis clara e esixirlles exclusivamente a este tipo de empresas que a nova contratación supoña, simplemente, un incremento global do persoal.

Tampouco se entende o motivo de excluír da subvención os contratos realizados con determinados parentes (cónxuxe, descendentes e demais parentes ata o segundo grao) dos órganos que teñan cargo de dirección ou sexan membros dos órganos de administración, máxime se se ten en conta que determinados cargos deses órganos ben poderían ser non propietarios ou accionistas. Abondaría con facer referencia a que os contratos concertados deberán ser laborais e reunir tales requisitos.

Segunda.- Anexo B. Programa de fomento da contratación de mozos e mozas para substitución de traballadores e traballadoras que rematan a súa vida laboral.
Consideramos que a taxa de estabilidade requirida debería ser rebaixada tendo en conta a taxa de estabilidade sectorial.

Terceira.- Anexo C. Programa de creación de novos empregos para mozos e mozas titulados/as nas empresas de menos de 30 persoas traballadoras.
Consideramos que a taxa de estabilidade requirida debería ser rebaixada tendo en conta a taxa de estabilidade sectorial.Tampouco compartimos que se a finalidade do programa é "facilitar a incorporación en prácticas de mozos/as titulados/as a novos postos de traballo en pemes co obxectivo de mellorar os sistemas produtivos e organizativos destas ou a innovación", non se permita a contratación a tempo parcial ou mesmo a contratación polo período mínimo que sinala o ET (6 meses) para este tipo de contratos.


Cuarta.- Anexo D. Programa de fomento da contratación indefinida inicial de mozos e mozas desempregados/as.

Consideramos que a taxa de estabilidade requirida debería ser rebaixada tendo en conta a taxa de estabilidade sectorial.

Nótese que aquí, a diferenza dos programas anteriores, sí se subvenciona a contratación a tempo parcial de maneira proporcional á xornada pactada.

Tampouco se entende por que se exclúen aqueles traballadores que nos 3 meses anteriores rematasen a súa relación laboral indefinida con outra empresa, coa excepción de que o despedimento sexa improcedente ou por algunha das causas do art. 51 e 52.c) ET, e non se fai tamén a salvidade de causas de extinción do art. 52 (ineptitude sobrevida, por exemplo).Quinta.- Anexo E. Programa de incentivos á transformación en indefinidos de determinados contratos temporais celebrados con mozos e mozas.

Consideramos que a taxa de estabilidade requirida debería ser rebaixada tendo en conta a taxa de estabilidade sectorial.

A proposta, en correlación co sinalado o pasado ano, debe ser incentivar todo tipo de transformacións de contratos temporais e non só os enumerados na convocatoria (formación, prácticas, de relevo, de substitución da idade de xubilación e de interinidade).