ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
DITAME 19/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O BORRADOR DE ORDE DA CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS, POLA QUE SE DICTAN NORMAS DE PROCEDEMENTO PARA A XESTIÓN DE AXUDAS PREVISTAS NO DECRETO 106/1994, DO 21 DE ABRIL, DA XUNTA DE GALICIA E NA ORDE DO 5 DE OUTUBRO DE 1994, DO MINISTERIO DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL, POLA QUE SE REGULA A CONCESIÓN DE AXUDAS PREVIAS Á XUBILACIÓN ORDINARIA NO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL, A TRABALLADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS, PARA O ANO 2002

En relación coa solicitude de dictame sobre o borrador da Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, pola que se dictan normas de procedemento para a xestión das axudas previstas no Decreto 106/1994, do 21 de abril, da Xunta de Galicia e na Orde do 5 de outubro, do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, pola que se regula a concesión de axudas previas á xubilación ordinaria no sistema de Seguridade Social, a traballadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, remitido pola Dirección Xeral de Relacións Laborais, en data de 29 de maio de 2002, con rexistro de entrada neste Consello da mesma data, e ós efectos de dar cumprimento ó establecido no artigo 3.2º da Lei 7/1988, do 12 de xullo, de creación do Consello Galego de Relacións Laborais, o Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de dictames, despois da xuntanza celebrada o día 6 de xuño de 2002, acordou , pronunciarse POR UNANIMIDADE, en canto as seguintes consideracións e propostas de modificación:

1- Exposición de Motivos

Polo que atinxe á Exposición de Motivos deste borrador de Orde, diremos que fai unha referencia expresa Ó Decreto 106/1994, do 21 de abril, da propia Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, polo que se establece o réxime xeral das axudas e subvencións en materia de ámbito laboral e mellora das condicións de traballo, como antecedente e sustento normativo do propio desenvolvemento da futura Orde.

Dentro do articulado deste Decreto, fálase de “Axudas á xubilación anticipada de traballadores de empresas en crise non suxeitas a plans de reconversión”, (na súa Exposición de Motivos e nos arts. 2 e 3).

En aras dunha maior claridade normativa, o contido e maila denominación do Programa regulado no Capítulo II do Decreto 106/1994, do 21 de abril, da Xunta de Galicia, debe estar consonte coa denominación e contido, en termos xerais, tanto da Orde do 5 de outubro de 1994, do Ministerio de Traballo e Seguridade Social como desta futura Orde que estamos a dictaminar.

A título de exemplo, polo que respecta ó obxecto perseguido por estes corpos legais, tanto a Orde Ministerial como esta futura Orde autonómica manteñen unha dicción familiar: “…facilitar unha cobertura económica ós traballadores afectados por procesos de extinción de relacións de traballo, por causas…”. Pola súa banda, o Decreto 106/1994, fala de “Facilitar ás empresas non suxeitas a plans de reconversión a posibilidade de axeita-los seus cadros de persoal á súa realidade productiva, mediante axudas que lles permitan anticipa-la xubilación ós traballadores…”

PROPOSTA: Tendo en conta, pois, a íntima relación existente entre as tres normas ás que nos acabamos de referir e que neste borrador da futura Orde se desenvolven os contidos da Orde Ministerial de 1994 e do Decreto autonómico 106/1994, proponse que a denominación e mailo contido do programa das axudas que nos ocupa no referido Decreto, sexa semellante ó que figura na Orde Ministerial e no propio borrador da Orde que nos ocupa.

2- Artigo 1º.4. Finalidade
Omítese, un ano máis, o derradeiro díxito da aplicación orzamentaria á que se imputarán as presentes axudas.

PROPOSTA: Completa-lo díxito da aplicación orzamentaria 13.03.472.0 ¿? do programa 214 A.

3- Artigo 3º.1. Contía da axuda

Neste precepto tómase como base para calcula-la contía das axudas as bases de cotización por continxencias profesionais, cando o normal sería calcula-las a partires das bases de cotización por continxencias comúns, por ser estas as que cobren as continxencias de xubilación.

PROPOSTA: Calcula-las axudas partindo das bases de cotización por continxencias comúns.

4- Artigo 5º. Financiamento

Segundo o precepto, corresponde o financiamento das axudas e das cotizacións á Seguridade Social, nun 60% á empresa solicitante, e o 40% restante correrá con cargo á partida orzamentaria habilitada ó efecto.
Debería considerarse a posibilidade de aplicar unha fórmula distributiva dese financiamento máis equilibrada, reducíndose a porcentaxe que lle correspondería pagar á empresa, cando se trate de empresas con problemas económicos que xustifiquen unha situación de crise.

PROPOSTA: Nos supostos de empresas inmersas nunha situación de crise, derivada de causas económicas, debería preverse na Orde a posibilidade de reduci-la porcentaxe a pagar por aquelas, aplicándose fórmulas máis equilibradas de reparto da carga (por exemplo, 40% para as empresas e 60% para a Administración que subvenciona, ou ben, do 50% para cada parte).

5- Artigo 6º.2. Solicitudes e documentación

Neste artigo fanse as seguintes consideracións:

1- Apartado a)

Esíxese neste parágrafo introductorio que á solicitude se xunten unha serie de documentos en orixinal ou copia autenticada. Para acadar unha maior simplificación do procedemento, sempre favorecedor para o administrado, considérase que é suficiente cunha fotocopia cotexada do documento de que se trate ou, incluso, o mero contraste ou verificación da mesma polo órgano ou autoridade que teña no seu poder tal documentación, desenvolvendo así unha tarefa de cotexo.

PROPOSTA: Redactar este apartado como se reproduce de seguido: “Á solicitude deberase xunta-la seguinte documentación, en fotocopia cotexada ou mediante o seu cotexo polo órgano que a teña no seu poder, consonte á lexislación vixente.”

2- Apartado b)

As axudas que esta Orde prevé, segundo a filosofía que informa á Orde Ministerial que desenvolve, son aplicables tanto a extincións “colectivas” de contratos de traballo como ó suposto de extinción contractual a que se refire o artigo 52, c) do ET.

Neste último suposto, o Estatuto dos Traballadores non esixe intervención previa da Autoridade Laboral  que determine as correspondentes causas económicas, técnicas, organizativas e de producción, de extinción de contratos.

Por todo o exposto, non se entende por qué neste apartado “in fine” se establece a posibilidade de que o acordo adoptado entre a empresa e mailos representantes legais dos traballadores afectados pola medida, “poderá ser homologado pola Autoridade Laboral competente.”


PROPOSTA: Considérase innecesaria a esixencia de homologación pola Autoridade Laboral competente do referido Acordo, pois asemella ser suficiente o compromiso da empresa de financiamento do custo da axuda e a acreditación fidedigna do consentimento do traballador de acollerse á mesma e de cesar na súa relación laboral na empresa.

3- Apartado c)

Ó igual que en anos precedentes, establécese que o solicitante das axudas debe presentar unha relación dos traballadores para os que as solicita, facendo constar, entre outras cousas, os seus DNI e os correspondentes certificados de nacemento.
A Orde Ministerial do 5 de outubro de 1994 non esixe entre os requisitos que enumera o seu artigo 4.2º, c) a presentación de tales certificados de nacemento, postura lóxica, dado que xa se esixen os DNI.

PROPOSTA: Redactar este inciso c) do artigo 6 nos termos empregados no artigo 4, c) da Orde Ministerial mencionada.

4- Apartado f)

Neste apartado esíxese un documento no que se recolla o compromiso da empresa de anticipar ós traballadores as axudas previas á xubilación ordinaria que lles fosen recoñecidas, se transcorridos tres meses dende a súa concesión non se fixeran efectivas por causas imputables á mesma.

PROPOSTA: Para dotar á Orde dunha maior seguridade xurídica na interpretación deste apartado f), non estaría demais que, a título exemplificativo, se establecera unha relación aberta das posibles causas imputables á empresa que puideran dar lugar á anticipación das axudas recoñecidas ó traballador.

5- Apartado k)

Segundo esta disposición, o instructor do expediente de concesión das axudas ou a Comisión de Avaliación están habilitados para requirir ó solicitante das mesmas calquera outra documentación, ademais da referida nos apartados anteriores deste mesmo artigo, “que se considere esencial” para a avaliación e resolución dos expedientes.
Tal posibilidade ven limitada pola Lei 30/1992, do 26 de outubro, no seu artigo 35.f), posto que o administrado non ten que presentar documentos non esixidos polas normas aplicables ó procedemento de que se trate ou que xa se atopen en poder da Administración actuante.

PROPOSTA: Supresión deste apartado k) no artigo 6.2º da futura Orde.

6- Artigo 8º. Avaliación das solicitudes

Como ven dictaminando este Consello reiteradamente en relación coa composición da Comisión de Avaliación, se temos en conta o disposto no artigo 25.2º da Lei 4/1988, reguladora da Función Pública galega, non existen motivos técnicos ou xurídicos que fagan preciso que o substituto sexa un funcionario/a, de tal xeito que tamén un contratado laboral podería formar parte destas comisións, xa que se trata dun traballo non permanente. Esta posibilidade, pola contra, si se previu na Orde do 23 de marzo de 1995, reguladora desta mesma liña de axudas.

PROPOSTA: Engadi-la seguinte matización neste artigo: “ Se por calquera causa, no momento en que a Comisión de Avaliación teña que examina-las solicitudes, algún dos seus compoñentes non puidese asistir, será substituído polo funcionario ou contratado laboral que para o efecto designe o Delegado Provincial e sempre que sexa posible, o nomeamento deberá recaer nun funcionario ou contratado do mesmo servicio co substituído.”

7- Artigo 9º. Resolución

O prazo para poder resolver que se establece neste precepto e a súa potestade para amplialo considerase excesivo e distorsionador, xerando inseguridade xurídica.

Compre facer, polo tanto, dúas consideracións sobre este precepto:

1- No segundo parágrafo deste artigo establécese que o prazo máximo para resolve-los procedementos abertos a instancias desta Orde, será de seis meses, e unha vez pasado o mesmo sen dicta-la correspondente resolución expresa, entenderase que esta é desestimatoria.

PROPOSTA: Considerase que o prazo de seis meses para resolver é excesivo, debendo reducirse a tres meses como máximo.

Por outra banda, a Administración debe resolver expresamente o procedemento, non implantando como regra xeral a do silencio administrativo negativo, sobre todo cando aquela contén a denegación da axuda, e isto non só por eficacia e seguridade xurídica para os administrados, senón tamén en consonancia co establecido ó longo da Orde cando se esixe anticipación de achegas dinerarias ós seus posibles beneficiarios.

2- Na fase de resolución do procedemento de concesión das axudas, este precepto no seu parágrafo terceiro, establece a posibilidade de resolve-las mesmas fora do prazo máximo legal de seis meses establecido no seu primeiro parágrafo, de xeito excepcional e motivado.
Esta disposición está a supera-los prazos que a Lei do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común establece e ademais atenta contra a seguridade xurídica dos posibles beneficiarios das axudas, quen teñen dereito a un procedemento administrativo áxil e eficaz.

En todo caso, esta posibilidade de ampliación do prazo resolutorio das axudas só tería sentido dentro do suposto que recolle a Disposición Adicional Primeira deste borrador, cando prevé que o conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, poida propoñe-la concesión de axudas extraordinarias, como medidas de apoio ás reguladas na presente Orde naqueles supostos de empresas galegas de interese social e público e de especial relevancia para a economía galega, con problemas económicos e socio-laborais.

PROPOSTA: Suprimi-lo parágrafo terceiro deste artigo 9º.

8- Artigo 10. Forma de ingreso das achegas con cargo á empresa e á Administración Pública

Este artigo no seu parágrafo 2º fai referencia ó xeito en que se deben ingresa-las achegas que lle corresponde sufragar ás empresas solicitantes: en tantas anualidades como anos permanezan os traballadores percibindo axudas, cun máximo de cinco.
Considérase que sería máis axeitado establecer fraccionamento de tal achega, que axudara a soportala máis desafogadamente .

PROPOSTA: Prever no texto da futura Orde a posibilidade de que as empresas beneficiarias aporten a parte que lle corresponde facendo ingresos semestrais.

ANEXO I
CONSIDERACIÓNS DE CARÁCTER NON UNÁNIME Ó BORRADOR DE ORDE MANIFESTADAS POLA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA (CEG)


1- Artigo 6º.2.b)

Nesta disposición de referencia esíxese acompaña-la solicitude de axudas, nos supostos previstos polo artigo 52.c) do ET, do acordo adoptado entre a empresa e mailos representantes legais dos traballador afectado pola medida onde conste o compromiso daquela de financia-lo custo da axuda ó seu cargo.

PROPONSE neste senso, que cando non existan representantes legais dos traballadores na empresa en cuestión, se permita substituí-lo acordo destes, polo acordo existente entre a empresa e mailo traballador afectado.

2- Artigo 8º

“A CEG quere manifestar, como consideración de carácter xeral, que en todas aqueles normas referentes a liñas de axudas para o fomento do emprego, se faga constar expresamente que unha vez publicada a norma correspondente, as comisións provinciais e autonómica de emprego existentes, sexan informadas das resolucións das respectivas convocatorias para poder coñece-los procedementos desenvolvidos e as contratacións efectuadas. Considérase, ademais, que non é función destas comisións valorar ós posibles beneficiarios das axudas, pois esta é competencia da propia Administración.”

ANEXO II
CONSIDERACIÓN DE CARÁCTER NON UNÁNIME Ó BORRADOR DE ORDE FEITAS POLA UGT-GALICIA, S.N. DE CCOO DE GALICIA E A CIG
Artigo 8- Avaliación das solicitudes

As organizacións sindicais que forman parte deste Consello queren face-la seguinte consideración de carácter xeral sobre o citado precepto: “As organizacións sindicais con presencia no Consello propoñen que en todas aquelas normas referentes a liñas de axuda para o fomento do emprego se faga constar expresamente que, unha vez publicada a norma correspondente, pechada a convocatoria, recibidas as solicitudes e puntuadas polas comisións de avaliación correspondentes, os comités provinciais de emprego e de seguimento da contratación laboral ou, no seu caso, o Comité Autonómico, informen os distintos proxectos con carácter previo e preceptivo á resolución definitiva, establecendo as prioridades de cada un deles. Polo demais, esta consideración está en coherencia coas funcións asignadas a estes órganos no seu Decreto de creación.”  

ANEXO III
CONSIDERACIÓN DE CARÁCTER NON UNÁNIME Ó BORRADOR DE ORDE FEITAS POLA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG)


1- Artigo 6.2.b)

Neste precepto, e respecto do manifestado pola CEG no punto 1 do seu Anexo I referente ó artigo 6.2º, b), esta organización sindical amósase de acordo coa posibilidade de que cando non existan representantes legais dos traballadores, entendendo tamén como tales ós delegados sindicais, se permita substituí-lo acordo entre estes e maila empresa, polo acordo subscrito entre o traballador afectado e a empresa interesada na axuda.