ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
DITAME 43/10

DITAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011.

I. ANTECEDENTES

O día 20 de novembro de 2010 tivo entrada no Consello Galego de Relacións Laborais escrito da Secretaría Xeral da Consellería de Traballo e Benestar, remitindo proxecto de orde pola que se establece a convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2011, e solicitando, para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, o ditame preceptivo sobre o citado proxecto normativo.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto a convocatoria pública como a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, correspondentes ao exercicio de 2011, ao abeiro do disposto na Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, polo que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo, que regula o subsistema de formación profesional para o emprego. Este Real Decreto contempla a formación de oferta entendida como aquela que ten por obxecto facilitar ás persoas traballadoras unha formación axustada ás necesidades do mercado de traballo que atenda aos requirimentos de competitividade das empresas, á vez que satisfaga as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras.

Á vista do borrador agora remitido e do texto da Orde do 28 de decembro de 2009, publicada no DOG o 30 de decembro de 2009, e tendo en conta o ditame emitido polo Consello con data 30 de novembro de 2009 (ditame 26/09), obsérvase que foron aceptadas algunhas das consideracións manifestadas polas organizacións sindicais e empresarial.

Como principais novidades no actual proxecto normativo, destácanse as seguintes:

O novo proxecto de orde estrutúrase nun título I, no que se concretan as disposicións xerais (artigos 1º e 2º), nun título II, relativo ao procedemento de tramitación das subvencións (artigos 3º a 14º) e nun título III sobre normas relativas ás vías de programación (artigos 15º a 37º).

Polo que se refire ás entidades beneficiarias que poden participar na convocatoria das accións (artigo 2º), elimínase a prohibición de participar ás entidades da administración local e ás corporacións de dereito público da vía de programación 1b do artigo 15º, introducíndose, para as todas as solicitudes desta vía, o límite de ata catro accións formativas por localidade (artigo 3º).

Modifícase a puntuación dos criterios para avaliar as solicitudes das vías de programación 1a e 1b, introducíndose dous novos criterios: un referido a especialidades non incluídas no anexo IV pero que conducen a un novo certificado de profesionalidade (10 puntos) e outro que penaliza con ata 15 puntos negativos a aquelas entidades que non cumpriron co seu compromiso de prácticas ou inserción na convocatoria anterior (artigo 4º).

Polo que se refire ao pagamento da subvención, redúcese a porcentaxe de anticipo que poden recibir as entidades do 80% ao 70% nesta convocatoria (artigo 11º) e establécese a posibilidade de devolución voluntaria das subvencións (artigo 14º).

Introdúcese que, dentro do proceso de selección, poderanse cubrir as prazas con persoas ocupadas despois de transcorrer 15 días desde a petición de persoas candidatas por parte do centro colaborador sin que a oficina de emprego remitise demandantes ou os enviados fosen insuficientes (artigo 18º).

Engádese, para o cómputo da renda aos efectos de optar a unha bolsa ou axuda, os ingresos correspondentes a rendementos patrimoniais, pensións e calquera outro tipo de ingresos percibidos. Así a variación de rendas non se considerará circunstancia sobrevida para os efectos de xerar dereito á percepción das axudas (artigo 22º).

Con respecto aos proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata, elimínase que a subvención máxima será a considerada para 15 persoas alumnas, aínda que o número máximo chegara ás 20. Neste proxecto establécese que o número de participantes nos cursos poderá variar entre un mínimo de 10 e un máximo de 20 (artigo 34º).

De modo inmediato foi enviada copia do borrador a todos os membros do Comité Delegado polo Pleno para a emisión de ditames, a fin de que o estuden e elaboren as súas propostas para a xuntanza a celebrar polo citado órgano.


II. CONTIDO.

O texto do proxecto normativo remitido para dictame denominado “Orde pola que se establece a convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio 2011” consta de : Exposición de Motivos, cinco capítulos, trinta e sete artigos, seis disposicións adicionais e dúas disposicións finais.


O día 2 de decembro de 2010 reúnese este Comité Delegado e acorda emitir o seguinte ditame, que contén catro consideracións xerais e trinta específicas sobre a valoración da norma, manifestadas polas organizacións sindicais e a empresarial.

Contén así mesmo dez anexos coas consideracións específicas de carácter non unánime sobre a valoración da norma, manifestadas polas organizacións UGT-Galicia, SN de CCOO de Galicia e CIG e pola Confederación de Empresarios de Galicia

DITAME 43/10

En relación coa solicitude de ditame sobre o proxecto de “Orde pola que se establece a convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2011”, da Consellería de Traballo e Benestar, con data de rexistro de entrada neste Consello o 20 de novembro de 2010, e para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, o Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de ditames, despois da xuntanza celebrada o día 2 de decembro de 2010, acordou pronunciarse en canto ás seguintes consideracións:


CONSIDERACIÓNS XERAIS SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DE CARÁCTER UNÁNIME MANIFESTADA POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS E EMPRESARIAL.

Primeira.- Linguaxe en materia de xénero.

Este Comité observa unha mellora cara a unha axeitada utilización da linguaxe en materia de xénero; sen embargo persisten algunhas incorreccións puntuais relativas ao uso reiterado das barras presente en todo o texto (especialmente significativo nos títulos dos artigos 17º, 18º, 22º, 23º e 34º), tendo en conta ademais que as recomendacións oficiais establecidas pola Xunta de Galicia só recomendan o uso das barras para os formularios.

Segunda.- Sobre a oferta formativa e programación.

O carácter prioritario dos novos certificados de profesionalidade debe tomarse con cautela, pois non está implementado o proceso previo de homologación. Así mesmo, deberíase ter en conta, no carácter prioritario, todas aquelas accións que, sen estar asociadas aínda aos novos certificados, teñen éxito polo seu nivel de demanda e polo seu grao de inserción.

Deberíase considerar a posibilidade de reprogramar as accións, nos termos e prazos establecidos pola Administración, e ter en conta a posibilidade de reprogramar aquelas accións que aínda que non estean na solicitude inicial, poidan ter demanda.

Deberíase adiantar o inicio das actividades formativas de modo que os cursos con maiores horas lectivas se poidan desenvolver sen ter que sobrecargar ao alumnado de horas.

Terceira.- Aplicación SIFO e xestión administrativa.

Este Comité considera que se debería continuar traballando na mellora da aplicación SIFO para simplificar os procesos, coa finalidade de axilizar os traballos nos centros e garantir o seu funcionamento en todo momento, evitando a introdución manual de calquera tipo de dato por parte dos centros.

Ademais debería estar moi claro, para evitar problemas de incompatibilidade, que debe ser o Servizo Público de Emprego o organismo encargado do recoñecemento das axudas (tamén a axuda de transporte que na actualidade recoñece a entidade de impartición), xa que é o propio servizo o que ten a información das axudas percibidas pola persoa asistente aos cursos.

Cuarta.- Garantía de financiamento ás entidades.

Este Comité considera que, con independencia de que o alumnado poida non participar nalgún dos módulos da acción formativa, deberíase garantir e concretar expresamente na orde o financiamento total da acción formativa á entidade , independentemente do número total do alumnado que participe en cada módulo.  

CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DE CARÁCTER UNÁNIME MANIFESTADAS POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS E EMPRESARIAL.

Primeira. - Exposición de motivos.
Obsérvase que a contía do financiamento das axudas previstas, tal e como figura no penúltimo dos parágrafos desta Exposición de motivos, aínda que se incrementa ao redor dun 5% con respecto á do ano 2010, queda por debaixo dos niveis do 2009. Este Comité considera que este incremento debería ser maior para acadar o obxectivo das axudas: procurar a formación das persoas desempregadas e o fomento do emprego, polo que se debería incrementar o esforzo económico e máis tendo en conta o incremento do desemprego.  

Segunda. - Artigo 2º. Entidades beneficiarias.
Este Comité considera que, no apartado 1 deste artigo, deberíase incluír entre estas vías de acceso, unha vía específica para as organizacións sindicais e empresariais e as súas entidades prestadoras de formación, co obxecto de garantir o cumprimento da obriga de cooperación da Administración cos axentes sociais.

Terceira. - Artigo 2º. Entidades beneficiarias.
No apartado 1.a) establécese que poderán participar na vía de programación 1a do artigo 15º “Todos aqueles centros colaboradores, naquelas especialidades que teñan homologadas á data de publicación desta orde”. Este Comité considera que debe permitirse participar aos referidos centros tamén naquelas especialidades que estean en proceso de homologación á data de publicación da orde.

Cuarta.- Artigo 2º. Entidades beneficiarias.
No apartado 1. b) permítese participar ás persoas físicas na vía de programación 1.b do artigo 15º. Este Comité suxire a eliminación da concorrencia das persoas físicas por considerar que isto suporía na práctica desvirtuar o carácter do subsistema de formación para o emprego.

Por este motivo e porque este Comité non observa distinción, para os efectos deste precepto, entre as entidades xurídicas e as institucións, proponse unha nova redacción deste apartado:

“b) Na vía de programación 1b do artigo 15º: As persoas xurídicas que desenvolvan unha actividade que teña relación directa coa formación”.

Quinta.- Artigo 3º. Solicitudes, documentación e prazo.
No apartado 2.l), establécese que xunto coa solicitude se acompañe a xustificación documental de ter inserido laboralmente ao alumnado de anteriores convocatorias. Este Comité considera que debería quedar máis claro e concretarse o procedemento que teñen os centros de xustificar o dito compromiso. Ademais hai que ter en conta que parte do alumnado pode optar polo autoemprego.

Sexta.- Artigo 4º. Procedemento.
Para a elaboración do Anexo IV referido neste artigo, este Comité considera que deberíase ter en conta a participación das organizacións sindicais e empresarial na determinación, con criterios obxectivos, das especialidades priorizadas a incluír no citado anexo.

Por outro lado, este Comité considera que deberían manterse incluídas no referido Anexo IV, cando menos durante un período de tempo axustado ao período de amortización do esforzo inversor, aquelas especialidades formativas que supoñan un elevado esforzo inversor para as entidades beneficiarias, para os efectos de permitir a súa programación e rendibilización en termos económicos e sociais.

Sétima.- Artigo 4º. Procedemento.
No apartado 4.h) deste artigo valórase con 5 puntos o emprego da lingua galega na realización das accións formativas. Este Comité propón que se valore con 10 puntos o emprego efectivo e verificable da lingua galega.

Oitava.- Artigo 4º. Procedemento.
O apartado 4.i) deste artigo valora con ata -15 puntos a aquelas entidades que non cumpriran co seu compromiso de prácticas ou de inserción na convocatoria anterior.

Este Comité considera que debería valorarse con diferente puntuación os compromisos de prácticas e de inserción pola súa diferenza cualitativa.

Ademais, as penalizacións deberían ter como límite máximo o número de puntos outorgados para cada un dos conceptos relacionados neste artigo 4º.

Novena. – Artigo 5º. Resolución.
O apartado 5 deste artigo establece que a resolución deberá producirse no prazo de seis meses. Este Comité propón que este prazo se reduza a tres meses.

Décima.- Artigo 6º. Obrigas das entidades beneficiarias.
No penúltimo parágrafo do apartado 3.d) deste artigo establécese que a data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 30 de novembro de 2011.

Este Comité considera que os prazos, na práctica, resultan moi axustados, polo que suxire que se debería flexibilizar o período de xustificación, sendo este como máximo de 15 días seguintes á finalización do último curso.

Décimo primeira.- Artigo 9º. Custos subvencionables.
O apartado I.1 deste artigo establece un custo hora mínimo en concepto de docencia, estipulándose como mínimo no 35% do custo da acción formativa, tendo como límite o prezo de mercado. Este Comité suxire que se formule unha redacción nova, na que se estableza unha modulación da porcentaxe da docencia en relación coa valoración económica do módulo. Por exemplo, de manterse como establece o referido apartado, nun curso de soldadura tipo de 900 horas habería que destinar a custos salariais da persoa docente un mínimo de 47.250 €, o que suporía o 44% do total dos custos directos.

Decimo segunda.- Artigo 9º. Custos subvencionables.
No apartado I regúlanse os custos directos da actividade formativa. Este Comité considera que a estrutura de gasto proposta en relación a estes custos socava a xa exigua capacidade de imputación do gasto relativo á coordinación, preparación e titoría, impedindo na práctica a aplicación duns criterios e estándares mínimos de calidade neste importante apartado, e provocando na práctica un descenso cuantitativo nas posibilidades de imputación destes custos entre un 5% e un 9%, naquelas accións formativas de maior alcance técnico e maior demanda por parte do sistema produtivo.

Décimo terceira.- Artigo 9º. Custos subvencionables.
No apartado I. 2. relativo a gastos de medios didácticos, establécese que deberán presentarse debidamente desglosados e imputaranse polo número de participantes no caso de uso individual dos equipos ou plataformas; noutro caso imputaranse por horas de utilización. Este Comité propón a eliminación da imputación por horas de utilización.

Décimo cuarta.- Artigo 10º. Subcontratación.
Dado que a contratación de persoal laboral nunca se debe de considerar subcontratación, este Comité considera que se debería modificar a redacción da segunda frase deste artigo do seguinte xeito: “A contratación de servizos para a impartición de docencia directa dos cursos non se considerará subcontratación”.

Décimo quinta.- Artigo 11º. Pagamento.
No apartado 1.a) deste artigo, establécese que os anticipos serán ata o  70% da subvención concedida. Obsérvase que neste exercicio redúcese do 80% (orde 2010) ao 70%, polo que este Comité considera que debería manterse, como mínimo, o 80% anterior. Non obstante, aínda coñecendo a limitación imposta pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, suxerimos que a Xunta de Galicia aprobe un Decreto específico para subvencións en materia de formación para o emprego que permita os anticipos de ata o 100 por 100, anticipo este que xa establece a norma estatal.Décimo sexta.- Artigo 11º. Pagamento.
Respecto ao establecido no apartado 2 deste artigo, onde se esixe á entidade que para o abono do anticipo deberá constituír garantía a favor da Consellería, este Comité considera que, para que o centro poda soportar os gastos xerados tanto polo persoal pedagóxico como polos provedores, becas do alumnado, etc., así como os gastos financeiros que se lle ocasionan, estes gastos deberían estar cubertos polo orzamento do curso, dado que teñen unha clara relación coa acción formativa a impartir.

Décimo sétima.- Artigo 15º. Vías de programación.
No apartado 1.b) deste artigo prevese que se poidan solicitar as especialidades formativas do anexo IV desta orde por esta vía cando non exista centro homologado. Coa finalidade de dar mellor cumprimento ao obxectivo deste precepto, este Comité propón unha nova redacción da primeira frase deste apartado : “As especialidades formativas recollidas no anexo IV , onde non exista centro homologado ou existindo non fose concedida algunha en número suficiente para cubrir a demanda formativa.”

Décimo oitava.- Artigo 15º. Vías de programación.
O apartado 2 regula os convenios como unha posible vía de programación. Tendo en conta que esta vía é suplementaria da outra, este Comité considera que se debería concretar neste artigo que só se poderán celebrar convenios con entidades sen ánimo de lucro que non participen polas vías 1.a ou 1.b. Así mesmo, propón que se fixe unha porcentaxe non superior ao 10% do financiamento para esta modalidade.Décimo novena.- Artigo 17º. Destinatarios/as (sic) da formación.
O apartado 3 deste artigo establece que poderán participar ata un 25% de persoas traballadoras ocupadas en cada unha das accións. Este Comité propón substituír “en cada unha das accións” por “no conxunto do plan formativo”.

Vixésima.- Artigo 18º. Selección de alumnos/as (sic).
No apartado 1.b) deste artigo regúlase o xeito de realizar a preselección do alumnado pola oficina de emprego correspondente. Este Comité considera que co obxecto de axeitar a sondaxe entre as persoas demandantes de emprego, estas deben convocarse de acordo co perfil establecido no programa do curso e ter en conta o interese do alumnado.

Viséximo primeira.- Artigo 18º. Selección de alumnos/as (sic).
No apartado 1.c) deste artigo permítese a participación nas probas a traballadores e traballadoras ocupados, que o tiveran solicitado. Este Comité considera que non se debe limitar esta participación só ás persoas traballadoras ocupadas, suxerindo a eliminación do termo “ocupados”.

Vixésimo segunda.- Artigo 21º. Módulos transversais.
No apartado 8 deste artigo dise que aquelas persoas que xa tiveran realizado algún módulo transversal, “non poderán volver a realizalo”. Este Comité considera que, dado que pode haber alumnado que teña interese en volver realizar o módulo, debería dicirse: “poderán quedar exentos se así o solicitan”.Vixésimo terceira.- Artigo 22º. Axudas para os alumnos/as desempregados/as (sic).
No apartado 5.1 establécese que o alumnado terá dereito a percibir unha bolsa consistente no 75% do IPREM diario. Este Comité considera necesario modificar a norma de xestión destas bolsas para que o pagamento sexa xestionado directamente pola Administración, tal como se solicitou con ocasión do ditame por este Comité da dita norma de xestión.

Por outra parte, o actual sistema pode xerar problemas de índole fiscal ás entidades en canto ás obrigas tributarias derivadas destes pagamentos.

Vixésimo cuarta.- Artigo 22º. Axudas para os alumnos/as desempregados/as (sic).
No último parágrafo do apartado 5.1 establécese, como novidade, que a variación de rendas non se considerará circunstancia sobrevida para os efectos de xerar dereito á percepción destas axudas.

Este Comité considera que debería suprimirse o establecido neste parágrafo, por canto os cambios de situación económica deberían dar lugar ao dereito de percepción de axudas ou á perda deste dereito.

Na actualidade unha persoa que pasa de cobrar prestacións a deixar de percibilas durante o transcurso da acción formativa non ten dereito á axuda, mentres que unha persoa que percibe unha axuda e atopa traballo (e o compaxina co curso), continúa percibindo á axuda inicial.


Vixésimo quinta.- Artigo 22º. Axudas para os alumnos/as desempregados/as (sic).
No apartado 5.2.a) establécese unha axuda de transporte ao alumnado que utilice a rede de transporte público.

Este Comité considera que, co obxecto de unificar o criterio para os efectos do desprazamento con independencia de que se utilice o transporte público ou non, deberíase substituir esta axuda por unha bolsa de asistencia como en anteriores convocatorias. Subsidiariamente, caso de que permaneza esta axuda para este pagamento, cómpre establecer un método de xustificación axeitado, práctico e viable.

Por outro lado, na última frase do apartado 5.2.b) debería especificarse que se trata de  0,10 euros por quilómetro percorrido.

Vixésimo sexta.- Artigo 23º. Dereitos e deberes dos/as alumnos/as (sic).
No apartado 7 deste artigo establécese que o alumnado deberá comunicar calquera cambio que afecte ao recoñecemento das axudas reguladas no artigo 21º.

Este Comité considera que a referencia debe facerse ao artigo 22º.

Vixésimo sétima.- Artigo 24º. Diplomas.
Coa finalidade de dotar de máis claridade ao previsto no apartado sobre a entrega de diploma oficial a quen asistise “como mínimo ao 75% da especialidade formativa”, este Comité considera que se debería facer constar expresamente se ese 75% se refire ás horas lectivas totais do curso ou ao 75% das horas lectivas totais con excepción das horas dos módulos transversais.

Vixésimo oitava.- Artigo 33º. Solicitudes.
No apartado 2 enumérase a documentación que se ten que presentar coa solicitude.

Este Comité indica que falta na relación a letra ñ, letra que forma parte do alfabeto galego.

Vixésimo novena.- Artigo 33º. Solicitudes.
No apartado 2.m) indícase que os programas deberán ser remitidos inescusablemente en soporte informático, redactados polo menos en lingua castelá.

Este Comité considera que os programas deberían vir redactados en galego e en castelán.

Triséxima.- Anexo V.
O anexo V ao proxecto de orde, segundo o seu artigo 4º.4.c), débese aportar como compromiso de realización de prácticas non laborais en empresas. Aínda que se acurtou o prazo de xeito significativo, este Comité considera que sería máis idóneo informar concretamente en que empresas está prevista a realización das prácticas. Así mesmo, no modelo do Anexo V, polas razóns xa expostas, se debería trocar a frase “Empresa/s con que se conveu a realización das prácticas” por: “Empresa ou empresas nas que está prevista a realización das prácticas”.  

ANEXO I

CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADA POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS UGT-GALICIA, CIG E S.N. DE CC.OO DE GALICIA:


Artigo 1º. Obxecto e ámbito de aplicación.
As organizacións sindicais que integran o Consello Galego de Relacións Laborais, aínda compartindo a lóxica excepción da concurrencia competititiva, consideran que se debería realizar unha fiscalización eficaz sobre a que entidades se lles concede e en que condicións.

ANEXO II

CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADA POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS UGT-GALICIA E CIG.

Primeira.- Artigo 3º. Solicitudes, documentación e prazo.
O apartado 2. deste artigo relaciona a documentación que debe acompañar á solicitude, esixindo no apartado l) xustificación documental de ter inserido laboralmente ao alumnado. Estas organizacións suxiren a eliminación da obrigatoriedade atribuída á entidade beneficiaria da subvención de ter que xustificar documentalmente a inserción laboral do seu alumnado polas seguintes razóns:
1ª. A entidade beneficiaria non dispón de autoridade legal para obrigar ao seu ex-alumnado a comunicar e xustificar documental e suficientemente a súa inserción laboral nun período de seis meses, logo de ter rematado o correspondente curso, o que na práctica supón cando menos unha patente limitación para a entidade.
2ª. A ausencia de recursos económicos específicos habilitados para a realización deste traballo, unha vez rematada a acción formativa.

Segunda.- Artigo 4º. Procedemento.
As organizacións UGT-Galicia e CIG consideran que se debería, cando menos, manter a ponderación da orde anterior. Ademais, as prácticas non laborais deberíanse potenciar cara á formación do alumnado.

ANEXO III

CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADA POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS UGT-GALICIA E S.N. DE CC.OO. DE GALICIA E POLA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA.

Artigo 4º. Procedemento.
O apartado 4.a) deste artigo avalía con 20 puntos  a solicitude que teña a especialidade solicitada incluída no anexo IV.

As organizacións UGT-Galicia, CC.OO. de Galicia e a CEG consideran que a solicitude debería avaliarse cos citados 20 puntos tamén cando sexa unhas unidades de competencia que formen parte de dita especialidade formativa.

ANEXO IV


CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADA POLA ORGANIZACIÓN SINDICAL  CIG E POLA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA.

Artigo 4º. Procedemento.
No apartado 4.f) deste artigo valórase con 5 puntos a acreditación da entidade en norma ISO de calidade ou plan de mellora EFQM.

A CIG e a CEG suxiren a supresión deste apartado e a apertura dun período transitorio, para os efectos de favorecer a progresiva implantación dun modelo de calidade real e operativo, que dea solucións de mellora á xestión das entidades.

ANEXO V


CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADA POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS UGT-GALICIA E CIG E POLA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA.

Artigo 4º. Procedemento.
Respecto ao disposto no apartado 4 deste artigo, as organizacións sindicais UGT-Galicia e CIG, así como a Confederación de Empresarios de Galicia consideran que deberían concretarse neste artigo as excepcións ás penalizacións, tendo en conta que se poden producir circunstancias totalmente alleas á vontade da entidade formativa.

ANEXO VI

CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADAS POLA CENTRAL SINDICAL CIG.

Primeira.- Artigo 7º. Determinación das subvencións para a acción formativa.
O apartado 3 deste artigo establece que o importe das accións formativas concretarase no produto de horas do curso polo número de alumnos e polo importe do módulo que lle corresponda á especialidade.

Esta organización propón a eliminación do modelo proposto para a cuantificación das subvencións destinadas a cada acción formativa, que entendemos desvencellado da realidade, xa que non ten en conta os custos reais que ten cada especialidade formativa en función das súas características e esixencias materiais de execución.

Na práctica pásase dun modelo de financiamento adaptado a cada especialidade, que contaba con 48 niveis económicos distintos segundo as especialidades, a un modelo que contempla dous niveis económicos, 9 e 13 €, que provoca diferenzas de financiamento en relación ao modelo anterior que conleva un encarecemento das accións formativas de entre un 10% e un 70% segundo a especialidade.

Segunda.- Artigo 9º. Determinación das subvencións para a acción formativa.
O apartado IV deste artigo establece, no seu último punto, que “as facturas deberán conter unha descrición completa e detallada da operación realizada.

As obrigas de facturación están reguladas legal e regulamentariamente, polo que se propón a eliminación desta frase.

ANEXO VII

CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADAS POLO SINDICATO NACIONAL DE CC.OO. DE GALICIA.

Primeira.- Artigo 4º. Procedemento.
Respecto ao disposto no apartado 4 deste artigo, o S.N. de CC.OO. de Galicia formula as seguintes consideracións:

1ª.- Que se avalíe con 15 puntos, en lugar de 10, o disposto no apartado b) deste apartado 4.
2ª.- Que se avalíe con 10 puntos, en lugar de 15, o disposto no apartado c) deste apartado 4, propoñéndose asi mesmo que se elimine o adxectivo “novas” que aparece xunto a “tecnoloxías”.
3ª.- Que, respecto ao establecido no apartado 4.i), se deberían concretar as excepcións á penalización para o caso das prácticas.

Segunda.- Artigo 9º. Custos subvencionables.
No apartado I.1.B deste artigo establécese a posibilidade de que o docente sexa contratado por contrato mercantil. Esta organización considera que é irregular a utilización desta modalidade de contratación para usos laborais e, polo tanto, non debería citarse na orde.

ANEXO VIII

CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADAS POLA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA

Primeira.- Artigo 4º. Procedemento.
A penalización establecida no apartado 4 deste artigo para aquelas entidades que non cumprisen co compromiso de realización de prácticas é excesiva, en primeiro lugar, porque o cumprimento non depende de forma exclusiva das entidades formadoras senón do alumnado, que nalgúns casos declina incorporarse a aquélas ou posee un elevado grao de absentismo no desenvolvemento do curso ou non cumpre o perfil idóneo e, en segundo lugar, das empresas que nas circunstancias actuais, onde o mantemento da actividade é incerto, non poden facer fronte a este compromiso. En todo caso, non se debe esquecer que ditas prácticas teñen carácter voluntario para o alumnado e as empresas, polo que consideramos a penalización contraditoria con esta voluntariedade das partes. Polo exposto, a CEG propón a eliminación desta penalización.

Na mesma liña, a valoración da inserción laboral do alumnado non debería ser unha responsabilidade exclusiva das entidades impartidoras, polo que o baremo debe rebaixar esta puntuación.

Asi mesmo, sería necesario establecer unha duración mínima das prácticas co obxecto de que teñan o peso apropiado na formación do alumnado e, por outra banda, que permitan ás empresas dotar ao alumnado dunha experiencia máis completa.

A CEG considera que debería eliminarse a obrigatoriedade de relacionar as empresas para a realización de prácticas non laborais no momento da solicitude. Pensamos que sería máis idóneo comunicar os datos no momento de realización de ditas prácticas cando teña que informarse das empresas, xunto con toda a documentación esixida.

As entidades deberían ter coñecemento da valoración da experiencia e xestión do centro, tendo en conta os informes técnicos de seguemento e da xestión administrativa e contable. Deste xeito, poden establecer actuacións de mellora co ánimo de alcanzar maior puntuación.

Segunda.- Artigo 18º. Selección de alumnos/as.
Respecto ao establecido no apartado 1.c) deste artigo, a CEG considera que, para garantir uns niveis de calidade na formación impartida, todo o alumnado dos cursos deben ter pasado por un proceso de selección, incluídas as persoas candidatas que os servizos de orientación determinen como asinantes dun itinerario personalizado de inserción que inclúa a especialidade formativa obxecto da proba.

Respecto ao establecido no apartado 1.e) i.deste artigo, sobre que a selección do alumnado que se realice mediante un anuncio en prensa deberase publicar en domingo, agás que o centro directivo correspondente da consellería autorice a súa publicación nun día distinto, a CEG propón que se acuda a esta posibilidade “sen necesidade de autorización previa”.
Terceira.- Artigo 21º. Módulos transversais.
A CEG considera que deberían revisarse as materias a impartir nestes módulos, incluíndo outras materias de interese para as persoas destinatarias (alfabetización en español/galego para inmigrantes) e os criterios para homologalos, posto que provocan duplicidades de xestión.

Cuarta.- Artigo 22º. Axudas para os/as alumnos/as desempregados (sic).
A CEG considera que sería conveniente que por parte do Servizo Público de Emprego se proporcione información aos organismos xestores dos cursos nos centros sobre as axudas percibidas polas persoas asistentes ao curso, para evitar situacións de incompatibilidade coas axudas recoñecidas e concedidas polos centros.

Asi mesmo, proponse substituir a axuda de transporte pola bolsa de asistencia, como existía en anteriores convocatorias, co obxecto de uniformar o criterio para os efectos de desprazamento, independentemente de que se utilice o transporte público ou non.

Quinta.- Artigo 25º. Prácticas en empresas.
No apartado C.2 deste artigo establécese que as empresas deberán comunicar aos representantes legais das persoas traballadoras na empresa unha relación do alumnado que vaia realizar as prácticas, as datas e horario de realización.

A CEG considera que as entidades non deben establecer os procedementos internos das empresas, co cal serán elas mesmas as que decidan o que nas súas empresas deben comunicar, a quen e como.

PROPOSTA ANEXO IV CEG


PROVINCIA DE A CORUÑA

A CORUÑA

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGN0108 FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
ADGC02 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
ADGF40 TÉCNICO DE OPERATIVA INTERNA EN OFICINAS FINANCIERAS
ADGF50 GESTOR COMERCIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
ADGD0108 GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA
ADGD0208 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
ADGG0108 ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
ADGI21 SECRETARIADO DE DIRECCION
ADGZ82 GESTION BASICA DE SOCIEDADES LABORALES
ADGX01 INGLES: GESTION COMERCIAL
ADGX04 EXPERTO EN GESTION DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES
ADGZ83 GERENTE DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL
ADGF01 INGLES FINANCIERO


Asimismo, y dada la importancia que están adquiriendo las metodologías no presenciales en la impartición de formación, tal como aparece reflejado en los datos referidos al 2009 publicados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y la consiguiente necesidad de cualificar a profesionales docentes para la impartición de formación en esas modalidades, sugerimos incluir también la especialidad:


CODIGO DENOMINACIÓN
SSCF11 METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA


Según los datos estadísticos disponibles en la página del Ministerio de Educación, las especialidades de la familia profesional de “informática” son las 4 más demandadas por los alumnos de Formación Profesional Reglada, por detrás de las familias de “Administración”, “Comercio y Marketing” y “Servicios Socioculturales a la Comunidad” por lo que proponemos incluir las siguientes especialidades en el anexo IV para las comarcas de A Coruña y Santiago.
A CORUÑA E SANTIAGO DE COMPOSTELA


CODIGO DENOMINACIÓN
IFCI3004 PROGRAMADOR DE APLICACIONES ORIENTADAS A OBJETOS
IFCI21 TÉCNICO EN SEGURIDAD DE REDES Y SISTEMAS
IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
IFCI16 ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
IFCX0304 DISEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA
IFCI13 PROGRAMADOR DE SISTEMAS


PROVINCIA DE LUGO

En función das necesidades recolleitas entre o tecido empresarial da Provincia de Lugo, queremos manifestar as nosas propostas con relación a elaboración do Anexo IV de prioridades formativas no programa de formación para persoas traballadoras ocupadas, tanto pola súa aplicabilidade aos sectores produtivos de maior peso na comarca coma a súas posibilidades de inserción laboral nese ámbito.

COMARCA A MARIÑA CENTRAL

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 56% de contratación no sector servizos, polo que consideramos que as seguintes accións formativas de carácter transversal a diversas ocupacións neste sector e incluso no sector Industria que acadou un 16% de contratación, deben incluirse como prioritarias.
A isto hai que sumar as consideracións formuladas polo noso empresariado, que nos seguintes casos, aínda non tendo unha contratación nesta ocupación leva demandando profesionais en materia de operacións internacionais, fundamentalmente no que afecta a industria pesqueira.
Por outra banda, estamos a detectar unha carencia moi elevada de formación básica no manexo de ferramentas informáticas, imprescindible para o desenvolvemento de prácticamente todos os postos de traballo, polo que tamén incluímos formación nestas especialidades, dado que nos estamos atopando, fundamentalmente nos casos de redirección profesional dos traballadores cunha carencia de este tipo de formación que é fundamental neutros sectores de actividade onde pode iniciar a súa nova trayectoria profesional.

Además de las ya señaladas en el borrador del Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias las siguientes especialidades:

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGF40 EMPLEADO OPERACIONES INTERNACIONALES
ADGC02 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
ADGX04 EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A LA RED INTERNET


Por la contra,  no nos parecen de carácter prioritario las especialidades:

CODIGO DENOMINACIÓN
HOTF10 AZAFATA / AUXILIAR DE CONGRESOS
IFCI10 PROGRAMADOR DE APLICACIONES / INFORMÁTICAS


COMARCA A MARIÑA OCCIDENTAL

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 32% de contratación no sector da industria e construcción, e un 14% máis na agricultura e gandaría leva asociado un servizo de transporte que ten demandado o noso tecido empresarial na zona.
Además de las ya señaladas en el borrador del Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias las siguientes especialidades:

CODIGO DENOMINACIÓN
TMVC30 CONDUTOR CAMIÓN PESADO


COMARCA A MARIÑA ORIENTAL

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 60% de contratación no sector servizos, polo que consideramos que as seguintes accións formativas de carácter transversal a diversas ocupacións neste sector e incluso asociadas no sector Industria que acadou un 10% máis de contratación, deben incluirse como prioritarias.

Por outra banda, estamos a detectar unha carencia moi elevada de formación básica no manexo de ferramentas informáticas, imprescindible para o desenvolvemento de prácticamente todos os postos de traballo, polo que tamén incluímos formación nestas especialidades, dado que nos estamos atopando, fundamentalmente nos casos de redirección profesional dos traballadores cunha carencia de este tipo de formación que é fundamental neutros sectores de actividade onde pode iniciar a súa nova trayectoria profesional.

Además de las ya señaladas en el borrador del Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias las siguientes especialidades:


CODIGO DENOMINACIÓN
AGAR0108 APROVECHAMIENTOS FORESTALES
ADGC02 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A LA RED INTERNET


COMARCA A ULLOA

No nos parece de carácter prioritario la especialidad:

CODIGO DENOMINACIÓN
IFCI10 PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

COMARCA CHANTADA

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 52% de contratación no sector servizos, polo que consideramos que as seguintes accións formativas de carácter transversal a diversas ocupacións. Por outra banda estamos a detectar unha carencia moi elevada de formación básica no manexo de ferramentas informáticas, imprescindible para o desenvolvemento de prácticamente todos os postos de traballo, polo que tamén incluímos formación nestas especialidades, dado que nos estamos atopando, fundamentalmente nos casos de redirección profesional dos traballadores cunha carencia de este tipo de formación que é fundamental neutros sectores de actividade onde pode iniciar a súa nova trayectoria profesional.

Además de las ya señaladas en el borrador del Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias las siguientes especialidades:

CODIGO DENOMINACIÓN
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A LA RED INTERNET


COMARCA LUGO

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 75% de contratación no sector servizos, polo que consideramos que as seguintes accións formativas de carácter transversal a diversas ocupacións neste sector.
A isto hai que sumar as consideracións formuladas polo noso empresariado, que nos seguintes casos, aínda non tendo unha contratación nesta ocupación en concreto ten a necesidade de incorporar profesionais en materia de innovación, fundamentalmente no que afecta a industria e aos sectores de agricultura.
Por outra banda, unha vez máis estamos a detectar unha carencia moi elevada de formación básica no manexo de ferramentas informáticas, imprescindible para o desenvolvemento de prácticamente todos os postos de traballo, polo que tamén incluímos formación nestas especialidades, dado que nos estamos atopando, fundamentalmente nos casos de redirección profesional dos traballadores cunha carencia de este tipo de formación que é fundamental neutros sectores de actividade onde pode iniciar a súa nova trayectoria profesional.
Ademáis das xa sinaladas no borrador do Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias as seguintes especialidades:


CODIGO DENOMINACIÓN
COMV20 AGENTE COMERCIAL
COMV30 VENDEDOR TÉCNICO
COMC10 EMPLEADO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE
ADGC02 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
ADGF01 INGLÉS FINANCIERO
ADGX01 INGLES: GESTIÓN COMERCIAL
ADGC20 GESTOR DE COBROS Y SOLVENCIA
XXADGA0030 AGENTE INNOVACIÓN
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A LA RED INTERNET
IFCX0304 DESEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA
IFCI21 TECNICO EN SEGURIDAD DE REDES Y SISTEMAS
SSCF01 INTRODUCION A LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA
SSCF11 METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
SSCF40 TECNICO DE FORMACION


Por la contra,  no nos parece de carácter prioritario a la especialidad:

CODIGO DENOMINACIÓN
SSCD10 EMPLEADA DE HOGAR


COMARCA OS ANCARES

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 49% de contratación no sector servizos, polo que consideramos que as seguintes accións formativas de carácter transversal a diversas ocupacións neste sector.
A isto hai que sumar o entorno socio-económico da comarca no que se está a dinamizar o sector turístico. Unha comarca cun alto valor paixasístico e natural, Parque Natural, Reserva da Biosfera, etc, no que o grao de formación no sector turístico é prácticamente nulo, polo que consideramos que aínda non tendo unha contratación nesta ocupación en concreto neste momento, existe unha necesidade de incorporar profesionais en materia de servizos turísticos, hostalaría,. Etc.,
Por outra banda, seguimos manifestando a carencia de formación básica no manexo de ferramentas informáticas, imprescindible para o desenvolvemento de prácticamente todos os postos de traballo, polo que tamén incluímos formación nestas especialidades, dado que nos estamos atopando, fundamentalmente nos casos de redirección profesional dos traballadores cunha carencia de este tipo de formación que é fundamental neutros sectores de actividade onde pode iniciar a súa nova trayectoria profesional.
Ademáis das xa sinaladas no borrador do Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias as seguintes especialidades:


CODIGO DENOMINACIÓN
ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
HOTA0308 RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS
HOTG20 GUIA DE RUTA
HOTI10 TECNICO INFORMACIÓN TURÍSTICA
HOTI0108 PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN VISITANTE
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A LA RED INTERNET

COMARCA SARRIA

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 54% de contratación no sector servizos, polo que consideramos que as seguintes accións formativas de carácter transversal a diversas ocupacións neste sector.
A isto hai que sumar o entorno socio-económico do núcleo principal da comarca (Sarria) que está fundamentado no sector do Comercio.
Por outra banda, seguimos manifestando a carencia de formación básica no manexo de ferramentas informáticas, imprescindible para o desenvolvemento de prácticamente todos os postos de traballo, polo que tamén incluímos formación nestas especialidades, dado que nos estamos atopando, fundamentalmente nos casos de redirección profesional dos traballadores cunha carencia de este tipo de formación que é fundamental neutros sectores de actividade onde pode iniciar a súa nova trayectoria profesional.

Además de las ya señaladas en el borrador del Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias las siguientes especialidades:

CODIGO DENOMINACIÓN
COMVO18 ACTIVIDADES DE VENTA
COMV30 VENDEDOR TÉCNICO
COMC10 EMPLEADO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A LA RED INTERNET


COMARCA TERRA CHA

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 50% de contratación no sector servizos, polo que consideramos que as seguintes accións formativas de carácter transversal a diversas ocupacións neste sector.
Por outra banda, seguimos manifestando a carencia de formación básica no manexo de ferramentas informáticas, imprescindible para o desenvolvemento de prácticamente todos os postos de traballo, polo que tamén incluímos formación nestas especialidades, dado que nos estamos atopando, fundamentalmente nos casos de redirección profesional dos traballadores cunha carencia de este tipo de formación que é fundamental neutros sectores de actividade onde pode iniciar a súa nova trayectoria profesional.
Ademáis das xa sinaladas no borrador do Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias as seguintes especialidades:


CODIGO DENOMINACIÓN
ADGC02 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
COMC10 EMPLEADO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A LA RED INTERNET

Por la contra,  no nos parece de carácter prioritario la especialidad:

CODIGO DENOMINACIÓN
IFCI5004 ADMINISTRADOR DE REDES


COMARCA TERRA DE LEMOS

Atendendo o número de afiliacións a S.S. en alta laboral segundo os datos do IGE nesta comarca alcanzouse un 67% de contratación no sector servizos, polo que consideramos que as seguintes accións formativas de carácter transversal a diversas ocupacións neste sector.
Ademáis polo seu conformado histórico-paixasístico  consideramos que existe unha demanda de profesionais no sector da hostelería e demáis formación no ámbito turístico.
Por outra banda, seguimos manifestando a carencia de formación básica no manexo de ferramentas informáticas, imprescindible para o desenvolvemento de prácticamente todos os postos de traballo, polo que tamén incluímos formación nestas especialidades, dado que nos estamos atopando, fundamentalmente nos casos de redirección profesional dos traballadores cunha carencia de este tipo de formación que é fundamental neutros sectores de actividade onde pode iniciar a súa nova trayectoria profesional.
Ademáis das xa sinaladas no borrador do Anexo IV, consideramos que se deberían contemplar como prioritarias as seguintes especialidades:
CODIGO DENOMINACIÓN
ADGC02 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN
COMC10 EMPREGADO DE INFORMACIÓN AO CLIENTE
COMVO18 ACTIVIDADES DE VENDA
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A REDE INTERNET
ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN AO PÚBLICO
HOTI10 TECNICO INFORMACIÓN TURÍSTICA
HOTI0108 PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN VISITANTE


PROVINCIA DE OURENSE

Propuestas de inclusión:

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGA30 ADMINISTRATIVO COMERCIAL
ADGA50 ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PYMES
IFCX0304 DISEÑADOR WEB MULTIMEDIA
IFCI7004 ADMINISTRADOR DE SERVIDORES Y PÁGINA WEB
IFCX02 INICIACIÓN A LA REDE INTERNET
COMV20 AGENTE COMERCIAL
COMV30 VENDEDOR TÉCNICO
ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
ADGX04 EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES
FMEL10 CALDERERO INDUSTRIAL
FMEL53 CONSTRUCTOR SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
EOCI10 FONTANERO
RGD01 PROGRAMAS DE RETOQUE DIGITAL Y ESCANEADO DE IMÁGENES
ARGD10 TÉCNICO AUXILIAR EN DISEÑO GRÁFICO
ARGD30 TÉCNICO AUXILIAR EN DISEÑO INDUSTRIAL
ARGD40 TÉCNICO AUXILIAR EN DISEÑO DE INTERIORES
EOCT20 AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA
COMV30 VENDEDOR TÉCNICO
ADGI01 INGLÉS ATENCIÓN AL CLIENTE
SSCA10 TÉCNICO EN CONSUMO
ADGF10 EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS
SSCF11 METODOLOGÍA DE FORMACIÓN ABIERTA A DISTANCIA
COMV20 AGENTE COMERCIAL
ADGF60 EMPLEADO DE GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS
ADGI21 SECRETARIADO DE DIRECCIÓN
IFCX0304 DISEÑO WEB MULTIMEDIA
ADGI21 SECRETARIADO DE DIRECCIÓN
ADGA30 ADMINISTRATIVO COMERCIAL
ADGA10 EMPLEADO DE OFICINA
HOT10108 PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE


COMARCA DE VALDEORRAS

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGA30 ADMINISTRATIVO COMERCIAL
ADGS50 ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PYMES
AFCX0304 DISEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA
ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
ADGI02 FRANCÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO

Justificación:

Según o último informe do Comité Provincial de Emprego e seguemento da contratación laboral de Ourense, no mes de outubro rematou cun total de 25.014 persoas paradas nas oficinas de emprego da provincia, 1.147 máis que o mes anterior, cun incremento dun 4,81% Con referencia ao mesmo mes do ano anterior, hai 1.557 máis rexistradas como paradas, un 6,64% máis.

Por nível de estudos hai 10.701 persoas ata o certificado de escolaridade, 6.872 con ensino obrigatório, 3.001 con formación profesional, 2.327 con BUP, bacharelato ou COU, e 2.099 titulados universitários.

Por sectores hai rexistradas 921 persoas no sector primário, 3.687 na industria, 3.544 na construcción, 12.616 no sector servizos e 2.932 sen emprego anterior.

Na comarca de Ourense hai 11.517 parados e en Valdeorras 2.179.

Analizados estes datos parécenos imprescindible da formación nas áreas indicadas a continuación, como un instrumento de mellora das competencias profesionais das persoas desempregadas nestas comarcas.

COMARCA OURENSE

Administrativo comercial –ADGA30
Experto en xestión de salarios e seguros sociais – ADGX04

Ourense é unha comarca onde o sector servizos ten un peso importante e onde a pesar do contexto de crise mantense a demanda de profesionais na área administrativo-comercial; esta figura é necesaria na medida en que non se pode concibir unha empresa cunha xestión eficiente dos recursos e o coñecemento sen o perfil dun administrativo comercial ou persoal que de xeito directo ou externalizado asuma a xestión dos salarios e seguros sociais. A necesidade desta acción formativa fundámentase por unha banda no incremento do persoas desempregadas que demandan unha maior formación e que poden aproveitar o tempo en desemprego para a mellora da súa cualificación en áreas con posibilidades de atopar un emprego; e por outra banda no feito de que segue a existir demanda por parte das empresas para a cobertura deste posto de traballo e por tanto trátase tamén de formar para dar resposta a aqueles postos de traballo que é necesario cubrir.
A acción formativa “Administrativo comercial” serve tamén como complemento da formación especializada na área comercial para os alumnos que remataron os seus estudos  dos ciclos de formación profesional e tamén  para profesionais que se atopan en situación de desemprego e desexan reciclarse ou especializarse. Según datos do Servizo Público do Emprego da provincia a mellora da cualificación dun traballador permitiralle incrementar as posibilidades de atopar un posto de traballo.

Administrador de servidores e páxinas web – IFCI7004
Iniciación á rede internet – IFCX02
O uso das novas tecnoloxías e de internet nas empresas é un activo clave para a competitividade e produtividade das mesmas, en especial nas nosas pemes.                O desenvolvemento tecnolóxico –internet, comunicacións, a informática e o uso das súas distintas aplicacións– está producindo cambios significativos na estrutura económica e social e no conxunto das relacións sociais, e o seu uso é menor sobre todo nas pemes, é dicir, na tipoloxía de empresas que máis abundan na nosa provincia, de ahí a importancia de incidir na formación para que as persoas que opten a un traballo nas mesmas estén cualificadas neste ámbito. Diversos estudos destacan que as organizacións non están conseguindo mellorar os seus resultados por un uso deficiente nesta área, fundamentalmente polas seguintes causas:
1. Descoñecemento total ou parcial das importantes oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías
2. Subestimar as posibilidades que brindan as novas tecnologías sobre todo Internet á empresa
3. Falta de planificación no proceso de integración de Internet
4. Falta de personal cualificado  nesta área
5. Non se remodelan os procesos da empresa para a correcta adecuación do negocio
6. No se ten como prioritario
7. Resistencia ao cambio.
8. Falta de metodoloxía para o avance neste ámbito
De ahí a importancia de incidir na formación nesta área.


Deseñador web multimedia –IFCX0304
A acción formativa “Deseñador Web e Multimedia” permite ofrecer un servizo multidisciplinar ás empresas, para  optimizar os seus servizos, permite mellorar a súa imaxe cara ao exterior (identificación de empresa e servizos ofertados), mellorar os seus propios recursos, abaratar  custos. Trátase tamén dun curso que serve de complemento á formación doutras ramas como a administrativa, e para estudantes que remataron a súa formación académica e que buscan especializarse e ampliar coñecementos. Na nosa provincia segue a ser unha opción interesante de cara a atopar un posto de traballo nun sector en auxe como é o das novas tecnoloxías.


Axente comercial – COMV20 ou Vendedor técnico – COMV30
Un dos perfis con maior demanda por parte das empresas na nosa provincia é o de vendedor técnico ou o de axente comercial. De feito basta observar as ofertas de emprego publicadas na prensa para concluir que se trata dunha profesión de que        segue a estar moi demandada de profesionais. Incidir na formación destes perfís para desenvolver un traballo serio e riguroso redundará na competividade das nosas empresas en sectores nos que ten que incidirse dun xeito máis directo na comercialización dun produto, ou mesmo na súa distribución, para que poida chegar ao mercado con estándares de calidade e cun marketing axeitado. A isto teríamos que engadir a importancia cada vez maior de desenvolver accións para a internacionalización das nosas empresas nas que a figura dun bo comercial tamén será clave para vender máis e mellor.

Inglés: atención ao público – ADG101
Según un recente informe sobre a formación en Galícia o coñecemento de idiomas incrementa nun 44% as posibilidades de atopar un emprego e para os perfís profesionais medios e altos esíxese o coñecemento do inglés no 80% das ofertas publicadas. O coñecemento de idiomas debe ser por tanto unha prioridade tanto para  as persoas desempregadas como para as traballadoras, xa que é unha competencia esencial, e os centros de formación debemos implicarnos en dar cobertura a esta esixencia.
Na actual situación de economía de mercado que vivimos en Ourense, moitas empresas necesitan buscar oportunidades comerciais fóra das súas fronteiras.            As empresas mandan os seus empregados aos centros para que os cualifiquemos e os fagamos avanzar en habilidades clave para os negocios: xestión eficiente dos e-mails, reunións produtivas, presentacións eficaces. Ademais, é fundamental que os centros de formación sexamos conscientes da importancia que hoxe en día ten o coñecemento de idiomas. É fundamental preparar os alumnos para o seu acceso ao mercado do traballo. Formalos a través de cursos técnicos para achegar valor ás empresas, ou en novas profesións en sectores punteiros como o turismo, as enerxías renovables, en sectores e actividades de nova implantación nos parques empresariais da nosa provincia. Resulta prioritario darlles formación naqueles idiomas que axuden ás nosas empresas na súa promoción internacional.
A acción formativa “Inglés: Atención ao Público” serve como complemento da formación de outras moitas  ramas: administrativa, hostaleira, informática, técnicas de venda,… tanto para os alumnos que remataron os seus estudos como para profesionais que se atopan en situación de desemprego e desexan reciclarse.
Pero ademais nunha economía na que se están promovendo dende a Administración Pública a  internacionalización e actividade exportadora: en sectores como o da louxa, o viño, a promoción turística, o sector eólico, etc. faise imprescindible o coñecemento do idioma inglés para desenvolver calquera traballo cualificado, motivo polo que, segundo os datos obtidos na oficina do Servizo Público de Emprego de Ourense as empresas  demandan persoal cun  nivel de mínimo de  idiomas, tanto en comprensión oral como escrita.

Caldeireiro industrial – FMEL10
Constructor soldador de estruturas metálicas – FMEL53
Fontaneiro – EOCI10
A crise da construción aínda que en Ourense non é tan acusada como noutros lugares trouxo consigo a reorientación dalgúns perfís profesionais cara outras profesións con maior demanda ou máis industriais nos que existen necesidades de persoal, pero nos que debemos incidir na súa formación e cualificación.

A Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao de Viñas realizou unha enquisa para averiguar as demandas laborais e de formación que requiren as empresas de dito Polígono (principal núcleo estratéxico a nivel empresarial na provincia) coa finalidade de dar resposta ás solicitudes dos empresarios a través de cursos formativos. Grazas á mesma detectouse unha falta de coñecementos técnicos-profesionais específicos do posto de traballo para determinadas empresas. En concreto as profesións máis demandadas polas empresas son mecánicos, electricistas, soldadores, comerciales, montadores, fresadores, caldeireiros, instaladores de frío, fontaneiros  e en menor medida operarios da rama téxtil, poliéster e plásticos.

O estudo levouse a cabo con empresas de diferentes sectores e tamaños, en canto ao nº de traballadores se refire para averiguar os profesionais que se necesitan e desta maneira tratar de orientar os cursos formativos ás demandas actuais de emprego, optimizando os recursos públicos. Entre os sectores consultados atópase o de comercio, industria de alimentación e bebidas, industrias químicas, da madeira, téxtil e confección, metalurxia, servizos, reparación de vehículos de motor, transporte de mercancías, industria de produtos minerais e metálicos.

COMARCA VALDEORRAS

Segundo os datos facilitados polo Pacto, referidos ao mes de outubro de 2010, o sector servizos segue sendo o que máis poboación desempregada acumula,  con 1149 parados, seguido do sector industria, con 641 parados. Entre os dous sectores concentran un 70,89% da poboación desempregada do Pacto. O Pacto Territorial de Emprego de Valdeorras agrupa a catorce concellos do Oriente Ourensán que pertencen a tres comarcas diferentes (Valdeorras, Terras de Trives e Viana do Bolo).  

ADMINISTRATIVO COMERCIAL - ADGA30
A comarca de Valdeorras conta cun único centro de formación,  ubicado na localidade de O Barco de Valdeorras,  onde se imparten os ciclos formativos de formación profesional de Administración e Finanzas,  de grao superior,  e de Xestión Administrativa, de grao medio.  Ata o pasado ano de 2009  esta formación tamén era impartida no Instituto de Educación Secundaria Cosme López  de A Rúa,  pero foi suprimida no curso 2009- 2010.

Dende o Instituto de Educación Secundaria  Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras  nos comunican que estes ciclos se imparten en dúas aulas e que cada unha delas conta con 30 alumnos (o máximo permitido), motivo polo que  non se pode cubrir a demanda de alumnos interesados nesta  formación.  A Dirección do centro manifesta tamén que  o incremento da demanda desta formación obedece principalmente ao incremento do desemprego no sector da louxa, no que ata o de agora se empregaba moita xente con escasa cualificación.

A acción formativa “Administrativo comercial” serve como complemento da formación especializada na área comercial  para os alumnos que remataron os seus estudos  dos ciclos de formación profesional e tamén  para profesionais que se atopan en situación de desemprego e desexan reciclarse ou especializarse.

Segundo os datos facilitados polo Servizo de Emprego de O Barco de Valdeorras, nas ofertas de emprego rexistradas se demostra que en moitos caso  as empresas demandan desempregados  que teñan realizado un curso do plan formativo AFD actualizado,  sendo máis valorado este requisito que a propia titulación. Este dato tamén se puido  constatar a través do traballo desenvolvido polo Servizo de Orientación Laboral da Asociación Empresarial de Valdeorras.

Outro aspecto a ter en conta e que no ano 2010, do total dos desempregados que participaron nas accións formativas AFD na comarca de Valdeorras, un 13,33% asistiu a cursos relacionados coa rama administrativa, e outro 13,33% realizou  a acción formativa “Inglés: Atención ao público” que impartiu a Asociación Empresarial de Valdeorras. Todos os alumnos que participaron na dita acción formativa comunicaron o seu desexo de facer un curso da rama administrativa, co obxecto de completar a súa formación.

Tamén hai que destacar  que nas proximidades da comarca de Valdeorras non existe ningún outro Centro, fora de O Barco,  que  imparta ciclos da rama  Administrativa, estando os mais próximos en Ponferrada (León) e en Monforte de Lemos (Lugo),  

Todos as razóns expostas aconsellan a impartición na comarca de Valdeorras dun Certificado de Nivel 3 da rama Administrativa.

ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PEMES - ADGA50
A comarca de Valdeorras conta cun único centro de formación,  ubicado na localidade de O Barco de Valdeorras,  onde se imparten os ciclos formativos de formación profesional de Administración e Finanzas,  de grao superior,  e de Xestión Administrativa, de grao medio.  Ata o pasado ano de 2009  esta formación tamén era impartida no Instituto de Educación Secundaria Cosme López  de A Rúa,  pero foi suprimida no curso 2009- 2010.


Dende o Instituto de Educación Secundaria  Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras  nos comunican que estes ciclos se imparten en dúas aulas e que cada unha delas conta con 30 alumnos (o máximo permitido), motivo polo que  non se pode cubrir a demanda de alumnos interesados nesta  formación.  A Dirección do centro manifesta tamén que  o incremento da demanda desta formación obedece principalmente ao incremento do desemprego no sector da louxa, no que ata o de agora se empregaba moita xente con escasa cualificación.

A acción formativa “Administrativo polivalente para Pemes” serve como complemento da formación especializada na área comercial  para os alumnos que remataron os seus estudos  dos ciclos de formación profesional e tamén  para profesionais que se atopan en situación de desemprego e desexan reciclarse ou especializarse.

Segundo os datos facilitados polo Servizo de Emprego de O Barco de Valdeorras, nas ofertas de emprego rexistradas se demostra que en moitos caso  as empresas demandan desempregados  que teñan realizado un curso do plan formativo AFD actualizado,  sendo máis valorado este requisito que a propia titulación. Este dato tamén se puido  constatar a través do traballo desenvolvido polo Servizo de Orientación Laboral da Asociación Empresarial de Valdeorras.

Outro aspecto a ter en conta e que no ano 2010, do total dos desempregados que participaron nas accións formativas AFD na comarca de Valdeorras, un 13,33% asistiu a cursos relacionados coa rama administrativa, e outro 13,33% realizou  a acción formativa “Inglés: Atención ao público” que impartiu a Asociación Empresarial de Valdeorras. Todos os alumnos que participaron na dita acción formativa comunicaron o seu desexo de facer un curso da rama administrativa, co obxecto de completar a súa formación.


Tamén hai que destacar  que nas proximidades da comarca de Valdeorras non existe ningún outro Centro, fora de O Barco,  que  imparta ciclos da rama  Administrativa, estando os mais próximos en Ponferrada (León) e en Monforte de Lemos (Lugo),  
DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA - IFCX0304
A alta demanda de cursos relacionados coas novas tecnoloxías da información  fai necesaria a impartición de accións formativas desta rama.

A acción formativa “Deseñador Web e Multimedia” permite ofrecer un servizo multidisciplinar as empresas, para  optimizar os seus servizos, permite mellorar a súa imaxe cara ao exterior (identificación de empresa e servizos ofertados), mellorar os seus propios recursos, abaratar  custes…… Tamén  se trata dun curso que serve de complemento á formación doutras ramas como a administrativa, e para estudantes que remataron a súa formación académica e que buscan especializarse e ampliar coñecementos.

Na comarca de Valdeorras non hai ningún Centro de Educación Secundaria que imparta formación relacionada coa rama informática, xa que no Instituto de Educación Secundaria Cosme López Rodríguez de A Rúa se suprimiu este  ciclo no curso académico 2009-2010.INGLÉS: ATENCIÓN AO PÚBLICO - ADGI01
A comarca de Valdeorras conta cunha única Escola Oficial de Idiomas, ubicada no Instituto de Educación Secundaria Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras, que imparte os grupos de iniciación, intermedio e avanzado de inglés.

Os grupos de iniciación e intermedio están completos e teñen xente en lista de espera, xa que a  demanda da Escola de Idiomas se incrementou de xeito moi significativo nos dous últimos anos.
A crise da louxa que esta a sufrir a comarca de Valdeorras e un dos factores que inflúe na alta demanda de accións formativas en idiomas.

A acción formativa “Inglés: Atención ao Público” serve como complemento da formación de case que tódalas  ramas: administrativa, hostaleira, informática, técnicas de venda,… tanto para os alumnos que remataron os seus estudos como para profesionais que se atopan en situación de desemprego e desexan reciclarse.
A  economía da comarca de Valdeorras está baseada en gran parte na actividade  exportadora, fundamentalmente nos sectores da  louxa e do viño, tendo como destino principal Francia, Inglaterra e Alemania. Este feito  fai imprescindible o coñecemento do idioma inglés para desenvolver  calquera traballo cualificado, motivo polo que, segundo os datos obtidos na oficina do Servizo Público de Emprego de O Barco de Valdeorras,  as empresas  demandan persoal cun  nivel de mínimo de  idiomas, tanto en comprensión oral como escrita.

FRANCÉS: ATENCIÓN AO PÚBLICO - ADGI02
A comarca de Valdeorras conta cunha única Escola Oficial de Idiomas, ubicada no Instituto de Educación Secundaria Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras, que imparte os grupos de iniciación, e intermedio de francés.

A acción formativa “Francés: Atención ao Público” serve como complemento da formación de case que tódalas  ramas: administrativa, hostaleira, informática, técnicas de venda,… tanto para os alumnos que remataron os seus estudos como para profesionais que se atopan en situación de desemprego e desexan reciclarse.

A  economía da comarca de Valdeorras está baseada en gran parte na actividade  exportadora, fundamentalmente nos sectores da  louxa e do viño, tendo como destino principal Francia, Inglaterra e Alemania. Este feito  fai imprescindible o coñecemento do idioma inglés para desenvolver  calquera traballo cualificado, motivo polo que, segundo os datos obtidos na oficina do Servizo Público de Emprego de O Barco de Valdeorras,  as empresas  demandan persoal cun  nivel de mínimo de  idiomas, tanto en comprensión oral como escrita.


PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Propuestas de inclusión:

VIGO

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGA20 ADMINISTRATIVO DE PERSONAL
ADGC21 GESTOR DE SOLVENCIA Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
ADGF01 INGLÉS FINANCIERO
ADGF02 FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
ADGI04 PORTUGUÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
ADGI21 SECRETARIADO DE DIRECCIÓN
ADGX01 INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
ADGX02 FRANCÉS: GESTIÓN COMERCIAL
ADGX04 EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS
COME10 AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR
COMV30 VENDEDOR TÉCNICO
COMX01 TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIOR
IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
IFCI21 TÉCNICO EN SEGURIDAD DE REDES
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCX02 INICIACIÓN A LA RED INTERNET
IFCX0304 DISEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA
SANC20 AUXILIAR DE ENFERMARÍA EN HOSPITALIZACIÓN
SSCC10 AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y CENTR
SSCF10 FORMADOR OCUPACIONAL


TABEIROS-TERRA DE MONTES

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGA20 ADMINISTRATIVO DE PERSONAL
ADGA40 ADMINISTRATIVO CONTABLE
ADGC02 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTION
ADGF60 EMPLEADO DE GESTIÓN FINANCIERA
ADGI21 SECRETARIADO DE DIRECCIÓN
ADGX01 INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
ADGX04 EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIOO MORRAZO

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGC02 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GE
ADGC40 GESTOR DE COLOCACIÓN
ADGC41 GESTIÓN DE EMPLEO
ADGX01 INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
ADGX02 FRANCÉS: GESTIÓN COMERCIAL
ARGD10 TÉCNICO AUXILIAR EN DISEÑO GRÁFICO
IFCI16 ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
IFCI4004 PROGRAMADOR DE BASE DE DATOS R
IFCX0304 DESEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA
SSCF40 TÉCNICO DE FORMACIÓN


PONTEVEDRA

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGF01 INGLÉS FINANCIERO
ADGF10 EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE EN
ADGX01 INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
SSCF10 FORMADOR OCUPACIONAL
SSCF40 TÉCNICO DE FORMACIÓN


O CONDADO

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGF02 FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
ADGF60 EMPLEADO DE GESTIÓN FINANCIERA
ADGI21 SECRETARIADO DE DIRECCIÓN
ADGX01 INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
ADGX04 EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS
COMC10 EMPLEADO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE
COMX01 TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIOR


O SALNES

CODIGO DENOMINACIÓN
ADGF01 INGLÉS FINANCIERO
ADGF60 EMPLEADO DE GESTIÓN FINANCIERA
COMC10 EMPLEADO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE
COMX01 TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIOR
IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2010.

ANEXO IX

PROPOSTA ANEXO IV DE UGT-GALICIA


Queremos incluír este cursos no anexo IV de cursos prioritarios polas seguintes razóns:

- A situación cambiante do mundo económico e laboral impide facer predicións válidas e racionais de cales van a ser os próximos xacementos de emprego a M/P e L/P.

- As aulas que temos homologadas requiríronos unha forte inversión, e algunha das inclusións das nosas propostas teñen que ver con esta circunstancia.

- Os criterios que se utilizan manexan variables como a alta e media contratación, e estas variables carecen de relevancia estadistica neste momento en que nos atopamos, por outra banda o numero de contratos reduciuse en  4300 no mes de novembro de 2010 con respecto ao mes anterior.

- Todos e cada un dos cursos que incluímos na nosa proposta tiveron unha demanda amplísima que superou as posibilidade reais da incorporación aos mesmos como alumnos.

- A nosa proposta complementa a priorización que reflicte o anexo do borrador que hoxe ditaminamos.


LOCALIDADE COD. ESP. DENOMINACIÓN
Coruña ITCI10 PATRONISTA ESCALADOR
Coruña ITCI30 MAQUINISTA DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL
Coruña ARTT40 MODISTO/A
Coruña ELEL10 ELECTRICISTA DE EDIFICIOS
Coruña ELEL14 ELECTRONICISTA BÁSICO DE EDIFICIOS
Coruña ELEC10 AUXILIAR DE MONTAXES ELECTRÓNICAS
Coruña IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Coruña IFCX02 INICIACIÓN Á REDE INTERNET
Coruña IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
Coruña IFCX0304 DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA
Coruña ADGC02 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN
Coruña SANC20 AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN

Ferrol ADGC02 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN
Ferrol ARGD02 DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3D
Ferrol DI0111 DESEÑO GRÁFICO XERAL
Ferrol IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Ferrol IFCX02 INICIACIÓN Á REDE INTERNET
Ferrol ADGI21 SECRETARIADO DE DIRECCCIÓN
Ferrol IFCX0304 DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA
As Pontes ADGC02 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN
As Pontes IFCX0304 DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA
As Pontes IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO

Santiago SANC10 CELADOR SANITARIO
Santiago SANC20 AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN
Santiago SAND10 TÉCNICO EN DIETÉTICA E NUTRICIÓN
Santiago IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
Santiago IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Santiago FMEL60 SOLDADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS PESADAS
Santiago FMEL6206 SOLDADOR Ó ARCO ELÉCTRICO (BÁSICO)
Melide IFCI17 TECNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
Melide IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Melide IFCX02 INICIACIÓN Á REDE DE INTERNET

Cee ADGC02 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN
Cee IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Cee IFCX02 INICIACIÓN Á REDE INTERNET

Barbanza IFCX02 INICIACIÓN Á REDE INTERNET
Barbanza IFCX03 DESEÑO DE PÁXINAS WEB
Barbanza IFCX01 OFIMÁTICA

A Ulloa IFCX0304 DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA
A Ulloa IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Terra Cha IFCX0304 DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA
Terra Cha IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
Terra Cha ADGC02 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN

Monforte IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Monforte IFCX0304 DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA
Monforte SANC40 AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SAÚDE MENTAL E TOXICOMANÍA
Monforte IFCX02 INICIACIÓN Á REDE INTERNET
Chantada ARTT40 MODISTO/A

Ourense IFCX02 INICIACIÓN A REDE DE INTERNET
Ourense IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Ourense ADGC02 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN
Ourense IFCX0304 DISEÑADOR WEB E MULTIMEDIA

Verín ELEL10 ELECTRICISTA DE EDIFICIOS
Verín ADGA10 EMPREGADO DE OFICINA  
Verín IFCI3 INFORMÁTICA DE USUARIO
Verín IFCX02 INICIACIÓN Á REDE INTERNET

Pontevedra IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
Pontevedra IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Pontevedra IFCX02 INICIACIÓN Á REDE INTERNET
Pontevedra ADGC02 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN
Pontevedra ARGD02 DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3D
Pontevedra IFCX0304 DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA
Pontevedra SANC20 AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN
Pontevedra ELEL14 ELECTRONICISTA BÁSICO DE EDIFICIOS

Vigo ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN Ó PÚBLICO
Vigo ADGI02 FRANCÉS: ATENCIÓN Ó PUBLICO
Vigo IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Vigo ELET14 MANTEMENTO SISTEMAS INDUSTRIAS DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADOS
Vigo ARGD02 DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3D

Lalin IFCI23 INFORMÁTICA DE USUARIO
Lalin SANC10 CELADOR SANITARIO
Lalin SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS
Lalin SAND10 TÉCNICO EN DIETÉTICA E NUTRICIÓN

ANEXO X

PROPOSTA ANEXO IV DO S.N. DE CC.OO. DE GALICIA:

1ª.- O S.N. de CC.OO. de Galicia considera que debería incluirse na comarca de Ferrol o seguinte curso:

Electricidade de edificios e electricidade industrial .

2ª.- O S.N. de CC.OO. de Galicia considera que debería incluirse na comarca de Santiago os cursos correspondentes a todas as soldaduras.