ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
DITAME 35/14

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixido a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

I. ANTECEDENTES

O día 24 de novembro de 2014 tivo entrada no Consello Galego de Relacións Laborais escrito da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, co que remite o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixido a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2015, e solicita o ditame preceptivo deste organismo sobre o citado proxecto normativo, para así dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais.

Segundo a Exposición de Motivos, estes programas concíbense como uns programas mixtos de formación e emprego que, promovidos por entidades locais, están dirixidos a mellorar a ocupabilidade das persoas de dezaoito ou máis anos e menores de vinte e cinco, ou menores de trinta no caso de persoas con un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, que non estean traballando nin participando en actuacións educativas ou formativas, a través da súa cualificación profesional en alternancia coa adquisición de experiencia laboral mediante a realización de obras ou a prestación de servizos de utilidade pública ou interese social. Estas persoas deberán estar identificadas na base de datos do Sistema de Garantía Xuvenil en España e acreditar previamente o cumprimento dos requisitos de acceso ao programa.

Nesta convocatoria de 2015, a distribución provincial de créditos para o financiamento destes programas realizarase segundo o número de persoas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

O financiamento das axudas e subvencións previstas nesta orde realizarase con cargo aos créditos da aplicación 11.03.322A.460.2 do proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, por un importe de 3.243.243 de euros. Para o exercicio de 2016, as subvencións financiaranse con cargo á mesma aplicación polo importe de 1.500.000 de euros.
Á vista do borrador agora remitido e do texto da orde para o exercicio de 2014, publicado no DOG o día 16 de maio de 2013 (modificada pola Orde de 23 de xaneiro de 2013 (DOG do 10/01/2014), obsérvase que no ditame emitido polo Consello con data 27 de marzo de 2013 (Ditame 40/13) se tiveron en conta algunhas das consideracións manifestadas polas organizacións sindicais e empresarial que integran o Consello.


Do novo proxecto normativo destácanse os seguintes aspectos:

Na Orde anterior as persoas beneficiarias eran persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, cunha idade igual ou superior aos dezaoito anos, mentres que nesta (artigo 1º, número 2) son persoas que non estean traballando nin participando en actuacións educativas ou formativas, de dezaoito ou máis anos e menores de vinte e cinco, ou menores de trinta  no caso de persoas con un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

Para poder participar neste programa é imprescindible que as persoas beneficiarias cumpran os requisitos establecidos na normativa reguladora do contrato para a formación e aprendizaxe, co obxecto de estar vinculadas mediante un contrato de tales características ao proxecto, durante toda a duración da etapa de formación en alternancia, de acordo co previsto no artigo 11. 2 e na disposición adicional decimo novena do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, na redacción dada a este pola Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral e pola Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento a competitividade e a eficiencia.


No artigo 16º regúlanse os datos de carácter persoal, cuxo tratamento e publicación son autorizados polas persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes e que serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades.


II. CONTIDO.

O texto do proxecto normativo remitido para ditame denominado “Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixido a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2015” consta de: Exposición de motivos, 38 artigos, cinco disposicións adicionais e dúas disposicións finais.


O día 11 de decembro de 2014 reúnese este Comité Delegado e acorda emitir o ditame que se referencia a continuación, que contén sete consideracións xerais e vinte dúas consideracións específicas sobre a valoración da norma, de carácter unánime, manifestadas polas organizacións sindicais e a Confederación de Empresarios de Galicia.

Contén, como anexos, dúas consideracións específicas non unánimes manifestadas polas organizacións sindicais (Anexo I) e unha consideración específica non unánime manifestada pola CIG (Anexo II).DITAME 35/2014
En relación coa solicitude de ditame sobre o proxecto orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixido a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2015, con data de rexistro de entrada neste Consello o 24 de novembro de 2014, e para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, o Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de ditames, despois da xuntanza celebrada o día 11 de decembro de 2014, acordou pronunciarse en canto ás seguintes consideracións:


CONSIDERACIÓNS XERAIS SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DE CARÁCTER UNÁNIME DAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAL E SINDICAIS:

Primeira.
Obsérvase, ao longo do proxecto normativo, o emprego da palabra “obradoiro” ou “obradoiros de emprego” (por exemplo, nos artigos 12º ou 18º).

Este Comité considera que se deberían corrixir esas referencias e substituílas polas expresións proxecto ou programa, segundo corresponda.

Segunda.
O proxecto normativo sometido a ditame está destinado, exclusivamente, ás entidades locais.

Este Comité considera que tal circunstancia debería facerse constar no título do proxecto de orde.

Terceira.
Neste proxecto de orde non se contempla a esixencia, por parte das entidades participantes, de asumir un compromiso de inserción laboral de, polo menos, o 10% das persoas desempregadas participantes nos proxectos, esixencia que si figuraba na orde reguladora das axudas para os obradoiros de emprego do exercicio 2013.

Este Comité considera que debería engadirse esa esixencia, máxime tendo en conta que no resto das ordes de accións formativas é un dos criterios de valoración. Ademais, a exposición de motivos deste proxecto normativo establece que “Este programa (...) está dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas... ”, polo que non se entende a non esixencia do compromiso de inserción laboral.

Cuarta.
Este Comité considera que debería xustificarse no proxecto normativo o motivo da supresión, como entidades promotoras e beneficiarias dos programas, dos organismos autónomos, entes e sociedades públicas e de dereito público da Administración xeral do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia, universidades e fundacións, asociacións e outras entidades sen ánimo de lucro, que figuraban no artigo 6º da orde do 18 de marzo de 2010 (DOG núm. 58, do 26/03/2010).

Quinta.
Obsérvase que ao longo do texto do proxecto normativo emprégase o termo “alumnado-traballador” (por exemplo, artigos 5.1 e 29)  para referirse ás persoas beneficiarias participantes no programa dos obradoiros de emprego.

Este Comité propón a súa substitución por “persoas participantes” e, consecuentemente, a inclusión deste termo na clave de codificación (E01) recollida no artigo 12º.

Sexta.
Este Comité observa a presenza de erros no uso da linguaxe en materia de xénero, particularmente no emprego do masculino xenérico (“alumnos seleccionados” no artigo 6º.2, “alumno” no artigo 18.1.b ou “mozos seleccionados” no artigo 13º) así como un caso de uso das barras (artigo 32.4 “acredor/a”) que consideramos non é a solución máis axeitada para respectar a neutralidade de xénero, polo que se propón unha revisión do texto do proxecto normativo.

Sétima.
Este Comité propón a revisión ortográfica do texto do proxecto normativo e corrixir a referencia ás letras j e k, impropias do alfabeto galego, nos artigos 21º e 35º, que deberían substituirse polas que correspondan.


CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADAS POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS E EMPRESARIAL.

Primeira.Exposición de motivos.
Segundo o décimo parágrafo da exposición de motivos establécese a posibilidade de presentar as solicitudes das axudas e subvencións a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

En realidade, o artigo 14º especifica que esa é a única posibilidade, polo que este Comité propón a corrección desta incongruencia.

Segunda. Artigo 2º.- Persoas beneficiarias participantes.
No apartado 1 deste precepto establécese que para poder ser persoas beneficiarias participantes, non se require a súa inscrición como demandantes de emprego.

Este Comité considera que esa inscrición debería ser obrigatoria, sobre todo porque o artigo 3º esixe ás entidades promotoras unha media de paro rexistrado superior a 500 persoas e ademais, as axudas que se regulan concédense a persoas desempregadas.

Terceira. Artigo 3º.- Beneficiarias da subvención: entidades promotoras.
O apartado 2 deste precepto esixe unha media de paro superior a 500 persoas e exceptúa deste requisito os supostos en que a solicitude ou actuacións previstas no proxecto engloben cando menos a tres concellos limítrofes da mesma provincia.

Este Comité non comparte a esixencia de que os concellos pertenzan á mesma provincia, dadas as características xeográficas dos concellos galegos, de xeito que propón a eliminación desta esixencia.

Cuarta. Artigo 5º.- Formación e etapa en alternancia nos proxectos.
No apartado 1 deste artigo establécese: “A formación adecuarase, na medida do posible e en función do oficio ou posto de traballo que se vai desempeñar, aos contidos mínimos establecidos nos reais decretos que regulen os certificados de profesionalidade das correspondentes ocupacións”.

Este Comité propón que se elimine o inciso “na medida do posible”.

Quinta. Artigo 7º.- Orientación, información profesional, formación empresarial e asistencia técnica.
Segundo o apartado 2 deste precepto: “Ao remate da actividade do proxecto, as entidades promotoras prestaranlles asistencia técnica aos alumnos  participantes, tanto para a busca de emprego por conta allea como para o establecemento por conta propia”.

Este Comité propón substituír a expresión “asistencia técnica” por “asesoramento”, xa que é máis adecuada.

Sexta. Artigo 10º.- Procedemento de selección dos alumnados e alumnas.
As organizacións sindicais e empresarial con presenza neste Consello propoñen que, unha vez determinados os procedementos e instrumentos, así como os baremos específicos de selección, sexan notificados ao Consello Autonómico de Emprego.

Por outro lado, consideran que debería preverse a participación da Oficina correspondente do Servizo Público de Emprego na tramitación da oferta.

Finalmente, este Comité entende que habería que regular a posibilidade de que a entidade beneficiaria poda substituír ao alumnado que cause baixa.

Sétima. Artigo 11º.- Procedemento de selección do persoal directivo, docente e administrativo de apoio.
O primeiro apartado deste precepto carece de numeración, polo que se propón a corrección dese erro.

Oitava. Artigo 11º.- Procedemento de selección do persoal directivo, docente e administrativo de apoio.
O apartado 1 deste artigo establece que a selección do persoal directivo, docente e de apoio participante no proxecto será realizada por un grupo de traballo mixto, constituído por persoal da Consellería de Traballo e Benestar e da entidade promotora.

Este Comité reitera o manifestado en ditames anteriores e considera que o persoal das oficinas de emprego de cada zona é o máis idóneo para establecer, xunto coas persoas representantes da entidade promotora, os criterios de selección, xa que son quen teñen un contacto máis directo coa realidade sociolaboral das áreas onde se pretende emprender as accións.

Polo exposto, proponse que se especifique no apartado 1 deste artigo que o persoal da Oficina de Emprego correspondente ao programa de emprego formará parte do grupo mixto.

Novena. Artigo 11º.- Procedemento de selección do persoal directivo, docente e administrativo de apoio.
Este artigo establece que a selección do persoal directivo, docente e de apoio levarase a cabo mediante oferta de emprego, convocatoria pública ou ambas.

Este Comité considera que na selección do persoal directivo e docente deberían establecerse uns criterios máis obxectivos de selección, por canto faculta á Comisión de Selección para poder utilizar, ao seu criterio, o sistema de oferta de emprego tramitada pola oficina, convocatoria pública ou ambas as dúas.

Aínda cando non sexan de aplicación os principios reitores de selección de persoal ao servizo da Administración pública, o certo é que a dimensión pública deste tipo de instrumentos merece e esixe a máxima transparencia na súa articulación e posta en funcionamento, sobre todo por estarse a seleccionar o persoal directivo e docente que é quen lle dará á iniciativa maior ou menor prestixio.
É por iso polo que deberían dedicarse polo menos uns parágrafos a establecer unha serie de criterios para ser valorados polo grupo de traballo mixto, como poden ser: méritos, experiencia previa, etc.; todos eles tendentes a garantir a libre concorrencia, a igualdade de oportunidades e, sobre todo, a oportunidade da decisión que se adopte; oportunidade na que debe ter un peso especial a capacidade acreditada e recoñecida das persoas candidatas.

Así mesmo, as organizacións empresarial e sindicais que integran o Consello Galego de Relacións Laborais consideran que a utilización da convocatoria pública soamente debería producirse no caso de que, de utilizarse o sistema de oferta, non existisen persoas candidatas ou estas non resultaran idóneas, polo que se propón modificar a redacción do texto do xeito que segue: “o grupo de traballo utilizará a oferta de emprego tramitada pola oficina de emprego; no caso de que non existisen persoas candidatas ou estas non foran consideradas idóneas, faríase a convocatoria pública”.

Décima. Artigo 13º.- Incidencias e reclamacións.
Para o caso da selección do persoal directivo e docente, este Comité bota en falta unha mínima regulación deste tipo de reclamacións, onde parece que se lle atribúe personalidade xurídica ao grupo de traballo mixto, cando este carece dela; ademais, a prol dunha maior claridade e seguridade xurídica, deberíase deixar constatado ante quen e en que prazo poderán formularse as reclamacións.

Consideramos que deberían sinalarse expresamente, e para evitar dúbidas, as reclamacións que se poidan suscitar, a xurisdición ante a cal debe comparecer a persoa que reclame e a necesidade ou non de esgotar as vías previas.

Décimo primeira. Artigo 13º.- Incidencias e reclamacións.
Segundo este precepto, será o grupo de traballo mixto quen resolva as incidencias e reclamacións que se puidesen suscitar.

No apartado segundo do artigo alúdese aos “mozos seleccionados”, referencia que debe eliminarse xa que este precepto non lles resulta de aplicación por non intervir o grupo de traballo mixto no procedemento de selección do alumnado.

Décimo segunda. Artigo 21º.- Criterios de valoración dos proxectos.
No apartado 1.c) deste artigo valórase con ata 3 puntos as perspectivas de emprego do colectivo participante, respecto do cal este Comité reitera o manifestado na consideración xeral terceira deste ditame.

Décimo terceira. Artigo 21º.- Criterios de valoración dos proxectos.
O apartado 1.d) deste precepto outorga ata 3 puntos na valoración do proxecto atendendo ao seu carácter innovador.

Este Comité considera que deberían concederse ata 4 puntos a este criterio, como figuraba na Orde das axudas aos obradoiros de emprego do exercicio 2013.

Igualmente, considera que a calidade do proxecto (apartado 1.g) debería valorarse con ata 7 puntos, como constaba na citada orde de obradoiros de emprego.

Décimo cuarta . Artigo 21º. - Criterios de valoración dos proxectos.
No apartado 1.e) valórase o criterio “Proxectos dirixidos a formación e capacitación naqueles sectores que teñan maiores perspectivas de inserción laboral, tales como novas tecnoloxías da información e comunicación, enerxías alternativas, xestión da auga e de residuos, etc. ata 9 puntos”.

Este Comité propón que se elimine o termo “etc”.
Décimo quinta. Artigo 21º.- Criterios de valoración dos proxectos.
A participación dos axentes económicos e sociais con presenza no territorio na elaboración do contido e posterior desenvolvemento do proxecto valórase con ata 3 puntos no apartado 1.k deste precepto.

Este Comité considera que  debería incrementarse sensiblemente a puntuación deste criterio.
Décimo sexta. Artigo 21º.- Criterios de valoración dos proxectos.
No proxecto de orde reguladora das axudas aos obradoiros de emprego do exercicio 2013 figuraba no apartado 1, letra m), entre os criterios de avaliación: “Emprego da lingua galega na elaboración e na realización dos proxectos. Ata 5 puntos.”

No proxecto normativo sometido a ditame, o emprego da lingua galega na elaboración e na realización dos proxectos valórase como criterio auxiliar para outorgar prioridade ante outras solicitudes presentadas ás que se asignara o mesmo número total de puntos en virtude dos restantes criterios.  

Este Comité Delegado entende que debería recuperarse a redacción do proxecto citado anteriormente, para cumprir coa Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia, que no seu artigo 20.2, letra l), establece: “Avaliarase, en todo caso, o emprego da lingua galega na realización de actividades ou condutas para as que se solicita a axuda”. Así como para respectar o previsto no artigo 5.3 do noso Estatuto de Autonomía, que encomenda aos poderes públicos de Galicia o potenciamento do emprego do galego.

Décimo sétima. Artigo 22º.- Resolución.
O apartado 1 deste artigo establece que o prazo para resolver e notificar a resolución será de cinco meses a contar dende o remate do prazo de presentación de solicitudes.

Este Comité considera este prazo excesivo, polo que propón que sexa de tres meses.


Décimo oitava. Artigo 29º.- Subvención para custos salariais do alumnado-traballador.
Obsérvase un descenso en 50 puntos porcentuais do SMI a subvencionar nos contratos para a formación e aprendizaxe, pasando a ser do 100%.

Dado que as entidades promotoras dos programas xa deben completar a contía dos salarios para adaptalos aos convenios colectivos de aplicación, este Comité considera que debería manterse a porcentaxe contemplada na orde de obradoiros de emprego do 2010.

Décimo novena. Artigo 33º.- Subvención máxima xustificable.
Segundo este precepto: “A subvención máxima que se pode admitir como xustificada, por gastos de formación e funcionamento, para cada un dos módulos A e B, non poderá exceder ao que resulte de multiplicar o número de horas realizadas polo importe de cada módulo”.

Este Comité propón que nesa fórmula se multiplique o número de horas realizadas polo importe de cada módulo e polo número de participantes, xa que segundo o artigo 28º o importe de cada módulo calcúlase tendo en conta as horas e número de participantes.

Vixésima. Artigo 38º.- Asistencia, seguimento e avaliación.
Unha vez máis, e co obxecto de dotar á norma das maiores garantías de cumprimento, este Comité considera imprescindible que no texto da Orde se inclúa a obriga de informar trimestralmente das accións realizadas ao Consello Autonómico de Emprego, aos Consellos Provinciais de Emprego e aos Comités Territoriais de Emprego , para asegurar o exercicio das funcións que o Decreto 192/2011, do 29 de setembro lles encomenda.

Vixésimo primeira. Disposicións adicionais.
Obsérvase que as cinco disposicións adicionais non aparecen encaixadas baixo un título común, polo que se propón que se inclúa na redacción o epígrafe “Disposicións adicionais”, antes de enunciar cada unha delas.

Formúlase a mesma consideración respecto das disposicións finais.

Vixésimo segunda. Disposición Adicional primeira.
Nesta disposición establécese que, para os efectos do disposto no artigo 25º do Decreto 11/2009 sobre tramitación anticipada de gastos, a concesión de axudas estará sometida á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e suficiente.

Este Comité considera que hai que ter en conta a data da publicación oficial da Lei xeral de Orzamentos para o ano 2015, posto que se é anterior á publicación desta orde, esta disposición adicional debería modificase.ANEXO I


CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADAS POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS:

Primeira. Artigo 21º.- Criterios de valoración dos proxectos.
En relación coa consideración específica unánime décimo sexta, as organizacións sindicais que integran o Consello consideran necesario expresar, a maiores, o seguinte:

Con ocasión de anteriores proxectos normativos ditaminados por este Consello, nos que se introduciron cambios neste mesmo senso, a Administración explicou a substitución do criterio que outorgaba puntuación directa ao emprego do galego, pola avaliación do seu emprego unicamente no caso de que varias solicitudes acaden a mesma puntuación cun escrito recibido da Comisión Europea (Dirección xeral da Competencia). Sen embargo, ese escrito, de data 10.10.2012, vén referido en exclusiva ao Réxime de axudas ás agrupacións de Innovación (Clusters) en Galicia, e máis en concreto aos proxectos de I+D+i. No escrito, os servizos da Comisión piden ás autoridades españolas que se absteñan de asignar puntos polo uso da lingua galega na avaliación e selección de actividades e proxectos apoiados no marco do réxime de axudas estatais de I+D+i e que ese criterio se aplique como auxiliar, para distinguir entre os proxectos aos que se teña asignado o mesmo número de puntos.

É evidente que a natureza das axudas afectadas por esta Orde  non garda relación algunha coa materia de I+D+i afectada polo devandito escrito da Comisión Europea, polo que se considera que debería manterse a redacción deste precepto contida na orde reguladora dos obradoiros de emprego para o ano 2013.

Segunda. Artigo 24º.- Financiamento da subvención.
Segundo o apartado 2 deste precepto: “a distribución provincial de créditos para o financiamento das axudas e subvencións previstas nesta orde será, con carácter xeral, proporcional ao número de persoas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil en función das solicitudes presentadas”.

As organización sindicais que integran o Consello propoñen que esa distribución se faga cuns criterios semellantes aos empregados na orde reguladora dos obradoiros de emprego do exercicio 2014, isto é: “a distribución será directamente proporcional ao número de persoas paradas e á evolución do paro rexistrado no período 2009-2013 e inversamente proporcional á evolución da poboación no mesmo período”.

ANEXO II


CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADA POLA ORGANIZACIÓN SINDICAL CIG:

Exposición de motivos.
No parágrafo segundo da exposición de motivos do proxecto normativo vencéllase esta orde co eido do “Diálogo Social”. A CIG considera que debería suprimirse esa referencia pola súa carencia de relación material co contido desta orde.