ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
DITAME 25/15

Proxecto de Orde da Consellería de Traballo e Benestar pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015

I. ANTECEDENTES

O día 17 de xuño de 2015 tivo entrada no Consello Galego de Relacións Laborais escrito da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, xunto co que se remite proxecto de Orde da Consellería de Traballo e Benestar pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de  emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 e solicítase, para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, o ditame preceptivo sobre o citado proxecto normativo.

Nesta orde regúlanse os programas que teñen por obxecto establecer incentivos para a creación de emprego das persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego. Así, recóllense nos seus capítulos II e III, respectivamente, o programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e o programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego.
O Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego recolle as axudas aos proxectos de creación e de ampliación do cadro de persoal fixo de persoas con discapacidade e as axudas ao mantemento de centros especiais de emprego, agás a subvención do custo salarial que é regulada noutra orde da Consellería de Traballo e Benestar.
Os incentivos para a integración laboral das persoas con discapacidade establecidos nesta orde compleméntanse cos  previstos na orde pola que regulan os programas de incentivos para o fomento da contratación das persoas con discapacidade na empresa ordinaria e o programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo.

Á vista do borrador agora remitido xunto co texto da Orde publicada no DOG o día 8 de xullo de 2014 e o ditame emitido polo Consello con data 24 de febreiro de 2014 (ditame 10/2014), obsérvase que se tiveron en conta dúas das consideracións manifestadas polas organizacións sindicais e empresarial.

O novo proxecto normativo contén as seguintes modificacións con respecto á orde do ano anterior:

A fonte de financiamento xa non é o Fondo Social Europeo, senón mediante  transferencias finalistas do Estado, cuxos importes figuran no apartado 3 do artigo 1. Polo que respecta ao Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego (CEE) (capítulo II), o importe global con cargo ás dúas partidas orzamentarias de cargo pasa de 400.000 € na anualidade 2014 a 770.000 € no 2015, o que supón practicamente a duplicación dos fondos para este programa. Polo que se refire ao Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego (capítulo III), pasa de 340.000 € na anualidade 2014 a 320.00 € no 2015, o que supón unha leve diminución.

En relación co Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en CEE, inclúense no Capítulo II algúns novos requisitos: No caso das axudas para asistencia técnica, no artigo 20, apartado 1, letra a), esíxese que a solicitude deberá presentarse con carácter previo á súa realización e o CEE deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes prestadores da modalidade de asistencia técnica. Coa solicitude da axuda deberá xustificarse a elección entre as ofertas presentadas.

No apartado 2 do citado artigo 20 disponse que para o cálculo do límite destas subvencións terase en conta a acreditación dos gastos e investimentos, sen incluír o IVE ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, realizados entre o 1 de outubro de 2014 e o 20 de novembro de 2015.

No artigo 23, relativo ao pagamento e xustificación, e polo que se refire á documentación específica, recóllese a necesidade de presentación de nova documentación nos casos de subvención para adaptación do posto de traballo e de saneamento financeiro e equilibrio orzamentario.

Finalmente, en relación co Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE (Capítulo III), no número 1 letra g) do artigo 32, detállase o contido da memoria descritiva.

De modo inmediato foi enviada copia do borrador a todas as persoas integrantes do Comité Delegado polo Pleno para a emisión de ditames, a fin de que o estuden e elaboren as súas propostas para a xuntanza a celebrar polo citado órgano.


II. CONTIDO

O texto do proxecto normativo remitido para ditame denominado “Orde da Consellería de Traballo e Benestar pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de  emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015” consta de: Exposición de motivos, tres capítulos, trinta e cinco artigos, tres disposicións adicionais e dúas disposicións derradeiras.

O día 2 de xullo de 2015 reúnese este Comité Delegado e acorda emitir o ditame que se transcribe a continuación, que contén unha consideración xeral e dez consideracións específicas sobre a valoración da norma, de carácter unánime, manifestadas polas organizacións sindicais e empresarial.

Contén así mesmo, como anexos, unha consideración xeral e dúas específicas sobre a valoración da norma, de carácter non unánime, manifestadas polas organizacións sindicais UGT-Galicia, SN de CCOO de Galicia e a CIG (Anexo I) e unha consideración xeral sobre a valoración da norma, de carácter non unánime, manifestada pola CEG (Anexo II)


DITAME 25/2015
En relación coa solicitude de ditame sobre o proxecto de “Orde da Consellería de Traballo e Benestar pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de  emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015”, con data de rexistro de entrada neste Consello o 17 de xuño de 2015, e para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, o Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de ditames, despois da xuntanza celebrada o día 2 de xullo de 2015 acordou pronunciarse en canto ás seguintes consideracións:

CONSIDERACIÓN XERAL DE CARÁCTER UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAL E SINDICAIS:

Este Comité propón que se recupere  o réxime de pagamentos a conta e anticipos que se recollía no artigo 11 da orde do exercicio de 2013.


CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAL E SINDICAIS QUE INTEGRAN O CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS:

Primeira.- Artigo 2. Entidades beneficiarias das subvencións.
Segundo o apartado 2, número 2, letra e, deste artigo, non poderá obter a condición de entidade beneficiaria que non esté ao corrente nos pagos relativos ás súas obrigas tributarias, de Seguridade Social ou teña pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración Pública.

Este Comité propón que se recolla a posibilidade de permitir á entidade beneficiaria subsanar a “algunha outra débeda pendente coa Administración” en tanto en canto pode non ser coñecedora da súa existencia.

Segunda.- Artigo 7. Consentimentos, autorizacións e datos de carácter persoal.
En relación cos dous primeiros parágrafos do apartado 1, este Comité propón que se invirta a redacción deste precepto, para o mellor cumprimento da Lei de Protección de datos de carácter persoal e establecer, en primeiro lugar, a obriga da persoa ou entidade solicitante de aportar as certificacións e, en segundo lugar, a opción de autorizar expresamente ao órgano xestor para que solicite no seu nome as certificacións.

Proponse a mesma consideración respecto do apartado 4 en relación co sistema de verificación de datos.

Ademais, este Comité manifesta a súa preocupación respecto ao cumprimento da Lei de protección de datos,  pola redacción do apartado 6 e as posibles implicacións legais que puidera supoñer a autorización expresa de todas as persoas traballadoras con discapacidade para ceder os seus datos relativos ao tipo e grao de discapacidade, por tratarse dunha materia protexida.

Terceira.- Artigo 9. Resolución e recursos.
Establécese no apartado 2 deste artigo que o prazo para resolver e notificar a resolución será de cinco meses.

Este Comité estima que é suficiente que sexa de tres meses, polo que propón a súa redución.

Cuarta.- Artigo 13. Obrigas das persoas ou entidades beneficiarias.
Neste artigo, así como no artigo 32 “Solicitudes e documentación”, utilízanse nas clasificacións ás letras j e k.

Este Comité considera que estas letras son impropias do alfabeto galego, polo que deberían substituírse polas seguintes que correspondan.

Quinta.- Artigo 22. Solicitudes e documentación.
No apartado 5, letra d) e no apartado 7, letra f), deste artigo, esíxese a presentación de “balance e conta de perdas e ganancias provisionais para o exercicio corrente e os dous próximos”.

Este Comité sinala a escasa claridade destas disposicións, posto que os balances provisionais e, moito máis, a conta de perdas e ganancias son estados contables futuribles, que non poden coñecerse no momento da presentación da solicitude de axuda.

Se a finalidade deste apartado é esixir a presentación do orzamento, debería mencionarse expresamente dese xeito nestas disposicións.

Sexta.- Artigo 31. Composición das unidades de apoio á actividade profesional.
Esta disposición establece que as unidades de apoio á actividade profesional estarán compostas por persoas profesionais técnicas de grao medio ou superior, ou con coñecementos e/ou experiencia equiparable.

Este Comité considera que se debería modificar a redacción que figura en cursiva pola seguinte “estarán compostas por persoas profesionais técnicas con titulación de grao medio ou superior da rama social, preferiblemente con experiencia”, ao ter en conta o obxectivo da orde e o colectivo específico ao que se refire.

Sétima.- Artigo 31. Composición das unidades de apoio á actividade profesional.
Esta disposición establece que os centros especiais de emprego que accedan a estas subvencións deberán dispoñer de unidades de apoio á actividade profesional, compostas por persoas profesionais técnicas e por persoas encargadas de apoio á produción.

Este Comité considera que debería regularse con maior concreción a figura de “persoas encargadas de apoio á produción”.

Oitava.- Artigo 33. Comisión e criterios de avaliación e adxudicación.
Na orde para o exercicio 2012 figuraba, entre os criterios de valoración: “O emprego da lingua galega na elaboración e na realización do proxecto de emprego con apoio”, puntuándose con ata 5 puntos.

No proxecto normativo sometido a ditame, o emprego da lingua galega valórase como criterio auxiliar para outorgar prioridade ante outras solicitudes presentadas ás que se asignara o mesmo número total de puntos en virtude dos restantes criterios.

Este Comité Delegado entende que debería recuperarse a redacción da orde de 2012, para cumprir coa Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia, que no seu artigo 20.2, letra l), establece: “Avaliarase, en todo caso, o emprego da lingua galega na realización de actividades ou condutas para as que se solicita a axuda”. Así como para respectar o previsto no artigo 5.3 do noso Estatuto de Autonomía, que encomenda aos poderes públicos de Galicia o potenciamento do emprego do galego.

Novena.- Disposicións adicionais.
Obsérvase que as tres disposicións adicionais non aparecen encaixadas baixo un título común, polo que se propón que se inclúa na redacción o epígrafe “Disposicións adicionais”, antes de enunciar cada unha delas.

Formúlase a mesma consideración respecto das disposicións derradeiras [sic], respecto a que veñan encaixadas baixo un título común.

Décima.- Disposicións derradeiras [sic].
Obsérvase que no texto sometido a ditame figuran dúas Disposicións derradeiras que deberían denominarse Disposicións finais, para non contradicir a definición que do termo “derradeira” fai a Real Academia Galega, polo que propón a súa corrección.


ANEXO I


CONSIDERACIÓNS XERAL  E ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADAS POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS UGT-GALICIA, CIG E S.N. DE CC.OO. DE GALICIA:

CONSIDERACIÓN XERAL

O encadramento normativo para acadar a integración laboral das persoas con discapacidade, do que deriva esta propia Orde que ditaminamos, vén constituído polo Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, e das Directrices da Unión Europea sobre a xestión das axudas ás empresas e ao emprego protexido.

Esta Orde ten como obxectivo complementar a merma que, teóricamente, sofre a empresa na súa produción e rendabilidade polo feito de contar con persoas traballadoras con discapacidade.

Existen dous tipos de Centros Especiais de Emprego, non só en Galicia senón tamén noutras Comunidades Autónomas: os centros sen ánimo de lucro e os que teñen ánimo de lucro por perseguir beneficio e rendabilidade. Esta diferenciación real non ten acollida no texto do proxecto normativo que se somete a ditame, posto que as dúas modalidades de centros reciben o mesmo tratamento.

A realidade amosános a existencia de casos nos centros de emprego con ánimo de lucro nos que se conta con persoas traballadoras con discapacidades practicamente insignificantes que lles permitirían desenvolver o seu traballo nunha empresa ordinaria e, que non obstante, ese centro especial de emprego con ánimo de lucro está a percibir as axudas destinadas a paliar aquela merma da que falamos con anterioridade, coa existencia dun evidente fraude de lei.

Outro problema engadido é a non identificación do campo de traballo dos centros especiais de emprego, pois pode darse o caso, por exemplo, que, en supostos de subrogación nos servizos, non se poda producir a pertinente asunción de persoas traballadoras discapacitadas pola nova empresa concesionaria.

Entendemos, en todo caso, que ambas as dúas modalidades de centros requiren unha regulación diferente ou a adopción dalgún tipo de medida que erradique este enriquecemento ilícito. Noutras Comunidades Autónomas estanse a tomar medidas nese senso, como as de non subvencionar aos centros especiais de emprego con ánimo de lucro ou non cualificalos como tales, facendo partícipes das axudas soamente aos que carecen de ánimo de lucro.Todas estas situacións demandan a necesidade de artellar un novo marco legal que lle dea cobertura e que inclúa unha serie de medidas, como poden ser, a título de exemplo: priorización dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro á hora de conceder as axudas; facer unha selección estrita de todos os centros respecto do cumprimento dos requirimentos legais para percibilas; manter a axuda dos centros especiais sen ánimo de lucro sempre que non incorran en xestión deficiente…e que na elaboración e xestión deste programa interveñan, ademais dos responsables das políticas activas de emprego autonómicos, as organizacións sindicais e empresariais a través do Consello Autonómico de Emprego e dos correspondentes Consellos provinciais de Emprego.CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS:

Primeira.- Artigo 30. Subvencións e a súa contía.

As organizacións sindicais que integran o Consello Galego de Relacións Laborais manifestan a súa disconformidade coa supresión na orde do exercicio 2014 do apartado que establecía que os centros especiais de emprego sen ánimo de lucro, que tiveran no seu cadro de persoal 5 ou menos persoas traballadoras con discapacidade, cun contrato indefinido e a xornada completa, poderían percibir unha subvención de ata o 50% dos custos da unidade de apoio á actividade profesional, polo que propoñen que se reincorpore a este proxecto normativo.

Segunda.- Artigo 33. Comisión e criterios de avaliación e adxudicación.
En relación coa consideración específica unánime oitava, as organizacións sindicais que integran o Consello consideran necesario expresar, a maiores, o seguinte:

A Administración explica a substitución do criterio que outorgaba ata 5 puntos ao emprego do galego pola súa avaliación, unicamente, no caso de que varias solicitudes acaden a mesma puntuación cun escrito recibido da Comisión Europea (Dirección xeral da Competencia). Sen embargo, ese escrito, de data 10.10.2012, vén referido en exclusiva ao Réxime de axudas ás agrupacións de Innovación (Clusters) en Galicia, e máis en concreto aos proxectos de I+D+i. No escrito, os servizos da Comisión piden ás autoridades españolas que se absteñan de asignar puntos polo uso da lingua galega na avaliación e selección de actividades e proxectos apoiados no marco do réxime de axudas estatais de I+D+i e que ese criterio se aplique como auxiliar, para distinguir entre os proxectos aos que se teña asignado o mesmo número de puntos.

É evidente que a natureza das axudas afectadas por esta Orde (Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego) non garda relación algunha coa materia de I+D+i afectada polo devandito escrito da Comisión Europea. De feito, os restantes criterios de avaliación que permanecen refírense a porcentaxes de persoas traballadoras discapacitadas, porcentaxes de mulleres e número de persoas discapacitadas. Por estas razóns é polo que se considera que debe manterse a redacción inicial deste proxecto.ANEXO II


CONSIDERACIÓN XERAL MANIFESTADA POLA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA:

Aos efectos das axudas reguladas neste proxecto normativo, a CEG propón que se estableza a diferenciación entre centros especiais de emprego con e sen ánimo de lucro tal e como vén recollida no Decreto 200/2005, de 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e de inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia e a súa organización e funcionamento (DOG nº 138, do 19 de xullo de 2005).