ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
DITAME 6/16

Ditame sobre o proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

I. ANTECEDENTES

O día 26 de abril de 2016 tivo entrada no Consello Galego de Relacións Laborais escrito da Subdirección xeral de Relacións Laborais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que achega o proxecto de Orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. Solicítase o ditame preceptivo sobre o citado proxecto normativo, para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais.

Segundo a exposición de motivos do proxecto normativo, as transformacións que están experimentando a economía, a sociedade, os continuos avances tecnolóxicos e os cambios nos hábitos laborais e nos sistemas de organización do traballo, acompañado da perda de lazos sociais e familiares, configuran algunhas das múltiples causas de exclusión social. Un rasgo común a casi todas as situacións de exclusión social é a dificultade para participar nos mecanismos habituais de formación e inserción laboral. Para paliar e erradicar estas situacións de desarraigamento e exclusión social, xorden as empresas de inserción laboral, cuxa finalidade primordial é a incorporación ao mercado laboral das persoas en risco ou situación de exclusión social, proporcionándolles un traballo remunerado e a formación e acompañamento necesarios para mellorar as súas condicións de empregabilidade e facilitarlles o acceso ao mercado laboral ordinario.

No capítulo V do Decreto 156/2007, do 19 de xullo, polo que se regula o procedemento para a cualificación das empresas de inserción laboral e se crea o seu rexistro administrativo, enúncianse as medidas que pode adoptar a Administración para o fomento da inserción sociolaboral. Así, esta orde, desenvolve o mencionado capítulo, establecendo un programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e anunciando a súa convocatoria para o ano 2016.

Vistos o borrador agora remitido, o texto da mesma orde para o exercicio de 2015 (publicado no DOG o día 6 de outubro de 2015) e o ditame emitido polo Consello con data 23 de xullo de 2015 (Ditame 32/2015), obsérvase que  se tiveron en conta algunhas das consideracións manifestadas polas organizacións sindicais e empresarial.
Do novo proxecto normativo destacan as seguintes novidades:
Na exposición de motivos sinálase a importancia o retorno e a incorporación laboral da súa poboación no exterior, polo que, con estas liñas de axudas preténdese tamén chegar á poboación galega, laboralmente activa, que reside fora de Galicia.
En canto ao financiamento, no artigo 1 establécese que este programa é incluído pola Xunta de Galicia no Plan anual de políticas de emprego (PAPE) para o ano 2016.
Segundo  o artigo 16, o prazo de presentación das solicitudes rematará o 30 de setembro de 2016, mentres que na orde do ano pasado o prazo era dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
No referente ao reintegro da subvención, no artigo 26 inclúense os criterios de graduación dos posibles incumprimentos segundo o disposto na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
Engádese unha disposición adicional terceira, na que se establece a publicación da convocatoria na base de datos nacional (sic) de subvencións.
De modo inmediato foi enviada copia do borrador a todas as persoas integrantes do Comité Delegado polo Pleno para a emisión de ditames, a fin de que o estuden e elaboren as súas propostas para a xuntanza a celebrar polo citado órgano.


II. CONTIDO

O texto do proxecto normativo remitido para ditame denominado “Orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016” consta de: Exposición de motivos, catro capítulos, vinte e nove artigos, tres disposicións adicionais e dúas disposicións derradeiras.

O día 12 de maio de 2016 reúnese este Comité Delegado e acorda emitir o seguinte ditame, que contén quince consideracións específicas, de carácter unánime, sobre a valoración da norma, manifestadas polas organizacións sindicais e empresarial.

Contén así mesmo, en anexos, as consideracións específicas sobre a valoración da norma de carácter non unánime seguintes: unha manifestada pola Confederación de Empresarios de Galicia (anexo I), unha manifestada polas organizacións sindicais UGT-Galicia, CIG e SN de CCOO de Galicia (anexo II), unha manifestada por UGT-Galicia (Anexo III) e unha manifestada polas organizacións UGT-Galicia, SN de CCOO de Galicia e pola CEG (anexo IV).


DITAME 6/2016

En relación coa solicitude de ditame sobre o proxecto de Orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con data de rexistro de entrada neste Consello o 26 de abril de 2016, e para os efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, o Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de ditames, despois da xuntanza celebrada o día 12 de maio de 2016, acordou pronunciarse en canto ás seguintes consideracións:CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADAS POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS E EMPRESARIAL:

Primeira. – Exposición de motivos.
O penúltimo parágrafo da exposición de motivos establece que “a Xunta de Galicia considera de importancia o retorno e a incorporación laboral da súa poboación no exterior, polo que, con estas liñas de axudas preténdese tamén chegar á poboación galega, laboralmente activa, que reside fora de Galicia”.

Este Comité propón eliminar ese parágrafo por falta de congruencia cos obxectivos do proxecto de orde que se ditamina.

Segunda. – Artigo 4. Suxeitos e persoas beneficiarias da inserción sociolaboral por medio de empresas de inserción laboral.
Segundo o parágrafo terceiro do apartado 1: “para a valoración técnica da situación ou risco de exclusión social verificará os polos servizos sociais comunitarios da Comunidade Autónoma de Galicia (...)”.

Este Comité propón a corrección do erro destacado en cursiva que se debería substituír por “verificarase polos”.

Terceira.-Artigo 4. Suxeitos e persoas beneficiarias da inserción sociolaboral por medio de empresas de inserción laboral.
Obsérvase que no apartado 1 deste artigo empréganse as letras j e k na clasificación.

Este Comité considera que estas letras son impropias do alfabeto galego, polo que deberían substituírse polas que correspondan.
Formúlase a mesma consideración respecto do artigo 24 polo uso da letra j.

Cuarta. - Artigo 5. Contratos de traballo subvencionables.
Na letra b) do apartado 1 deste artigo indícase que os contratos de traballo terán unha duración non inferior a 6 meses.

Este Comité entende que debería establecerse tamén un prazo máximo de duración que sexa coherente coa lexislación estatal na materia.

Quinta.-Artigo 8. Subvención pola contratación de xerentes ou persoas técnicas.
Obsérvase a supresión, neste precepto, da regulación sobre a substitución das persoas polas que se concedeu a subvención.

Este Comité considera que se debería recuperar esa regulación, fixando en un mes o plazo para levar a cabo a substitución.
Formúlase igual consideración respecto do artigo 9º.

Sexta. - Artigo 11. Subvención financeira.
No apartado 3 deste artigo establécese que esta axuda será equivalente á redución de ata catro puntos do tipo de xuro fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo.

Este Comité considera incoherente cos obxectivos da orde a redución de catro puntos establecida neste apartado, propoñendo que se manteña a de 6 puntos co límite de 1 punto que figuraba na orde para o ano 2009.

Sétima. – Artigo 16. Solicitudes e prazo de presentación.
O apartado 2 deste precepto establece que o prazo de presentación das solicitudes das axudas rematará o 30 de setembro de 2016.

Este Comité suxire que non se establezan datas límite pechadas, por considerar que o prazo establecido debería ser un prazo suficiente contado desde o día seguinte ao da publicación oficial desta orde.

Oitava.- Artigo 17. Consentimientos, autorizacións e datos de carácter persoal.
En relación co apartado 1, este Comité propón que se invirta a redacción deste precepto, para o mellor cumprimento da Lei de Protección de datos de carácter persoal e establecer, en primeiro lugar, a obriga da entidade solicitante de aportar as certificacións e, en segundo lugar, a opción de autorizar expresamente ao órgano xestor para que solicite no seu nome as certificacións.

Proponse a mesma consideración respecto do apartado 3 en relación co sistema de incorporación de datos.


Novena.- Artigo 19. Documentación.
No apartado 1.B. g) deste artigo establécese que os xustificantes de pagamento deben ser bancarios.
Este Comité entende que, neste caso, tal requisito non debería esixirse no suposto de pagamentos de pequena contía ou con determinados provedores, nos que esta fórmula de pagamento podería non resultar operativa.

Igual consideración formúlase respecto do apartado 1.B. g) do artigo 22.

Décima.- Artigo 22. Xustificación e pagamento.
No proxecto de orde para o ano 2015 suprimiuse o anterior artigo 22º, que regulaba os pagamentos a conta.

Este Comité propón que se recupere ese precepto.

Décimo primeira. – Artigo 24. Obrigas das entidades beneficiarias.
O apartado e) deste artigo recolle, como unha das obrigas das entidades beneficiarias,  estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

Este Comité propón que se recolla a posibilidade de permitir á beneficiaria subsanar a “ningunha outra débeda, por ningún concepto” pendente de pagamento á Administración, en tanto en canto pode que non sexa coñecedora da súa existencia.

Décimo segunda. – Artigo 26. Revogación e reintegro.
Segundo o apartado 1 deste precepto, procede a revogación da subvención así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a esixencia do xuro de demora nos casos previstos nos artigos 32 e 33 da Lei de subvencións de Galicia.

Este Comité considera que se debería eliminar do primeiro parágrafo deste apartado a referencia ao artigo 32 da Lei de subvencións, porque non procede esixir xuros de demora cando a obriga de devolver as cantidades percibidas como subvención deriva dun erro da Administración. Ademais, no segundo parágrafo deste apartado 1, xa se establece a obriga de reintegro e se fai referencia ao citado artigo 32 da Lei de subvencións de Galicia.

Décimo terceira. – Artigo 27. Devolución voluntaria da subvención.
Neste artigo menciónase incorrectamente o nome da entidade financeira (A Banca en vez de Abanca). De todos modos, este Comité  considera innecesario citar o nome da entidade, posto que xa se identifica co IBAN.Décimo cuarta. – Disposicións adicionais.
Obsérvase que as dúas disposicións adicionais non aparecen encaixadas baixo un título común, polo que se propón que se inclúa na redacción o epígrafe “Disposicións adicionais”, antes de enunciar cada unha delas.
Formúlase a mesma consideración respecto das disposicións derradeiras [sic].

Décimo  quinta. – Disposicións derradeiras.
Obsérvase que no texto sometido a ditame figuran dúas disposicións derradeiras que deberían denominarse disposicións finais para non contradicir a definición que do termo “derradeira” fai a Real Academia Galega.

ANEXO I

CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA:


Artigo 11. Subvención financeira.
Segundo o apartado 2 deste artigo, último parágrafo, non se admitirá, para os efectos da súa xustificación, a adquisición de bens usados con cargo ao préstamo obxecto da axuda, agás no suposto de traspaso de negocios.

A Confederación de Empresarios de Galicia non considera acertada tal exclusión, pois o investimento en material novo ao comezo da actividade pode resultar nalgunhas circunstancias un esforzo económico excesivamente custoso.


ANEXO II

CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA MANIFESTADA POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS UGT-GALICIA, CIG E SN DE CCOO DE GALICIA.

Artigo 9. Subvención pola contratación de persoal técnico en accións de orientación e acompañamento á inserción.
O apartado 2 deste artigo establece que a contía desta axuda equivale ao 50% dos custos laborais totais, incluído o importe efectivamente cotizado á Seguridade Social.

As organizacións sindicais que integran este Comité consideran que debe constar, en vez do establecido no citado apartado, que os incentivos non poderán superar, en ningún caso, o custo de Seguridade Social orixinado pola persoa contratada.

ANEXO III


CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DO SINDICATO UGT-GALICIA:

Artigo 4. Suxeitos e persoas beneficiarias da inserción sociolaboral por medio de empresas de inserción laboral.
O regulado neste artigo enténdese disposto na Lei 44/2007, polo que debería adecuarse ao seu contido, considerando que a inserción sociolaboral por medio destas empresas vai dirixida ás persoas en situación de exclusión social desempregadas e inscritas nos SPE, pertencentes a algún dos colectivos descritos no artigo 2 da Lei de referencia.


ANEXO IV

CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DOS SINDICATOS UGT-GALICIA E SN DE CCOO DE GALICIA E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA:

Artigo 5. Contratos de traballo subvencionables.
Na orde para o exercicio de 2013 suprimiuse do apartado 1 deste artigo a referencia ao Decreto 156/2007, do 19 de xullo, polo que as organizacións sindicais UGT-Galicia e SN de CCOO de Galicia, así como a CEG consideran que debería incluírse, neste mesmo apartado, unha mención á lexislación estatal aplicable.

Proponse a seguinte redacción: “1. Os contratos de traballo subscritos entre as persoas traballadoras en situación ou en risco de exclusión social segundo a lexislación estatal aplicable e as empresas de inserción laboral terán que reunir as seguintes características para ser subvencionables:”