ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
DITAME 22/03

DICTAME SOBRE O PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS LOCAIS DE EMPREGO NO ÁMBITO DA COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS COAS ENTIDADES LOCAIS E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA.

I. ANTECEDENTES

O día 23 de abril de 2003 tivo entrada no Consello Galego de Relacións Laborais escrito da Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, remitindo proxecto de Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a contratación de técnicos locais de emprego no ámbito da colaboración da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais coas entidades locais e se procede á súa convocatoria e solicitando, ós efectos de dar cumprimento ó establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 7/1988, do 12 de xullo, de creación do Consello Galego de Relacións Laborais, o dictame preceptivo sobre o citado proxecto normativo.

Á vista do borrador agora remitido e do texto da mesma Orde publicado no DOG o día 4 de outubro de 2002 e tendo en conta o dictame emitido polo Consello con data 8 de agosto de 2002, obsérvase o seguinte:

- Na elaboración do borrador parece que se tivo en conta a consideración feita no dictame do exercicio anterior respecto da ampliación dos prazos de solicitude. A orde publicada no DOG o 4 de outubro de 2002 fixou o prazo en 20 días hábiles; parece que neste borrador se xoga cun prazo máis amplo, xa que dispón que o último día hábil para a presentación de solicitudes será o 31 de xullo de 2003.

- O novo proxecto normativo, que elimina a subdivisión en capítulos da orde anterior e altera a orde dos artigos, modifica e engade algúns aspectos que se relacionan a continuación:

o Exposición do Motivos. No parágrafo antepenúltimo da exposición de motivos sinálase que o importe total dos créditos será de 3.352.910 euros, mentres que na orde do ano pasado o importe total era de 4.883.097 euros.
o Artigo 4º. Liñas de axuda e duración da subvención (antes artigo 5º). No apartado 3 suprímese a referencia expresa á contratación indefinida do técnico. No seu lugar, establécese a posibilidade de que os técnicos podan contratarse máis de cinco anos: “Transcorrido este período poderá subvencionarse a súa contratación durante un quinto e sucesivos anos”. A subvención máxima fíxase, para o quinto ano, no financiamento ata o 50% e, para o sexto e posteriores anos, ata o 30% dos custos laborais totais.
o Artigo 5º.2. Solicitudes, documentación e prazo (antes artigos 6º e 7º). No borrador deste ano, como se sinalou anteriormente, o último día hábil do prazo é o 31 de xullo de 2003, o que parece dar máis marxe, tal como se demandaba no dictame do ano pasado.
o Artigo 7º. Resolución e recursos (antes artigo 9º). Os apartados 1 e 2 deste artigo foron modificados na redacción definitiva da orde publicada no DOG, e coinciden coa redacción dada neste borrador. O único que se modifica, precisándose máis, é o referente ó computo do prazo para resolver (apartado 2). Na orde anterior, os seis meses se computaban a partir da entrada da solicitude no rexistro correspondente, mentres que no actual borrador os meses se computarán a partir da entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para resolver.
Por outro lado, o apartado 3 deste artigo é máis explícito respecto do recurso contencioso-administrativo, engadindo o seguinte: “caberá a interposición de recurso contencioso administrativo, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación da resolución, se fose expresa; se non o fose, o prazo será de seis meses e contarase, para o solicitante e outros posibles interesados, a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto, agás nos casos en que procedera o requirimento regulado nos tres primeiros apartados do artigo 44º da devandita lei, nos que o prazo se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación de acordo expreso ou se entenda presuntamente rexeitado”.
o Artigo 9º. Selección e contratación dos técnicos locais de emprego (antes artigo 3º). No apartado 6 in fine a anterior orde establecía que as contratacións deberían realizarse e notificarse á respectiva delegación provincial, en todo caso, dentro do ano 2002, sen establecer unha data concreta. Neste borrador fíxase como data tope a do 15 de decembro de 2003.
o Artigo 10º. Adaptación inicial e actualización permanente da súa formación (antes artigo 4º). No apartado 1 onde antes dicía “garantirán”, agora di “propiciarán”.
o Artigo 11º. Xustificación e pagamento (antes artigo 10º). O apartado 2 in fine engade, respecto do prazo de remisión de documentación, o seguinte: “ …e necesariamente, dentro do ano 2003”.
o Disposición adicional terceira. Esta disposición e nova e por ela se aproba a delegación de atribucións da conselleira de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais nos delegados provinciais, no ámbito das súas respectivas provincias, tanto para resolver como para autoriza-los gastos e ordena-los correspondentes pagamentos.

De modo inmediato foi enviada copia do borrador a tódolos membros do Comité Delegado polo Pleno para a emisión de dictames, a fin de que o estudien e elaboren as súas propostas para a xuntanza a celebrar polo citado órgano.

II. CONTIDO
O texto do proxecto normativo remitido para dictame denominado “Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a contratación de técnicos locais de emprego no ámbito da colaboración da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais coas entidades locais e se procede á súa convocatoria” consta de: Exposición de motivos, quince artigos, cinco disposicións adicionais e dúas disposicións derradeiras.

O día 5 de maio de 2003 reúnese este Comité Delegado e acorda emiti-lo dictame que se referencia a continuación:DICTAME 22/03

En relación coa solicitude de dictame sobre o proxecto de Orde da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a contratación de técnicos locais de emprego no ámbito da colaboración da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais coas entidades locais e se procede á súa convocatoria, con data de rexistro de entrada neste Consello o 23 de abril de 2003, e ós efectos de dar cumprimento ó establecido no artigo 3º.2 b) da Lei 7/1988, do 12 de xullo, de creación do Consello Galego de Relacións Laborais, o Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de dictames, despois da xuntanza celebrada o día  5 de maio de 2003, acordou  pronunciarse en canto ás seguintes  consideracións:


CONSIDERACIÓN XERAL  DE CARÁCTER UNÁNIME:

O Comité Delegado polo Pleno do Consello Galego de Relacións Laborais para a emisión de dictames fai constar que para unha mellor toma en consideración e valoración do contido da Orde obxecto do presente Dictame é necesario dispoñer da visión de conxunto do deseño das políticas activas de emprego para o exercicio 2003. Só dispoñendo desta planificación, que debe informarse  polo Comité Autonómico de Emprego de acordo co establecido no  Decreto 32/1999 do 5 de febreiro, poderán valorarse de forma adecuada aspectos fundamentais na norma, como, entre outros, a regulación dos beneficiarios e mesmo os criterios de reparto das axudas.CONSIDERACIÓNS XERAIS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS  UGT-GALICIA, SN DE CC.OO. DE GALICIA E MAILA CIG.


1. SITUACIÓN ANTERIOR
No mes de setembro o Comité Autonómico de Emprego creou un grupo de traballo de cara a analiza-las medidas para incrementa-la estabilidade nas empresas. Este grupo foi avanzando e estableceuse que necesariamente as medidas para seren efectivas deberían establecerse tres eixes:
· Medidas para mellora-la taxa de estabilidade na administración pública.
· Medidas para favorece-la estabilidade laboral no sector privado.
· Seguimento da estabilidade no emprego e da contratación.
O grupo de traballo quedou pendente dunha proposta da Xunta de Galicia que dera resposta ás cuestións plantexadas ata ese momento. Non quedaban fora deste paquete ningún dos incentivos á contratación e ó fomento do emprego.
O Comité tiña que ter traballado nesa liña e no establecemento de criterios cara ás políticas activas. A Xunta non convocou a preceptiva reunión do Comité do último trimestre. Tampouco foi convocado no primeiro trimestre de este ano ata o pasado día 9 de abril.
Os membros do Consello Galego de Relacións Laborais en tódolos dictames feitos ata o momento no que se abordaron as medidas activas de emprego e fomento da estabilidade, dictaminamos, por unanimidade, que para poder efectua-lo dictame da norma presentada era necesario que o Comité Autonómico de Emprego fixara os criterios, cousa que estaba sen facer.
Ademais desta única consideración de carácter unánime, CCOO e CIG consideramos que se debía pospoñe-lo análise da Orde que se tratara, ata non te-lo marco fixado polo Comité Autonómico.

2. SITUACIÓN ACTUAL
Con data de saída do 4 de abril, venres, convocase o Comité Autonómico de Emprego para o día 9, mércores. Esta convocatoria ten chegado o luns e a documentación o martes a algúns dos axentes sociais presentes nel. A orde do día establece a análise de 10 Ordes relacionadas coas medidas de fomento do emprego do ano 2003. En ningún caso se plantexa cáles van se-los criterios que unifiquen todas elas.
As Centrais Sindicais presentes no Comité (CIG – CCOO de Galicia – UGT- Galicia)  plantexamos que, de forma previa o tratamento do 3º punto da orde do día, se estableceran os criterios comúns para as políticas de emprego e se modificara a orde do día, incorporando un punto sobre a situación do Servicio Público Galego de Emprego, cuestións ambas as que a Conselleira se nega.
Da reunión do Comité Autonómico de Emprego cabe face-las seguintes consideracións:
1º Os sindicatos levamos reclamando, cando menos dende o mes de novembro, a reunión do Comité para establecer criterios e para concluí-lo traballo pendente.
A Xunta de Galicia era quen tiña que reelaborar unha proposta cas consideracións feitas polos axentes sociais e coa súa posición. Esta proposta non ten chegado.
2º Aínda que a L.P.X.A.P. o permita, non é de recibo que se de un prazo de menos de 24 horas para fixar criterios en relación con dez Ordes de fomento do emprego. O traballo que facemos é rigoroso e este tipo de convocatorias atentan contra o mais mínimo rigor.
3º Aínda que o establecemento das ordes do día, segundo a norma de Órganos colexiados, pertence a Presidencia do órgano, nunca se pode impedir a modificación da orde do día, salvo que previamente fora consensuado entre os diferentes axentes sociais. O talante dialogante que debe presidir as reunións de estes órganos queda seriamente cercenado se se impón unilateralmente e sen tempo de opinión os temas a tratar.
4º Dado que no propio Comité Autonómico estableceuse a necesidade de que as medidas relacionadas coa precariedade tiveran tres eixes, non se poden analizar diferentes Ordes sen telos definidos.


3. CONSIDERACIÓNS DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PRESENTES NO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS ÁS ORDES DE FOMENTO DO EMPREGO.
Os sindicatos presentes no Consello Galego de Relacións Laborais consideramos que as Ordes remitidas (promoción do emprego autónomo e integración dos discapacitados; fomento da estabilidade e contratación de colectivos desfavorecidos; fomento do emprego en empresas de economía social; abono de cotas de pago único; contratación indefinida de discapacitados; contratación en prácticas e contratación do primeiro empregado) deben ser analizadas no marco global que foi definido no grupo de traballo do Comité Autonómico de Emprego sobre a estabilidade e o fomento de emprego. O mantemento de incentivos á contratación tal e como ata agora veu funcionando non soluciona o problema da precariedade en Galicia e soamente serve para incrementa-los beneficios das empresas, agás que foran acompañados doutras medidas.

O emprego asalariado no conxunto do período 1996 - 2002 medrou en 208.425 traballadores. Este incremento, por sectores, é o seguinte:

% INCREMENTO DO EMPREGO ASALARIADO ENTRE 1996 E 2002
cadro
FONTE: Elaboración propia sobre a explotación do I.N.E. da E.P.A.

Unha parte importante da explicación do incremento da taxa de precariedade está na taxa de precariedade dos novos empregos: o 40’1 %. Por contra, no Estado eses novos empregos teñen unha taxa de precariedade do 23 %. Esta explicación non é absoluta debido ó incremento da contratación estable por riba do total de contratos.

Unha indicación da situación do conxunto da economía galega é que, por contra que ocorre no Estado, o proceso de crecemento do emprego non se fai no sector servicios senón no sector industrial. É importante destacar que a meirande diferencia entre as taxas de precariedade de Galicia e do Estado e quen a explica é o sector industrial: medrase cunha diferencia de taxas do 34 %. O crecemento negativo do primario non é significativo.

No período 1997 – 2002 a Xunta de Galicia ten establecido unha serie de medidas de incentivación á estabilidade, co obxectivo de tender a acadar unha taxa de precariedade do 13 %. O punto de partida estaba no 32’9 % en media anual de 1996, segundo os datos da E.P.A. homoxeneizados á metodoloxía establecida no 2002.

A evolución das taxas de precariedade homoxeneizadas e comparadas cas taxas estatais é a que aparece no seguinte gráfico:

MEDIA ANUAL DAS TAXAS DE PRECARIEDADE
gráfico
FONTE: Elaboración propia sobre explotación do I.N.E. da E.P.A.

Ca media do ano 1996 Galicia estaba en mellor posición co Estado para acada-lo obxectivo proposto: tiña un punto menos de precariedade (32’9 frete ó 33’9 estatal). Despois de seis anos aplicando medidas incentivadoras da estabilidade, atopámonos que está 3’8 puntos por riba. Quere esto dicir que despois de seis anos de programas de fomento da estabilidade, Galicia sitúase 4’8 puntos por riba da taxa de precariedade do Estado, nunha inadmisible taxa de case o 35 %.

O número de contratos temporais que se están a facer en Galicia non respostan a ningunha posibilidade de utilización non fraudulenta das modalidades de contratación:

A ROTACIÓN DOS ASALARIADOS EN PRECARIO
cadro
FONTE: Elaboración propia sobre datos do INEM e sobre a explotación do I.N.E. da E.P.A.
Como se pode observar resulta imposible explicar cómo pode ocorrer que cada asalariado teña unha media de 2’32 contratos o longo do ano, repetíndose practicamente dun a outro ano.
A relación entre as dúas variables, contratación estable e taxa de precariedade, pódese ver no seguinte gráfico.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA E TAXA DE ESTABILIDADE
gráfico
FONTE: Elaboración propia sobre datos do INEM e sobre a explotación do I.N.E. da E.P.A.
A diverxencia destas dúas variables indica que o incremento da contratación estable non é de por si suficiente para acadar unhas taxas de precariedade en sintonía cas do noso contorno europeo.

Os datos da precariedade no sector público farán referencia soamente ó IV trimestre de cada ano:

EVOLUCIÓN DA PRECARIEDADE POR SECTORES
cadro
FONTE: Elaboración propia sobre a explotación do I.N.E. da E.P.A.

Mentres no período 1997 a 2002, a precariedade, en cómputo anual, reducíase nun 0’2, o comportamento do Sector Público diferenciase claramente da do sector privado: mentres as empresas reducen un 1´4  puntos, as administracións incrementan a súa precariedade en 3’6 puntos.

A taxa de precariedade para que se poda reducir en Galicia precisa de novas medidas das actualmente deseñadas como está reflectido en que cada asalariado con contrato temporal teña unha media de 2’77 contratos no ano. O sector público, especialmente Xunta de Galicia e Administracións Locais, teñen que asumi-la súa responsabilidade no incremento da precariedade e enceta-las medidas correctoras necesarias.

Os dictames que ten que facer o Consello Galego de Relacións Laborais a cada unha das normas precisan da visión do conxunto da planificación de medidas de fomento do emprego e da estabilidade, polo que, ó carecer desta, os informes a cada unha das normas carecen desa perspectiva. Consideramos que a norma remitida para o seu dictame debeu ser obxecto de tratamento e debate neste órgano consultivo previamente á petición ó Consello Galego de Relacións Laborais da emisión do dictame. Por todo elo dictaminamos negativamente a ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS LOCAIS DE EMPREGO NO ÁMBITO DA COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS COAS ENTIDADES LOCAIS E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA, solicitando que non se publique.
Solicitamos tamén que se reúna o Comité Autonómico de Emprego, que se peche o grupo de traballo sobre precariedade e que se consensúen as medidas resultantes, eliminando as subvencións xenéricas á contratación indefinida, reorientando os programas e obxectivos, conectando tódalas axudas á negociación colectiva (tal como estaban os incentivos á reducción do tempo de traballo) e destinando os recursos dos programas de transferencias correntes ás empresas a outras políticas activas. Nesta liña, deberíase incrementa-lo orzamento destinado a políticas activas ata acadar o 1,1% do PIB, para situalo no nivel da media europea.


CONSIDERACIÓN XERAL DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA.

A Confederación de Empresarios de Galicia considera aconsellable homoxeneiza-las Ordes que emite a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laboriais en materia de contratación de técnicos de emprego (enténdase axentes de emprego, técnicos locais de emprego, coordinación e cooperación para o emprego...) co fin de simplificar administrativamente todo o entramado normativo existente na materia.

Esta proposta ten a súa razón de ser, no feito en que, por exemplo, na Orde reguladora das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación con órganos e organismos das administracións públicas distinta da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, establécense criterios diferentes respecto desta que estamos a dictaminar, no apartado de asignación de contías e de selección dos técnicos.

Así, ás entidades locais se lles permite a posibilidade de prorroga-la subvención pola contratación do técnico durante un quinto e sucesivos anos; sen embargo, para o resto das administracións, organismos e entidades sen ánimo de lucro tan só se admite a prórroga ata os catro anos.
Por outra banda, no que respecta ós requisitos para a selección dos técnicos, hai unha diferencia importante: Para ser axente de emprego os candidatos teñen que ser desempregados, mentres que para ser técnico local de emprego non é obrigatorio este requisito xa que, no caso de que os candidatos remitidos polo Servicio Público de Emprego non sexan idóneos, a entidade local pode acudir a outros procesos de selección, o que concede unha certa “flexibilidade” ás entidades locais no momento de contrata-lo seu persoal.


CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER NON UNÁNIME SOBRE A VALORACIÓN DA NORMA DA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA.

1. Artigo 4º. Liñas de axuda e duración da subvención.
Polo que atinxe á contía da axuda proponse a seguinte redacción: “... as retribucións establecidas na respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel ou grupo profesional, ata un máximo de ...”

O apartado 3 deste artigo establece a posibilidade de subvenciona-la contratación do técnico local de emprego por parte da entidade local un quinto e sucesivos anos, caso este último no que percibirá en concepto de subvención o financiamento da cantidade equivalente ó 30% dos custos laborais totais.

Esta contía do 30% dos custos laborais totais é superior á establecida noutros programas de axudas para a contratación indefinida, polo que poderíamos concluír, a priori, que a entidade local pode esperar a que o técnico local de emprego leve seis anos prestando os seus servicios como tal, para converte-lo seu contrato en indefinido, cando si se ampara noutra liña de axuda á contratación indefinida existente, podería efectuar esa conversión con anterioridade.
O efecto que se pode conseguir con esta disposición é o de retrae-la contratación indefinida inicial do técnico local de emprego, nin tampouco se lle esixe ás entidades locais, como ocorre noutros casos, o posuír unha determinada taxa de estabilidade no emprego.
Por estas razóns, a CEG propón a supresión deste parágrafo cuarto.

2.- Artigo 7º.2. Resolución e recursos.
Este precepto establece o prazo de seis meses como máximo para dicta-la correspondente resolución das axudas, o cal se considera excesivo e se avoga para que se estableza en 3 meses.

3. Artigo 9º.3. Selección e contratación dos técnicos locais de emprego.
Esta Confederación empresarial considera que debe primarse a experiencia profesional con carácter prioritario diante da titulación, no momento da selección e da contratación, respecto do listado de requisitos que establece este artigo no seu parágrafo terceiro. Ademais disto, menciónanse titulacións que non permiten levar a cabo un correcto asesoramento técnico.
En todo caso, o lóxico sería priorizar aquelas titulacións, así como masters e posgraos, que teñan relación co ámbito da xestión empresarial (empresariais, económicas, ...)

4. Artigo 9º.5. Selección e contratación dos técnicos locais de emprego.
Establécese neste parágrafo que no caso en que o candidato seleccionado non fose considerado idóneo pola delegación provincial correspondente ou non cumprise os requisitos esixidos, a entidade beneficiaria poderá presentar un novo candidato no prazo máximo de 15 días, na forma que establece o parágrafo cuarto deste mesmo artigo.

Esta disposición presenta unha pregunta inmediata: ¿ábrese un novo proceso de selección ou ben, téñense en conta outras persoas da lista dos preseleccionados?

A proposta que se suxire para resolver esta dúbida, é que se acuda, en todo caso á lista de preseleccionados, non deixando deste xeito a libre albedrío da entidade local a presentación de candidatos sen máis.

5. Artigo 10º. Adaptación inicial e actualización permanente da súa formación.
O apartado 1 dispón que as entidades beneficiarias propiciarán a adaptación dos técnicos locais de emprego ós seus postos de traballo, facilitándolle-la metodoloxía e o material de apoio, así como o equipamento e recursos necesarios para o mellor desenvolvemento das súas funcións.
A CEG propón que debe precisarse nesta disposición os equipos informáticos precisos, indicando as súas características técnicas, a súa capacidade, prestacións, etc.

O apartado 2 deste artigo establece que a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais “poderá” comproba-la idoneidade dos mencionados procesos de adaptación para garanti-la actualización permanente dos técnicos locais de emprego.

Proponse que ese control sexa obrigatorio en todo caso.