Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
 
  Xornada en Santiago: O impacto da contratación pública nas relacións laborais

Correspóndelle ao Consello Galego de Relacións Laborais, de acordo coa normativa reguladora, a función de promover e fomentar o debate social en cuestións de actualidade. De aí a realización desta xornada, que xorde cunha vocación de utilidade pública, de formación, difusión e debate neste sempre cambiante mundo das relacións laborais

A aprobación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, introduciu modificacións de gran calado na regulación da contratación administrativa en España. Algunhas delas afectan directamente o ámbito laboral, que por outra banda tamén se viu alterado nos últimos tempos por outras disposicións legais, como a Lei de Orzamentos Xerais do Estado.
Nesta xornada abordaranse, en primeiro lugar, os aspectos máis relevantes desta reforma, tanto desde unha perspectiva administrativa como laboral, co obxectivo de presentar un marco xurídico xeneral que oriente a acción dos operadores xurídicos. A esta análise seguirá o estudo de problemas máis específicos, como a incorporación de persoal ao sector público, de permanente actualidade, o tratamento da igualdade e a prohibición de discriminación, unha cuestión de carácter transversal, así como a regulación da incorporación de cláusulas sociais á contratación pública, materia na que as Directivas e a xurisprudencia europeas teñen unha influencia moi considerable.

ORGANIZAN: Consello Galego de Relacións Laborais
Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da USC

Data: 13 de decembro de 2017
Lugar: Facultade de Dereito
Sala de Xuntas—1º andar
Santiago de Compostela

INSCRICIÓNS:

Prazas limitadas. As inscricións faranse por orde de solicitude, ata completar o aforo, dende o 22 de novembro ao 11 de decembro de 2017, no Consello Galego de Relacións Laborais

Consello Galego de Relacións Laborais
Rúa Algalia de Abaixo, 24
15781 Santiago de Compostela
Tfno. 981 957 489
Fax 981 541 610
e-mail: maria.isabel.mosquera.bonome@xunta.gal

  -triptico santiago


 
 -8 de marzo: A negociación colectiva, u...  07/03/2018
 -8 de marzo: A negociación colectiva, u...  07/03/2018
 -Actividade prevista no Consello Galego...  12/02/2018
 -Aviso sobre a actualización de Conveni...  08/02/2018
 -Recomendación para a negociacion colec...  08/02/2018
<<Ant.Mais>>